Сергей ЕсенинТы такая ж простая, как все

Сергей Есенин [yesenin]

Ты такая ж простая, как все,
Как сто тысяч других в России.
Знаешь ты одинокий рассвет,
4 Знаешь холод осени синий.

По-смешному я сердцем влип,
Я по-глупому мысли занял.
Твой иконный и строгий лик
8 По часовням висел в рязанях.

Я на эти иконы плевал,
Чтил я грубость и крик в повесе,
А теперь вдруг растут слова
12 Самых нежных и кротких песен.

Не хочу я лететь в зенит,
Слишком многое телу надо.
Что ж так имя твое звенит,
16 Словно августовская прохлада?

Я не нищий, ни жалок, ни мал
И умею расслышать за пылом:
С детства нравиться я понимал
20 Кобелям да степным кобылам.

Потому и себя не сберег
Для тебя, для нее и для этой.
Невеселого счастья залог —
24 Сумасшедшее сердце поэта.

Потому и грущу, осев,
Словно в листья в глаза косые...
Ты такая ж простая, как все,
28 Как сто тысяч других в России.

Другие анализы стихотворений Сергея Есенина

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

все твой знать сердце словно простой тысяча россия сто

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

790

Количество символов без пробелов

643

Количество слов

140

Количество уникальных слов

97

Количество значимых слов

34

Количество стоп-слов

63

Количество строк

28

Количество строф

7

Водность

75,7 %

Классическая тошнота

1,41

Академическая тошнота

7,8 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

все

2

1,43 %

знать

2

1,43 %

простой

2

1,43 %

россия

2

1,43 %

сердце

2

1,43 %

словно

2

1,43 %

сто

2

1,43 %

твой

2

1,43 %

тысяча

2

1,43 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Ty takaya zh prostaya, kak vse

Sergey Yesenin

* * *

Ty takaya zh prostaya, kak vse,
Kak sto tysyach drugikh v Rossii.
Znayesh ty odinoky rassvet,
Znayesh kholod oseni siny.

Po-smeshnomu ya serdtsem vlip,
Ya po-glupomu mysli zanyal.
Tvoy ikonny i strogy lik
Po chasovnyam visel v ryazanyakh.

Ya na eti ikony pleval,
Chtil ya grubost i krik v povese,
A teper vdrug rastut slova
Samykh nezhnykh i krotkikh pesen.

Ne khochu ya letet v zenit,
Slishkom mnogoye telu nado.
Chto zh tak imya tvoye zvenit,
Slovno avgustovskaya prokhlada?

Ya ne nishchy, ni zhalok, ni mal
I umeyu rasslyshat za pylom:
S detstva nravitsya ya ponimal
Kobelyam da stepnym kobylam.

Potomu i sebya ne sbereg
Dlya tebya, dlya neye i dlya etoy.
Neveselogo schastya zalog —
Sumasshedsheye serdtse poeta.

Potomu i grushchu, osev,
Slovno v listya v glaza kosye...
Ty takaya zh prostaya, kak vse,
Kak sto tysyach drugikh v Rossii.

Ns nfrfz ; ghjcnfz, rfr dct

Cthutq Tctyby

* * *

Ns nfrfz ; ghjcnfz, rfr dct,
Rfr cnj nsczx lheub[ d Hjccbb/
Pyftim ns jlbyjrbq hfccdtn,
Pyftim [jkjl jctyb cbybq/

Gj-cvtiyjve z cthlwtv dkbg,
Z gj-ukegjve vsckb pfyzk/
Ndjq brjyysq b cnhjubq kbr
Gj xfcjdyzv dbctk d hzpfyz[/

Z yf 'nb brjys gktdfk,
Xnbk z uhe,jcnm b rhbr d gjdtct,
F ntgthm dlheu hfcnen ckjdf
Cfvs[ yt;ys[ b rhjnrb[ gtcty/

Yt [jxe z ktntnm d ptybn,
Ckbirjv vyjujt ntke yflj/
Xnj ; nfr bvz ndjt pdtybn,
Ckjdyj fduecnjdcrfz ghj[kflf?

Z yt ybobq, yb ;fkjr, yb vfk
B evt/ hfccksifnm pf gskjv:
C ltncndf yhfdbnmcz z gjybvfk
Rj,tkzv lf cntgysv rj,skfv/

Gjnjve b ct,z yt c,thtu
Lkz nt,z, lkz ytt b lkz 'njq/
Ytdtctkjuj cxfcnmz pfkju —
Cevfcitlitt cthlwt gj'nf/

Gjnjve b uheoe, jctd,
Ckjdyj d kbcnmz d ukfpf rjcst///
Ns nfrfz ; ghjcnfz, rfr dct,
Rfr cnj nsczx lheub[ d Hjccbb/