Николай ЗаболоцкийУтро встало. Пар тумана (Торжество земледелия)

Николай Заболоцкий [zabolotsky]

Утро встало. Пар тумана
Закатился за поля.
Как слепцы из каравана,
4 Разбежались тополя.
Хоры сеялок, отвесив
Килограммы тонких зерен,
Едут в ряд, и пахарь весел,
8 От загара солнца черен.
Также тут сидел солдат.
Посреди крестьянских сел,
Размышленьями богат,
12 Он такую речь повел:
«Славься, славься, Земледелье,
Славься, пение машин!
Бросьте, пахари, безделье,
16 Будет ужин и ужин.
Науку точную сноповязалок,
Сеченье вымени коров
Пойма! Иначе будешь жалок,
20 Умом дородным нездоров.
Теория освобождения труда
Умудрила наши руки.
Славьтесь, добрые науки
24 И колхозы-города!»
Замолк. Повсюду пробежал
Гул веселых одобрений,
И солдат, подняв фиал,
28 Пиво пил для утоленья.
Председатель многополья
И природы коновал,
Он военное дреколье
32 На серпы перековал.
И тяжелые, как домы,
Разорвав черту межи,
Вышли, трактором ведомы,
36 Колесницы крепкой ржи.
А на холме у реки
От рождения впервые
Ели черви гробовые
40 Деревянный труп сохи.
Умерла царица пашен,
Коробейница старух!
И растет над нею, важен,
44 Сын забвения, лопух.
И растет лопух унылый,
И листом о камень бьет,
И над ветхою могилой
48 Память вечную поет.

Другие анализы стихотворений Николая Заболоцкого

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

над солдат расти наука пахарь славиться лопух ужиный

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 085

Количество символов без пробелов

925

Количество слов

160

Количество уникальных слов

136

Количество значимых слов

71

Количество стоп-слов

31

Количество строк

48

Количество строф

1

Водность

55,6 %

Классическая тошнота

2,00

Академическая тошнота

5,1 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

славиться

4

2,50 %

лопух

2

1,25 %

над

2

1,25 %

наука

2

1,25 %

пахарь

2

1,25 %

расти

2

1,25 %

солдат

2

1,25 %

ужиный

2

1,25 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Utro vstalo. Par tumana

Nikolay Zabolotsky

Torzhestvo zemledelia

Utro vstalo. Par tumana
Zakatilsya za polya.
Kak sleptsy iz karavana,
Razbezhalis topolya.
Khory seyalok, otvesiv
Kilogrammy tonkikh zeren,
Yedut v ryad, i pakhar vesel,
Ot zagara solntsa cheren.
Takzhe tut sidel soldat.
Posredi krestyanskikh sel,
Razmyshlenyami bogat,
On takuyu rech povel:
«Slavsya, slavsya, Zemledelye,
Slavsya, peniye mashin!
Broste, pakhari, bezdelye,
Budet uzhin i uzhin.
Nauku tochnuyu snopovyazalok,
Sechenye vymeni korov
Poyma! Inache budesh zhalok,
Umom dorodnym nezdorov.
Teoria osvobozhdenia truda
Umudrila nashi ruki.
Slavtes, dobrye nauki
I kolkhozy-goroda!»
Zamolk. Povsyudu probezhal
Gul veselykh odobreny,
I soldat, podnyav fial,
Pivo pil dlya utolenya.
Predsedatel mnogopolya
I prirody konoval,
On voyennoye drekolye
Na serpy perekoval.
I tyazhelye, kak domy,
Razorvav chertu mezhi,
Vyshli, traktorom vedomy,
Kolesnitsy krepkoy rzhi.
A na kholme u reki
Ot rozhdenia vpervye
Yeli chervi grobovye
Derevyanny trup sokhi.
Umerla tsaritsa pashen,
Korobeynitsa starukh!
I rastet nad neyu, vazhen,
Syn zabvenia, lopukh.
I rastet lopukh unyly,
I listom o kamen byet,
I nad vetkhoyu mogiloy
Pamyat vechnuyu poyet.

Enhj dcnfkj/ Gfh nevfyf

Ybrjkfq Pf,jkjwrbq

Njh;tcndj ptvktltkbz

Enhj dcnfkj/ Gfh nevfyf
Pfrfnbkcz pf gjkz/
Rfr cktgws bp rfhfdfyf,
Hfp,t;fkbcm njgjkz/
[jhs ctzkjr, jndtcbd
Rbkjuhfvvs njyrb[ pthty,
Tlen d hzl, b gf[fhm dtctk,
Jn pfufhf cjkywf xthty/
Nfr;t nen cbltk cjklfn/
Gjchtlb rhtcnmzycrb[ ctk,
Hfpvsiktymzvb ,jufn,
Jy nfre/ htxm gjdtk:
«Ckfdmcz, ckfdmcz, Ptvktltkmt,
Ckfdmcz, gtybt vfiby!
,hjcmnt, gf[fhb, ,tpltkmt,
,eltn e;by b e;by/
Yfere njxye/ cyjgjdzpfkjr,
Ctxtymt dsvtyb rjhjd
Gjqvf! Byfxt ,eltim ;fkjr,
Evjv ljhjlysv ytpljhjd/
Ntjhbz jcdj,j;ltybz nhelf
Evelhbkf yfib herb/
Ckfdmntcm, lj,hst yferb
B rjk[jps-ujhjlf!»
Pfvjkr/ Gjdc/le ghj,t;fk
Uek dtctks[ jlj,htybq,
B cjklfn, gjlyzd abfk,
Gbdj gbk lkz enjktymz/
Ghtlctlfntkm vyjujgjkmz
B ghbhjls rjyjdfk,
Jy djtyyjt lhtrjkmt
Yf cthgs gthtrjdfk/
B nz;tkst, rfr ljvs,
Hfpjhdfd xthne vt;b,
Dsikb, nhfrnjhjv dtljvs,
Rjktcybws rhtgrjq h;b/
F yf [jkvt e htrb
Jn hj;ltybz dgthdst
Tkb xthdb uhj,jdst
Lthtdzyysq nheg cj[b/
Evthkf wfhbwf gfity,
Rjhj,tqybwf cnfhe[!
B hfcntn yfl yt/, df;ty,
Csy pf,dtybz, kjge[/
B hfcntn kjge[ eysksq,
B kbcnjv j rfvtym ,mtn,
B yfl dtn[j/ vjubkjq
Gfvznm dtxye/ gjtn/