Александр БлокВесна несла свои дары

Александр Блок [blok]

Весна несла свои дары,
Душа просилась на свободу,
Под зеленевшие шатры,
4 Разбив оковы, мчались воды.
Тогда свободный от сует,
Вдали от бездны зла земного,
Больной, изнеженный поэт
8 Услышал ласковое слово.
И долго в муках естества
Поэт хранил воспоминанье
О райских звуках божества,
12 Его призвавшего к молчанью.
И гордо песни льются вновь,
Полны неведомых созвучий,
И новый бог его — Любовь —
16 Ему дарует стих могучий.
Но тайна вечно почиет
На звуках песни и сонета
И сила новая живет
20 В твореньях юного поэта.

Другие анализы стихотворений Александра Блока

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

оно песня звук поэт

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

505

Количество символов без пробелов

423

Количество слов

80

Количество уникальных слов

66

Количество значимых слов

25

Количество стоп-слов

21

Количество строк

20

Количество строф

1

Водность

68,8 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

8,6 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

оно

3

3,75 %

поэт

3

3,75 %

звук

2

2,50 %

песня

2

2,50 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Vesna nesla svoi dary

Aleksandr Blok

* * *

Vesna nesla svoi dary,
Dusha prosilas na svobodu,
Pod zelenevshiye shatry,
Razbiv okovy, mchalis vody.
Togda svobodny ot suyet,
Vdali ot bezdny zla zemnogo,
Bolnoy, iznezhenny poet
Uslyshal laskovoye slovo.
I dolgo v mukakh yestestva
Poet khranil vospominanye
O rayskikh zvukakh bozhestva,
Yego prizvavshego k molchanyu.
I gordo pesni lyutsya vnov,
Polny nevedomykh sozvuchy,
I novy bog yego — Lyubov —
Yemu daruyet stikh moguchy.
No tayna vechno pochiyet
Na zvukakh pesni i soneta
I sila novaya zhivet
V tvorenyakh yunogo poeta.

Dtcyf ytckf cdjb lfhs

Fktrcfylh ,kjr

* * *

Dtcyf ytckf cdjb lfhs,
Leif ghjcbkfcm yf cdj,jle,
Gjl ptktytdibt ifnhs,
Hfp,bd jrjds, vxfkbcm djls/
Njulf cdj,jlysq jn cetn,
Dlfkb jn ,tplys pkf ptvyjuj,
,jkmyjq, bpyt;tyysq gj'n
Ecksifk kfcrjdjt ckjdj/
B ljkuj d verf[ tcntcndf
Gj'n [hfybk djcgjvbyfymt
J hfqcrb[ pderf[ ,j;tcndf,
Tuj ghbpdfdituj r vjkxfym//
B ujhlj gtcyb km/ncz dyjdm,
Gjkys ytdtljvs[ cjpdexbq,
B yjdsq ,ju tuj — K/,jdm —
Tve lfhetn cnb[ vjuexbq/
Yj nfqyf dtxyj gjxbtn
Yf pderf[ gtcyb b cjytnf
B cbkf yjdfz ;bdtn
D ndjhtymz[ /yjuj gj'nf/