Владимир МаяковскийВ меру и черны и русы (Трус)

Владимир Маяковский [mayakovsky]

В меру и черны и русы,
пряча взгляды, пряча вкусы,
боком, тенью, в стороне, —
4 пресмыкаются трусы
в славной смелыми стране.
Каждый зав для труса — туз.
Даже от его родни
8 опускает глазки трус
и уходит в воротник.
Влип в бумажки парой глаз,
ног поджаты циркуля:
12 «Схорониться б за приказ...
Спрятаться б за циркуляр...»
Не поймешь, мужчина, рыба ли —
междометья зря не выпалит.
16 Где уж подпись и печать!
«Только бы меня не выбрали,
только б мне не отвечать...» Ухо в метр — никак не менее —
за начальством ходит сзади,
20 чтоб, услышав ихнье мнение,
завтра это же сказать им.
Если ж старший сменит мнение,
он усвоит мненье старшино:
24 — Мненье — это не именье,
потерять его не страшно. —
Хоть грабьте, хоть режьте возле пего,
не будет слушать ни плач, ни вой.
28 «Наше дело маленькое —
я сам по себе не великий немой,
и рот водою наполнен мой,
вроде умывальника я».
32 Трус оброс бумаг корою.
«Где решать?! Другие пусть.
Вдруг не выйдет? Вдруг покроют?
Вдруг возьму и ошибусь?»
36 День-деньской сплетает тонко
узы самых странных свадеб —
увязать бы льва с ягненком,
с кошкой мышь согласовать бы.
40 Весь день сердечко ужас кроит,
предлогов для трепета — кипа.
Боится автобусов и Эркаи,
начальства, жены и гриппа.
44 Месткома, домкома, просящих взаймы,
кладбища, милиции, леса,
собак, погоды, сплетен, зимы
и показательных процессов.
48 Подрожит и ляжет житель,
дрожью ночь корежит тело...
Товарищ, чего вы дрожите?
В чем, собственно, дело?!
52 В аквариум, что ли, сажать вас?
Революция требует, чтобы имелась
смелость, смелость и еще раз —
с-м-е-л-о-с-т-ь.

Другие анализы стихотворений Владимира Маяковского

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

оно деть хоть вдруг прятать мнение трус начальство смелость

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 526

Количество символов без пробелов

1 274

Количество слов

240

Количество уникальных слов

181

Количество значимых слов

65

Количество стоп-слов

82

Количество строк

55

Количество строф

1

Водность

72,9 %

Классическая тошнота

2,00

Академическая тошнота

5,3 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

мнение

4

1,67 %

трус

4

1,67 %

вдруг

3

1,25 %

деть

3

1,25 %

начальство

2

0,83 %

оно

2

0,83 %

прятать

2

0,83 %

смелость

2

0,83 %

хоть

2

0,83 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

V meru i cherny i rusy

Vladimir Mayakovsky

Trus

V meru i cherny i rusy,
pryacha vzglyady, pryacha vkusy,
bokom, tenyu, v storone, —
presmykayutsya trusy
v slavnoy smelymi strane.
Kazhdy zav dlya trusa — tuz.
Dazhe ot yego rodni
opuskayet glazki trus
i ukhodit v vorotnik.
Vlip v bumazhki paroy glaz,
nog podzhaty tsirkulya:
«Skhoronitsya b za prikaz...
Spryatatsya b za tsirkulyar...»
Ne poymesh, muzhchina, ryba li —
mezhdometya zrya ne vypalit.
Gde uzh podpis i pechat!
«Tolko by menya ne vybrali,
tolko b mne ne otvechat...» Ukho v metr — nikak ne meneye —
za nachalstvom khodit szadi,
chtob, uslyshav ikhnye mneniye,
zavtra eto zhe skazat im.
Yesli zh starshy smenit mneniye,
on usvoit mnenye starshino:
— Mnenye — eto ne imenye,
poteryat yego ne strashno. —
Khot grabte, khot rezhte vozle pego,
ne budet slushat ni plach, ni voy.
«Nashe delo malenkoye —
ya sam po sebe ne veliky nemoy,
i rot vodoyu napolnen moy,
vrode umyvalnika ya».
Trus obros bumag koroyu.
«Gde reshat?! Drugiye pust.
Vdrug ne vydet? Vdrug pokroyut?
Vdrug vozmu i oshibus?»
Den-denskoy spletayet tonko
uzy samykh strannykh svadeb —
uvyazat by lva s yagnenkom,
s koshkoy mysh soglasovat by.
Ves den serdechko uzhas kroit,
predlogov dlya trepeta — kipa.
Boitsya avtobusov i Erkai,
nachalstva, zheny i grippa.
Mestkoma, domkoma, prosyashchikh vzaymy,
kladbishcha, militsii, lesa,
sobak, pogody, spleten, zimy
i pokazatelnykh protsessov.
Podrozhit i lyazhet zhitel,
drozhyu noch korezhit telo...
Tovarishch, chego vy drozhite?
V chem, sobstvenno, delo?!
V akvarium, chto li, sazhat vas?
Revolyutsia trebuyet, chtoby imelas
smelost, smelost i yeshche raz —
s-m-ye-l-o-s-t-.

