Николай НекрасовУкрашают тебя добродетели (Современная ода)

Николай Некрасов [nekrasov]

Украшают тебя добродетели,
До которых другим далеко,
И — беру небеса во свидетели —
4 Уважаю тебя глубоко...

Не обидишь ты даром и гадины,
Ты помочь и злодею готов,
И червонцы твои не украдены
8 У сирот беззащитных и вдов.

В дружбу к сильному влезть не желаешь ты,
Чтоб успеху делишек помочь,
И без умыслу с ним оставляешь ты
12 С глазу на глаз красавицу дочь.

Не гнушаешься темной породою:
«Братья нам по Христу мужички!»
И родню свою длиннобородую
16 Не гоняешь с порога в толчки.

Не спрошу я, откуда явилося
Что теперь в сундуках твоих есть;
Знаю: с неба тебе все свалилося
20 За твою добродетель и честь!...

Украшают тебя добродетели,
До которых другим далеко,
И — беру небеса во свидетели —
24 Уважаю тебя глубоко...

Другие анализы стихотворений Николая Некрасова

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

твой далеко небо свидетель глубоко добродетель уважать бер помочь украшать

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

711

Количество символов без пробелов

585

Количество слов

117

Количество уникальных слов

73

Количество значимых слов

30

Количество стоп-слов

55

Количество строк

24

Количество строф

6

Водность

74,4 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

12,0 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

добродетель

3

2,56 %

небо

3

2,56 %

твой

3

2,56 %

бер

2

1,71 %

глубоко

2

1,71 %

далеко

2

1,71 %

помочь

2

1,71 %

свидетель

2

1,71 %

уважать

2

1,71 %

украшать

2

1,71 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Ukrashayut tebya dobrodeteli

Nikolay Nekrasov

Sovremennaya oda

Ukrashayut tebya dobrodeteli,
Do kotorykh drugim daleko,
I — beru nebesa vo svideteli —
Uvazhayu tebya gluboko...

Ne obidish ty darom i gadiny,
Ty pomoch i zlodeyu gotov,
I chervontsy tvoi ne ukradeny
U sirot bezzashchitnykh i vdov.

V druzhbu k silnomu vlezt ne zhelayesh ty,
Chtob uspekhu delishek pomoch,
I bez umyslu s nim ostavlyayesh ty
S glazu na glaz krasavitsu doch.

Ne gnushayeshsya temnoy porodoyu:
«Bratya nam po Khristu muzhichki!»
I rodnyu svoyu dlinnoboroduyu
Ne gonyayesh s poroga v tolchki.

Ne sproshu ya, otkuda yavilosya
Chto teper v sundukakh tvoikh yest;
Znayu: s neba tebe vse svalilosya
Za tvoyu dobrodetel i chest!...

Ukrashayut tebya dobrodeteli,
Do kotorykh drugim daleko,
I — beru nebesa vo svideteli —
Uvazhayu tebya gluboko...

Erhfif/n nt,z lj,hjltntkb

Ybrjkfq Ytrhfcjd

Cjdhtvtyyfz jlf

Erhfif/n nt,z lj,hjltntkb,
Lj rjnjhs[ lheubv lfktrj,
B — ,the yt,tcf dj cdbltntkb —
Edf;f/ nt,z uke,jrj///

Yt j,blbim ns lfhjv b uflbys,
Ns gjvjxm b pkjlt/ ujnjd,
B xthdjyws ndjb yt erhfltys
E cbhjn ,tppfobnys[ b dljd/

D lhe;,e r cbkmyjve dktpnm yt ;tkftim ns,
Xnj, ecgt[e ltkbitr gjvjxm,
B ,tp evscke c ybv jcnfdkztim ns
C ukfpe yf ukfp rhfcfdbwe ljxm/

Yt uyeiftimcz ntvyjq gjhjlj/:
«,hfnmz yfv gj [hbcne ve;bxrb!»
B hjly/ cdj/ lkbyyj,jhjle/
Yt ujyztim c gjhjuf d njkxrb/

Yt cghjie z, jnrelf zdbkjcz
Xnj ntgthm d ceylerf[ ndjb[ tcnm;
Pyf/: c yt,f nt,t dct cdfkbkjcz
Pf ndj/ lj,hjltntkm b xtcnm!///

Erhfif/n nt,z lj,hjltntkb,
Lj rjnjhs[ lheubv lfktrj,
B — ,the yt,tcf dj cdbltntkb —
Edf;f/ nt,z uke,jrj///