Сергей ЕсенинУтром в ржаном закуте (Песнь о собаке)

Сергей Есенин [yesenin]

Утром в ржаном закуте,
Где златятся рогожи в ряд,
Семерых ощенила сука,
4 Рыжих семерых щенят.

До вечера она их ласкала,
Причесывая языком,
И струился снежок подталый
8 Под теплым ее животом.

А вечером, когда куры
Обсиживают шесток,
Вышел хозяин хмурый,
12 Семерых всех поклал в мешок.

По сугробам она бежала,
Поспевая за ним бежать...
И так долго, долго дрожала
16 Воды незамерзшей гладь.

А когда чуть плелась обратно,
Слизывая пот с боков,
Показался ей месяц над хатой
20 Одним из ее щенков.

В синюю высь звонко
Глядела она, скуля,
А месяц скользил тонкий
24 И скрылся за холм в полях.

И глухо, как от подачки,
Когда бросят ей камень в смех,
Покатились глаза собачьи
28 Золотыми звездами в снег.

Другие анализы стихотворений Сергея Есенина

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

месяц бежать семеро вечер долгий щенок

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

685

Количество символов без пробелов

566

Количество слов

113

Количество уникальных слов

86

Количество значимых слов

38

Количество стоп-слов

38

Количество строк

28

Количество строф

7

Водность

66,4 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

7,2 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

семеро

3

2,65 %

бежать

2

1,77 %

вечер

2

1,77 %

долгий

2

1,77 %

месяц

2

1,77 %

щенок

2

1,77 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Utrom v rzhanom zakute

Sergey Yesenin

Pesn o sobake

Utrom v rzhanom zakute,
Gde zlatyatsya rogozhi v ryad,
Semerykh oshchenila suka,
Ryzhikh semerykh shchenyat.

Do vechera ona ikh laskala,
Prichesyvaya yazykom,
I struilsya snezhok podtaly
Pod teplym yee zhivotom.

A vecherom, kogda kury
Obsizhivayut shestok,
Vyshel khozyain khmury,
Semerykh vsekh poklal v meshok.

Po sugrobam ona bezhala,
Pospevaya za nim bezhat...
I tak dolgo, dolgo drozhala
Vody nezamerzshey glad.

A kogda chut plelas obratno,
Slizyvaya pot s bokov,
Pokazalsya yey mesyats nad khatoy
Odnim iz yee shchenkov.

V sinyuyu vys zvonko
Glyadela ona, skulya,
A mesyats skolzil tonky
I skrylsya za kholm v polyakh.

I glukho, kak ot podachki,
Kogda brosyat yey kamen v smekh,
Pokatilis glaza sobachyi
Zolotymi zvezdami v sneg.

Enhjv d h;fyjv pfrent

Cthutq Tctyby

Gtcym j cj,frt

Enhjv d h;fyjv pfrent,
Ult pkfnzncz hjuj;b d hzl,
Ctvths[ jotybkf cerf,
Hs;b[ ctvths[ otyzn/

Lj dtxthf jyf b[ kfcrfkf,
Ghbxtcsdfz zpsrjv,
B cnhebkcz cyt;jr gjlnfksq
Gjl ntgksv tt ;bdjnjv/

F dtxthjv, rjulf rehs
J,cb;bdf/n itcnjr,
Dsitk [jpzby [vehsq,
Ctvths[ dct[ gjrkfk d vtijr/

Gj ceuhj,fv jyf ,t;fkf,
Gjcgtdfz pf ybv ,t;fnm///
B nfr ljkuj, ljkuj lhj;fkf
Djls ytpfvthpitq ukflm/

F rjulf xenm gktkfcm j,hfnyj,
Ckbpsdfz gjn c ,jrjd,
Gjrfpfkcz tq vtczw yfl [fnjq
Jlybv bp tt otyrjd/

D cby// dscm pdjyrj
Ukzltkf jyf, crekz,
F vtczw crjkmpbk njyrbq
B crhskcz pf [jkv d gjkz[/

B uke[j, rfr jn gjlfxrb,
Rjulf ,hjczn tq rfvtym d cvt[,
Gjrfnbkbcm ukfpf cj,fxmb
Pjkjnsvb pdtplfvb d cytu/