D vthe b xthys b hecs

Dkflbvbh Vfzrjdcrbq

Nhec

D vthe b xthys b hecs,
ghzxf dpukzls, ghzxf drecs,
,jrjv, ntym/, d cnjhjyt, —
ghtcvsrf/ncz nhecs
d ckfdyjq cvtksvb cnhfyt/
Rf;lsq pfd lkz nhecf — nep/
Lf;t jn tuj hjlyb
jgecrftn ukfprb nhec
b e[jlbn d djhjnybr/
Dkbg d ,evf;rb gfhjq ukfp,
yju gjl;fns wbhrekz:
«C[jhjybnmcz , pf ghbrfp///
Cghznfnmcz , pf wbhrekzh///»
Yt gjqvtim, ve;xbyf, hs,f kb —
vt;ljvtnmz phz yt dsgfkbn/
Ult e; gjlgbcm b gtxfnm!
«Njkmrj ,s vtyz yt ds,hfkb,
njkmrj , vyt yt jndtxfnm///» E[j d vtnh — ybrfr yt vtytt —
pf yfxfkmcndjv [jlbn cpflb,
xnj,, ecksifd b[ymt vytybt,
pfdnhf 'nj ;t crfpfnm bv/
Tckb ; cnfhibq cvtybn vytybt,
jy ecdjbn vytymt cnfhibyj:
— Vytymt — 'nj yt bvtymt,
gjnthznm tuj yt cnhfiyj/ —
[jnm uhf,mnt, [jnm ht;mnt djpkt gtuj,
yt ,eltn ckeifnm yb gkfx, yb djq/
«Yfit ltkj vfktymrjt —
z cfv gj ct,t yt dtkbrbq ytvjq,
b hjn djlj/ yfgjkyty vjq,
dhjlt evsdfkmybrf z»/
Nhec j,hjc ,evfu rjhj//
«Ult htifnm?! Lheubt gecnm/
Dlheu yt dsqltn? Dlheu gjrhj/n?
Dlheu djpmve b jib,ecm?»
Ltym-ltymcrjq cgktnftn njyrj
eps cfvs[ cnhfyys[ cdflt, —
edzpfnm ,s kmdf c zuytyrjv,
c rjirjq vsim cjukfcjdfnm ,s/
Dtcm ltym cthltxrj e;fc rhjbn,
ghtlkjujd lkz nhtgtnf — rbgf/
,jbncz fdnj,ecjd b 'hrfb,
yfxfkmcndf, ;tys b uhbggf/
Vtcnrjvf, ljvrjvf, ghjczob[ dpfqvs,
rkfl,bof, vbkbwbb, ktcf,
cj,fr, gjujls, cgktnty, pbvs
b gjrfpfntkmys[ ghjwtccjd/
Gjlhj;bn b kz;tn ;bntkm,
lhj;m/ yjxm rjht;bn ntkj///
Njdfhbo, xtuj ds lhj;bnt?
D xtv, cj,cndtyyj, ltkj?!
D frdfhbev, xnj kb, cf;fnm dfc?
Htdjk/wbz nht,etn, xnj,s bvtkfcm
cvtkjcnm, cvtkjcnm b tot hfp —
c-v-t-k-j-c-n-m/