Михаил ЛомоносовУже прекрасное светило (Утреннее размышление о божием величестве)

Михаил Ломоносов [lomonosov]

Уже прекрасное светило
Простерло блеск свой по земли
И божия дела открыло:
4 Мой дух, с веселием внемли;
Чудяся ясным толь лучам,
Представь, каков зиждитель сам!

Когда бы смертным толь высоко
8 Возможно было возлететь,
Чтоб к солнцу бренно наше око
Могло, приближившись, воззреть,
Тогда б со всех открылся стран
12 Горящий вечно Океан.

Там огненны валы стремятся
И не находят берегов;
Там вихри пламенны крутятся,
16 Борющись множество веков;
Там камни, как вода, кипят,
Горящи там дожди шумят.

Сия ужасная громада
20 Как искра пред тобой одна.
О коль пресветлая лампада
Тобою, боже, возжжена
Для наших повседневных дел,
24 Что ты творить нам повелел!

От мрачной ночи свободились
Поля, бугры, моря и лес
И взору нашему открылись,
28 Исполнении твоих чудес.
Там всякая взывает плоть:
Велик зиждитель наш господь!

Светило дневное блистает
32 Лишь только на поверхность тел;
Но взор твой в бездну проницает.
Не зная никаких предел.
От светлости твоих очей
36 Лиется радость твари всей.

Творец! покрытому мне тьмою
Простри премудрости лучи
И что угодно пред тобою
40 Всегда творити научи,
И, на твою взирая тварь,
Хвалить тебя, бессмертный царь.

Другие анализы стихотворений Михаила Ломоносова

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

твой луч око взор пред зиждитель открыться светило тварь толь

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 120

Количество символов без пробелов

941

Количество слов

173

Количество уникальных слов

139

Количество значимых слов

63

Количество стоп-слов

53

Количество строк

42

Количество строф

7

Водность

63,6 %

Классическая тошнота

2,00

Академическая тошнота

6,0 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

твой

4

2,31 %

взор

2

1,16 %

зиждитель

2

1,16 %

луч

2

1,16 %

око

2

1,16 %

открыться

2

1,16 %

пред

2

1,16 %

светило

2

1,16 %

тварь

2

1,16 %

толь

2

1,16 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Uzhe prekrasnoye svetilo

Mikhail Lomonosov

Utrenneye razmyshleniye o bozhiyem velichestve

Uzhe prekrasnoye svetilo
Prosterlo blesk svoy po zemli
I bozhia dela otkrylo:
Moy dukh, s veseliyem vnemli;
Chudyasya yasnym tol lucham,
Predstav, kakov zizhditel sam!

Kogda by smertnym tol vysoko
Vozmozhno bylo vozletet,
Chtob k solntsu brenno nashe oko
Moglo, priblizhivshis, vozzret,
Togda b so vsekh otkrylsya stran
Goryashchy vechno Okean.

Tam ognenny valy stremyatsya
I ne nakhodyat beregov;
Tam vikhri plamenny krutyatsya,
Boryushchis mnozhestvo vekov;
Tam kamni, kak voda, kipyat,
Goryashchi tam dozhdi shumyat.

Sia uzhasnaya gromada
Kak iskra pred toboy odna.
O kol presvetlaya lampada
Toboyu, bozhe, vozzhzhena
Dlya nashikh povsednevnykh del,
Chto ty tvorit nam povelel!

Ot mrachnoy nochi svobodilis
Polya, bugry, morya i les
I vzoru nashemu otkrylis,
Ispolnenii tvoikh chudes.
Tam vsyakaya vzyvayet plot:
Velik zizhditel nash gospod!

Svetilo dnevnoye blistayet
Lish tolko na poverkhnost tel;
No vzor tvoy v bezdnu pronitsayet.
Ne znaya nikakikh predel.
Ot svetlosti tvoikh ochey
Liyetsya radost tvari vsey.

Tvorets! pokrytomu mne tmoyu
Prostri premudrosti luchi
I chto ugodno pred toboyu
Vsegda tvoriti nauchi,
I, na tvoyu vziraya tvar,
Khvalit tebya, bessmertny tsar.

E;t ghtrhfcyjt cdtnbkj

Vb[fbk Kjvjyjcjd

Enhtyytt hfpvsiktybt j ,j;btv dtkbxtcndt

E;t ghtrhfcyjt cdtnbkj
Ghjcnthkj ,ktcr cdjq gj ptvkb
B ,j;bz ltkf jnrhskj:
Vjq le[, c dtctkbtv dytvkb;
Xelzcz zcysv njkm kexfv,
Ghtlcnfdm, rfrjd pb;lbntkm cfv!

Rjulf ,s cvthnysv njkm dscjrj
Djpvj;yj ,skj djpktntnm,
Xnj, r cjkywe ,htyyj yfit jrj
Vjukj, ghb,kb;bdibcm, djpphtnm,
Njulf , cj dct[ jnrhskcz cnhfy
Ujhzobq dtxyj Jrtfy/

Nfv juytyys dfks cnhtvzncz
B yt yf[jlzn ,thtujd;
Nfv db[hb gkfvtyys rhenzncz,
,jh/obcm vyj;tcndj dtrjd;
Nfv rfvyb, rfr djlf, rbgzn,
Ujhzob nfv lj;lb ievzn/

Cbz e;fcyfz uhjvflf
Rfr bcrhf ghtl nj,jq jlyf/
J rjkm ghtcdtnkfz kfvgflf
Nj,j/, ,j;t, djp;;tyf
Lkz yfib[ gjdctlytdys[ ltk,
Xnj ns ndjhbnm yfv gjdtktk!

Jn vhfxyjq yjxb cdj,jlbkbcm
Gjkz, ,euhs, vjhz b ktc
B dpjhe yfitve jnrhskbcm,
Bcgjkytybb ndjb[ xeltc/
Nfv dczrfz dpsdftn gkjnm:
Dtkbr pb;lbntkm yfi ujcgjlm!

Cdtnbkj lytdyjt ,kbcnftn
Kbim njkmrj yf gjdth[yjcnm ntk;
Yj dpjh ndjq d ,tplye ghjybwftn/
Yt pyfz ybrfrb[ ghtltk/
Jn cdtnkjcnb ndjb[ jxtq
Kbtncz hfljcnm ndfhb dctq/

Ndjhtw! gjrhsnjve vyt nmvj/
Ghjcnhb ghtvelhjcnb kexb
B xnj eujlyj ghtl nj,j/
Dctulf ndjhbnb yfexb,
B, yf ndj/ dpbhfz ndfhm,
[dfkbnm nt,z, ,tccvthnysq wfhm/