Иван КрыловУ сильного всегда бессильный виноват (Волк и ягненок)

Иван Крылов [krylov]

У сильного всегда бессильный виноват:
Тому в Истории мы тьму примеров слышим,
Но мы Истории не пишем;
4 А вот о том как в Баснях говорят.

Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться
И надобно ж беде случиться,
Что около тех мест голодный рыскал Волк.
8 Ягненка видит он, на добычу стремится;
Но, делу дать хотя законный вид и толк,
Кричит: «Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом
Здесь чистое мутить питье
12 Мое
С песком и с илом?
За дерзость такову
Я голову с тебя сорву».
16 «Когда светлейший Волк позволит,
Осмелюсь я донесть, что ниже по ручью
От Светлости его шагов я на сто пью;
И гневаться напрасно он изволит:
20 Питья мутить ему никак я не могу».
«Поэтому я лгу!
Негодный! слыхана ль такая дерзость в свете!
Да помнится, что ты еще в запрошлом лете
24 Мне здесь же как-то нагрубил:
Я этого, приятель, не забыл!»
«Помилуй, мне еще и от роду нет году», —
Ягненок говорит. «Так это был твой брат».
28 «Нет братьев у меня». — «Так это кум иль сват
О, словом, кто-нибудь из вашего же роду.
Вы сами, ваши псы и ваши пастухи,
Вы все мне зла хотите,
32 И если можете, то мне всегда вредите,
Но я с тобой за их разведаюсь грехи».
«Ах, я чем виноват?» — «Молчи! устал я слушать,
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
36 Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать»,
Сказал и в темный лес Ягненка поволок.

Другие анализы стихотворений Ивана Крылова

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

ваш оно всегда волк брат дерзость ягненок виноватый история мутить

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 279

Количество символов без пробелов

1 045

Количество слов

230

Количество уникальных слов

152

Количество значимых слов

58

Количество стоп-слов

111

Количество строк

37

Количество строф

2

Водность

74,8 %

Классическая тошнота

2,00

Академическая тошнота

7,4 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

ягненок

4

1,74 %

ваш

3

1,30 %

виноватый

3

1,30 %

брат

2

0,87 %

волк

2

0,87 %

всегда

2

0,87 %

дерзость

2

0,87 %

история

2

0,87 %

мутить

2

0,87 %

оно

2

0,87 %

род

2

0,87 %

ручей

2

0,87 %

твой

2

0,87 %

тьма

2

0,87 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

U silnogo vsegda bessilny vinovat

Ivan Krylov

Volk i yagnenok

U silnogo vsegda bessilny vinovat:
Tomu v Istorii my tmu primerov slyshim,
No my Istorii ne pishem;
A vot o tom kak v Basnyakh govoryat.

Yagnenok v zharky den zashel k ruchyu napitsya
I nadobno zh bede sluchitsya,
Chto okolo tekh mest golodny ryskal Volk.
Yagnenka vidit on, na dobychu stremitsya;
No, delu dat khotya zakonny vid i tolk,
Krichit: «Kak smeyesh ty, naglets, nechistym rylom
Zdes chistoye mutit pitye
Moye
S peskom i s ilom?
Za derzost takovu
Ya golovu s tebya sorvu».
«Kogda svetleyshy Volk pozvolit,
Osmelyus ya donest, chto nizhe po ruchyu
Ot Svetlosti yego shagov ya na sto pyu;
I gnevatsya naprasno on izvolit:
Pitya mutit yemu nikak ya ne mogu».
«Poetomu ya lgu!
Negodny! slykhana l takaya derzost v svete!
Da pomnitsya, chto ty yeshche v zaproshlom lete
Mne zdes zhe kak-to nagrubil:
Ya etogo, priatel, ne zabyl!»
«Pomiluy, mne yeshche i ot rodu net godu», —
Yagnenok govorit. «Tak eto byl tvoy brat».
«Net bratyev u menya». — «Tak eto kum il svat
O, slovom, kto-nibud iz vashego zhe rodu.
Vy sami, vashi psy i vashi pastukhi,
Vy vse mne zla khotite,
I yesli mozhete, to mne vsegda vredite,
No ya s toboy za ikh razvedayus grekhi».
«Akh, ya chem vinovat?» — «Molchi! ustal ya slushat,
Dosug mne razbirat viny tvoi, shchenok!
Ty vinovat uzh tem, chto khochetsya mne kushat»,
Skazal i v temny les Yagnenka povolok.

E cbkmyjuj dctulf ,tccbkmysq dbyjdfn

Bdfy Rhskjd

Djkr b zuytyjr

E cbkmyjuj dctulf ,tccbkmysq dbyjdfn:
Njve d Bcnjhbb vs nmve ghbvthjd cksibv,
Yj vs Bcnjhbb yt gbitv;
F djn j njv rfr d ,fcyz[ ujdjhzn/

Zuytyjr d ;fhrbq ltym pfitk r hexm/ yfgbnmcz
B yflj,yj ; ,tlt ckexbnmcz,
Xnj jrjkj nt[ vtcn ujkjlysq hscrfk Djkr/
Zuytyrf dblbn jy, yf lj,sxe cnhtvbncz;
Yj, ltke lfnm [jnz pfrjyysq dbl b njkr,
Rhbxbn: «Rfr cvttim ns, yfuktw, ytxbcnsv hskjv
Pltcm xbcnjt venbnm gbnmt
Vjt
C gtcrjv b c bkjv?
Pf lthpjcnm nfrjde
Z ujkjde c nt,z cjhde»/
«Rjulf cdtnktqibq Djkr gjpdjkbn,
Jcvtk/cm z ljytcnm, xnj yb;t gj hexm/
Jn Cdtnkjcnb tuj ifujd z yf cnj gm/;
B uytdfnmcz yfghfcyj jy bpdjkbn:
Gbnmz venbnm tve ybrfr z yt vjue»/
«Gj'njve z kue!
Ytujlysq! cks[fyf km nfrfz lthpjcnm d cdtnt!
Lf gjvybncz, xnj ns tot d pfghjikjv ktnt
Vyt pltcm ;t rfr-nj yfuhe,bk:
Z 'njuj, ghbzntkm, yt pf,sk!»
«Gjvbkeq, vyt tot b jn hjle ytn ujle», —
Zuytyjr ujdjhbn/ «Nfr 'nj ,sk ndjq ,hfn»/
«Ytn ,hfnmtd e vtyz»/ — «Nfr 'nj rev bkm cdfn
J, ckjdjv, rnj-yb,elm bp dfituj ;t hjle/
Ds cfvb, dfib gcs b dfib gfcne[b,
Ds dct vyt pkf [jnbnt,
B tckb vj;tnt, nj vyt dctulf dhtlbnt,
Yj z c nj,jq pf b[ hfpdtlf/cm uht[b»/
«F[, z xtv dbyjdfn?» — «Vjkxb! ecnfk z ckeifnm,
Ljceu vyt hfp,bhfnm dbys ndjb, otyjr!
Ns dbyjdfn e; ntv, xnj [jxtncz vyt reifnm»,
Crfpfk b d ntvysq ktc Zuytyrf gjdjkjr/