Михаил ЛермонтовУжасная судьба отца и сына

Михаил Лермонтов [lermontov]

Ужасная судьба отца и сына
Жить розно и в разлуке умереть,
И жребий чуждого изгнанника иметь
4 На родине с названьем гражданина!
Но ты свершил свой подвиг, мой отец,
Постигнут ты желанною кончиной;
Дай бог, чтобы, как твой, спокоен был конец
8 Того, кто был всех мук твоих причиной!
Но ты простишь мне! Я ль виновен в том,
Что люди угасить в душе моей хотели
Огонь божественный, от самой колыбели
12 Горевший в ней, оправданный творцом?
Однако ж тщетны были их желанья:
Мы не нашли вражды один в другом,
Хоть оба стали жертвою страданья!
16 Не мне судить, виновен ты иль нет;
Ты светом осужден. Но что такое свет?
Толпа людей, то злых, то благосклонных,
Собрание похвал незаслуженных
20 И стольких же насмешливых клевет.
Далеко от него, дух ада или рая,
Ты о земле забыл, как был забыт землей;
Ты счастливей меня, перед тобой
24 Как море жизни — вечность роковая
Неизмеримою открылась глубиной.
Ужели вовсе ты не сожалеешь ныне
О днях, потерянных в тревоге и слезах?
28 О сумрачных, но вместе милых днях,
Когда в душе искал ты, как в пустыне,
Остатки прежних чувств и прежние мечты?
Ужель теперь совсем меня не любишь ты?
32 О, если так, то небо не сравняю
Я с этою землей, где жизнь влачу мою;
Пускай на ней блаженства я не знаю,
По крайней мере, я люблю!

Другие анализы стихотворений Михаила Лермонтова

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

твой любить забыть отец душ земля прежний виновный

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 235

Количество символов без пробелов

1 020

Количество слов

214

Количество уникальных слов

149

Количество значимых слов

53

Количество стоп-слов

100

Количество строк

35

Количество строф

1

Водность

75,2 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

5,3 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

земля

3

1,40 %

виновный

2

0,93 %

душ

2

0,93 %

забыть

2

0,93 %

любить

2

0,93 %

отец

2

0,93 %

прежний

2

0,93 %

твой

2

0,93 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Uzhasnaya sudba ottsa i syna

Mikhail Lermontov

* * *

Uzhasnaya sudba ottsa i syna
Zhit rozno i v razluke umeret,
I zhreby chuzhdogo izgnannika imet
Na rodine s nazvanyem grazhdanina!
No ty svershil svoy podvig, moy otets,
Postignut ty zhelannoyu konchinoy;
Day bog, chtoby, kak tvoy, spokoyen byl konets
Togo, kto byl vsekh muk tvoikh prichinoy!
No ty prostish mne! Ya l vinoven v tom,
Chto lyudi ugasit v dushe moyey khoteli
Ogon bozhestvenny, ot samoy kolybeli
Gorevshy v ney, opravdanny tvortsom?
Odnako zh tshchetny byli ikh zhelanya:
My ne nashli vrazhdy odin v drugom,
Khot oba stali zhertvoyu stradanya!
Ne mne sudit, vinoven ty il net;
Ty svetom osuzhden. No chto takoye svet?
Tolpa lyudey, to zlykh, to blagosklonnykh,
Sobraniye pokhval nezasluzhennykh
I stolkikh zhe nasmeshlivykh klevet.
Daleko ot nego, dukh ada ili raya,
Ty o zemle zabyl, kak byl zabyt zemley;
Ty schastlivey menya, pered toboy
Kak more zhizni — vechnost rokovaya
Neizmerimoyu otkrylas glubinoy.
Uzheli vovse ty ne sozhaleyesh nyne
O dnyakh, poteryannykh v trevoge i slezakh?
O sumrachnykh, no vmeste milykh dnyakh,
Kogda v dushe iskal ty, kak v pustyne,
Ostatki prezhnikh chuvstv i prezhniye mechty?
Uzhel teper sovsem menya ne lyubish ty?
O, yesli tak, to nebo ne sravnyayu
Ya s etoyu zemley, gde zhizn vlachu moyu;
Puskay na ney blazhenstva ya ne znayu,
Po krayney mere, ya lyublyu!

E;fcyfz celm,f jnwf b csyf

Vb[fbk Kthvjynjd

* * *

E;fcyfz celm,f jnwf b csyf
;bnm hjpyj b d hfpkert evthtnm,
B ;ht,bq xe;ljuj bpuyfyybrf bvtnm
Yf hjlbyt c yfpdfymtv uhf;lfybyf!
Yj ns cdthibk cdjq gjldbu, vjq jntw,
Gjcnbuyen ns ;tkfyyj/ rjyxbyjq;
Lfq ,ju, xnj,s, rfr ndjq, cgjrjty ,sk rjytw
Njuj, rnj ,sk dct[ ver ndjb[ ghbxbyjq!
Yj ns ghjcnbim vyt! Z km dbyjdty d njv,
Xnj k/lb eufcbnm d leit vjtq [jntkb
Jujym ,j;tcndtyysq, jn cfvjq rjks,tkb
Ujhtdibq d ytq, jghfdlfyysq ndjhwjv?
Jlyfrj ; notnys ,skb b[ ;tkfymz:
Vs yt yfikb dhf;ls jlby d lheujv,
[jnm j,f cnfkb ;thndj/ cnhflfymz!
Yt vyt celbnm, dbyjdty ns bkm ytn;
Ns cdtnjv jce;lty/ Yj xnj nfrjt cdtn?
Njkgf k/ltq, nj pks[, nj ,kfujcrkjyys[,
Cj,hfybt gj[dfk ytpfcke;tyys[
B cnjkmrb[ ;t yfcvtikbds[ rktdtn/
Lfktrj jn ytuj, le[ flf bkb hfz,
Ns j ptvkt pf,sk, rfr ,sk pf,sn ptvktq;
Ns cxfcnkbdtq vtyz, gthtl nj,jq
Rfr vjht ;bpyb — dtxyjcnm hjrjdfz
Ytbpvthbvj/ jnrhskfcm uke,byjq/
E;tkb djdct ns yt cj;fkttim ysyt
J lyz[, gjnthzyys[ d nhtdjut b cktpf[?
J cevhfxys[, yj dvtcnt vbks[ lyz[,
Rjulf d leit bcrfk ns, rfr d gecnsyt,
Jcnfnrb ght;yb[ xedcnd b ght;ybt vtxns?
E;tkm ntgthm cjdctv vtyz yt k/,bim ns?
J, tckb nfr, nj yt,j yt chfdyz/
Z c 'nj/ ptvktq, ult ;bpym dkfxe vj/;
Gecrfq yf ytq ,kf;tycndf z yt pyf/,
Gj rhfqytq vtht, z k/,k/!