Константин БальмонтВ лазоревой воде, в жемчужных берегах (Русалка)

Константин Бальмонт [balmont]

В лазоревой воде, в жемчужных берегах,
Плыла русалка в блеске чудном.
Она глядела вдаль, скользила в тростниках,
4 Была в наряде изумрудном.

На берегах реки, из цельных жемчугов,
Не возникало трав на склонах.
Но нежный изумруд был весь ее покров,
8 И нежен цвет очей зеленых.

Над нею догорал оранжевый закат,
Уже зажглась луна опалом.
Но устремляла вдаль она лучистый взгляд,
12 Плывя в течении усталом.

Пред ней звезда была меж дымных облаков,
И вот она туда глядела.
И все роскошества жемчужных берегов
16 За ту звезду отдать хотела.

Другие анализы стихотворений Константина Бальмонта

❤ Аффтар жжот 1💔 КГ/АМ

звезда глядеть берег вдаль жемчужный плыть

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

529

Количество символов без пробелов

441

Количество слов

85

Количество уникальных слов

63

Количество значимых слов

34

Количество стоп-слов

27

Количество строк

16

Количество строф

4

Водность

60,0 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

9,3 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

берег

3

3,53 %

вдаль

2

2,35 %

глядеть

2

2,35 %

жемчужный

2

2,35 %

звезда

2

2,35 %

плыть

2

2,35 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

V lazorevoy vode, v zhemchuzhnykh beregakh

Konstantin Balmont

Rusalka

V lazorevoy vode, v zhemchuzhnykh beregakh,
Plyla rusalka v bleske chudnom.
Ona glyadela vdal, skolzila v trostnikakh,
Byla v naryade izumrudnom.

Na beregakh reki, iz tselnykh zhemchugov,
Ne voznikalo trav na sklonakh.
No nezhny izumrud byl ves yee pokrov,
I nezhen tsvet ochey zelenykh.

Nad neyu dogoral oranzhevy zakat,
Uzhe zazhglas luna opalom.
No ustremlyala vdal ona luchisty vzglyad,
Plyvya v techenii ustalom.

Pred ney zvezda byla mezh dymnykh oblakov,
I vot ona tuda glyadela.
I vse roskoshestva zhemchuzhnykh beregov
Za tu zvezdu otdat khotela.

D kfpjhtdjq djlt, d ;tvxe;ys[ ,thtuf[

Rjycnfynby ,fkmvjyn

Hecfkrf

D kfpjhtdjq djlt, d ;tvxe;ys[ ,thtuf[,
Gkskf hecfkrf d ,ktcrt xelyjv/
Jyf ukzltkf dlfkm, crjkmpbkf d nhjcnybrf[,
,skf d yfhzlt bpevhelyjv/

Yf ,thtuf[ htrb, bp wtkmys[ ;tvxeujd,
Yt djpybrfkj nhfd yf crkjyf[/
Yj yt;ysq bpevhel ,sk dtcm tt gjrhjd,
B yt;ty wdtn jxtq ptktys[/

Yfl yt/ ljujhfk jhfy;tdsq pfrfn,
E;t pf;ukfcm keyf jgfkjv/
Yj ecnhtvkzkf dlfkm jyf kexbcnsq dpukzl,
Gksdz d ntxtybb ecnfkjv/

Ghtl ytq pdtplf ,skf vt; lsvys[ j,kfrjd,
B djn jyf nelf ukzltkf/
B dct hjcrjitcndf ;tvxe;ys[ ,thtujd
Pf ne pdtple jnlfnm [jntkf/