Николай ЗаболоцкийУтомленная после работы (В кино)

Николай Заболоцкий [zabolotsky]

Утомленная после работы,
Лишь за окнами стало темно,
С выраженьем тяжелой заботы
4 Ты пришла почему-то в кино.
Рыжий малый в коричневом фраке,
Как всегда, выбиваясь из сил,
Плел с эстрады какие-то враки
8 И бездарно и нудно острил.
И смотрела когда на него ты
И вникала в остроты его,
Выраженье тяжелой заботы
12 Не сходило с лица твоего.
В низком зале, наполненном густо,
Ты смотрела, как все, на экран,
Где напрасно пыталось искусство
16 К правде жизни припутать обман.
Озабоченных черт не меняли
Судьбы призрачных, плоских людей,
И тебе удавалось едва ли
20 Сопоставить их с жизнью своей.
Одинока, слегка седовата,
Но еще моложава на вид,
Кто же ты? И какая утрата
24 До сих пор твое сердце томит?
Где твой друг, твой единственно милый,
Соучастник далекой весны,
Кто наполнил живительной силой
28 Бесприютное сердце жены?
Почему его нету с тобою?
Неужели погиб он в бою
Иль, оторван от дома судьбою,
32 Пропадает в далеком краю?
Где б он ни был, но в это мгновенье
Здесь, в кино, я уверился вновь:
Бесконечно людское терпенье,
36 Если в сердце не гаснет любовь.

Другие анализы стихотворений Николая Заболоцкого

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

твой оно сердце судьба далекий сила тяжелый забота кино наполнить

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 040

Количество символов без пробелов

867

Количество слов

173

Количество уникальных слов

125

Количество значимых слов

40

Количество стоп-слов

72

Количество строк

36

Количество строф

1

Водность

76,9 %

Классическая тошнота

2,00

Академическая тошнота

7,8 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

твой

4

2,31 %

оно

3

1,73 %

сердце

3

1,73 %

далекий

2

1,16 %

забота

2

1,16 %

кино

2

1,16 %

наполнить

2

1,16 %

сила

2

1,16 %

судьба

2

1,16 %

тяжелый

2

1,16 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Utomlennaya posle raboty

Nikolay Zabolotsky

V kino

Utomlennaya posle raboty,
Lish za oknami stalo temno,
S vyrazhenyem tyazheloy zaboty
Ty prishla pochemu-to v kino.
Ryzhy maly v korichnevom frake,
Kak vsegda, vybivayas iz sil,
Plel s estrady kakiye-to vraki
I bezdarno i nudno ostril.
I smotrela kogda na nego ty
I vnikala v ostroty yego,
Vyrazhenye tyazheloy zaboty
Ne skhodilo s litsa tvoyego.
V nizkom zale, napolnennom gusto,
Ty smotrela, kak vse, na ekran,
Gde naprasno pytalos iskusstvo
K pravde zhizni priputat obman.
Ozabochennykh chert ne menyali
Sudby prizrachnykh, ploskikh lyudey,
I tebe udavalos yedva li
Sopostavit ikh s zhiznyu svoyey.
Odinoka, slegka sedovata,
No yeshche molozhava na vid,
Kto zhe ty? I kakaya utrata
Do sikh por tvoye serdtse tomit?
Gde tvoy drug, tvoy yedinstvenno mily,
Souchastnik dalekoy vesny,
Kto napolnil zhivitelnoy siloy
Bespriyutnoye serdtse zheny?
Pochemu yego netu s toboyu?
Neuzheli pogib on v boyu
Il, otorvan ot doma sudboyu,
Propadayet v dalekom krayu?
Gde b on ni byl, no v eto mgnovenye
Zdes, v kino, ya uverilsya vnov:
Beskonechno lyudskoye terpenye,
Yesli v serdtse ne gasnet lyubov.

Enjvktyyfz gjckt hf,jns

Ybrjkfq Pf,jkjwrbq

D rbyj

Enjvktyyfz gjckt hf,jns,
Kbim pf jryfvb cnfkj ntvyj,
C dshf;tymtv nz;tkjq pf,jns
Ns ghbikf gjxtve-nj d rbyj/
Hs;bq vfksq d rjhbxytdjv ahfrt,
Rfr dctulf, ds,bdfzcm bp cbk,
Gktk c 'cnhfls rfrbt-nj dhfrb
B ,tplfhyj b yelyj jcnhbk/
B cvjnhtkf rjulf yf ytuj ns
B dybrfkf d jcnhjns tuj,
Dshf;tymt nz;tkjq pf,jns
Yt c[jlbkj c kbwf ndjtuj/
D ybprjv pfkt, yfgjkytyyjv uecnj,
Ns cvjnhtkf, rfr dct, yf 'rhfy,
Ult yfghfcyj gsnfkjcm bcreccndj
R ghfdlt ;bpyb ghbgenfnm j,vfy/
Jpf,jxtyys[ xthn yt vtyzkb
Celm,s ghbphfxys[, gkjcrb[ k/ltq,
B nt,t elfdfkjcm tldf kb
Cjgjcnfdbnm b[ c ;bpym/ cdjtq/
Jlbyjrf, ckturf ctljdfnf,
Yj tot vjkj;fdf yf dbl,
Rnj ;t ns? B rfrfz enhfnf
Lj cb[ gjh ndjt cthlwt njvbn?
Ult ndjq lheu, ndjq tlbycndtyyj vbksq,
Cjexfcnybr lfktrjq dtcys,
Rnj yfgjkybk ;bdbntkmyjq cbkjq
,tcghb/nyjt cthlwt ;tys?
Gjxtve tuj ytne c nj,j/?
Yte;tkb gjub, jy d ,j/
Bkm, jnjhdfy jn ljvf celm,j/,
Ghjgflftn d lfktrjv rhf/?
Ult , jy yb ,sk, yj d 'nj vuyjdtymt
Pltcm, d rbyj, z edthbkcz dyjdm:
,tcrjytxyj k/lcrjt nthgtymt,
Tckb d cthlwt yt ufcytn k/,jdm/