Николай НекрасовТы опять упрекнула меня (Мороз, красный нос)

Николай Некрасов [nekrasov]

Ты опять упрекнула меня,
Что я с музой моей раздружился,
Что заботам текущего дня
4 И забавам его подчинился.
Для житейских расчетов и чар
Не расстался б я с музой моею,
Но бог весть, не погас ли тот дар,
8 Что, бывало, дружил меня с нею?
Но не брат еще людям поэт,
И тернист его путь, и непрочен,
Я умел не бояться клевет,
12 Не был ими я сам озабочен;
Но я знал, чье во мраке ночном
Надрывалося сердце с печали
И на чью они грудь упадали свинцом,
16 И кому они жизнь отравляли.
И пускай они мимо прошли,
Надо мною ходившие грозы,
Знаю я, чьи молитвы и слезы
20 Роковую стрелу отвели...
Да и время ушло, — я устал...
Пусть я не был бойцом без упрека,
Но я силы в себе сознавал,
24 Я во многое верил глубоко,
А теперь — мне пора умирать...
Не затем же пускаться в дорогу,
Чтобы в любящем сердце опять
28 Пробудить роковую тревогу...

Присмиревшую Музу мою
Я и сам неохотно ласкаю...
Я последнюю песню пою
32 Для тебя — и тебе посвящаю.
Но не будет она веселей,
Будет много печальнее прежней,
Потому что на сердце темней
36 И в грядущем еще безнадежней...

Буря воет в саду, буря ломится в дом,
Я боюсь, чтоб она не сломила
Старый дуб, что посажен отцом,
40 И ту иву, что мать посадила,
Эту иву, которую ты
С нашей участью странно связала,
На которой поблекли листы
44 В ночь, как бедная мать умирала...

И дрожит и пестреет окно...
Чу! как крупные градины скачут!
Милый друг, поняла ты давно —
48 Здесь одни только камни не плачут...

Другие анализы стихотворений Николая Некрасова

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

длить знать оно сердце чей опять бояться муза мать бурить

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 400

Количество символов без пробелов

1 141

Количество слов

252

Количество уникальных слов

157

Количество значимых слов

64

Количество стоп-слов

120

Количество строк

48

Количество строф

4

Водность

74,6 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

6,2 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

муза

3

1,19 %

сердце

3

1,19 %

чей

3

1,19 %

бояться

2

0,79 %

бурить

2

0,79 %

длить

2

0,79 %

знать

2

0,79 %

мать

2

0,79 %

оно

2

0,79 %

опять

2

0,79 %

посадить

2

0,79 %

роковой

2

0,79 %

умирать

2

0,79 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Ty opyat upreknula menya

Nikolay Nekrasov

Moroz, krasny nos

Ty opyat upreknula menya,
Chto ya s muzoy moyey razdruzhilsya,
Chto zabotam tekushchego dnya
I zabavam yego podchinilsya.
Dlya zhiteyskikh raschetov i char
Ne rasstalsya b ya s muzoy moyeyu,
No bog vest, ne pogas li tot dar,
Chto, byvalo, druzhil menya s neyu?
No ne brat yeshche lyudyam poet,
I ternist yego put, i neprochen,
Ya umel ne boyatsya klevet,
Ne byl imi ya sam ozabochen;
No ya znal, chye vo mrake nochnom
Nadryvalosya serdtse s pechali
I na chyu oni grud upadali svintsom,
I komu oni zhizn otravlyali.
I puskay oni mimo proshli,
Nado mnoyu khodivshiye grozy,
Znayu ya, chyi molitvy i slezy
Rokovuyu strelu otveli...
Da i vremya ushlo, — ya ustal...
Pust ya ne byl boytsom bez upreka,
No ya sily v sebe soznaval,
Ya vo mnogoye veril gluboko,
A teper — mne pora umirat...
Ne zatem zhe puskatsya v dorogu,
Chtoby v lyubyashchem serdtse opyat
Probudit rokovuyu trevogu...

Prismirevshuyu Muzu moyu
Ya i sam neokhotno laskayu...
Ya poslednyuyu pesnyu poyu
Dlya tebya — i tebe posvyashchayu.
No ne budet ona veseley,
Budet mnogo pechalneye prezhney,
Potomu chto na serdtse temney
I v gryadushchem yeshche beznadezhney...

Burya voyet v sadu, burya lomitsya v dom,
Ya boyus, chtob ona ne slomila
Stary dub, chto posazhen ottsom,
I tu ivu, chto mat posadila,
Etu ivu, kotoruyu ty
S nashey uchastyu stranno svyazala,
Na kotoroy poblekli listy
V noch, kak bednaya mat umirala...

I drozhit i pestreyet okno...
Chu! kak krupnye gradiny skachut!
Mily drug, ponyala ty davno —
Zdes odni tolko kamni ne plachut...

Ns jgznm eghtryekf vtyz

Ybrjkfq Ytrhfcjd

Vjhjp, rhfcysq yjc

Ns jgznm eghtryekf vtyz,
Xnj z c vepjq vjtq hfplhe;bkcz,
Xnj pf,jnfv ntreotuj lyz
B pf,fdfv tuj gjlxbybkcz/
Lkz ;bntqcrb[ hfcxtnjd b xfh
Yt hfccnfkcz , z c vepjq vjt/,
Yj ,ju dtcnm, yt gjufc kb njn lfh,
Xnj, ,sdfkj, lhe;bk vtyz c yt/?
Yj yt ,hfn tot k/lzv gj'n,
B nthybcn tuj genm, b ytghjxty,
Z evtk yt ,jznmcz rktdtn,
Yt ,sk bvb z cfv jpf,jxty;
Yj z pyfk, xmt dj vhfrt yjxyjv
Yflhsdfkjcz cthlwt c gtxfkb
B yf xm/ jyb uhelm egflfkb cdbywjv,
B rjve jyb ;bpym jnhfdkzkb/
B gecrfq jyb vbvj ghjikb,
Yflj vyj/ [jlbdibt uhjps,
Pyf/ z, xmb vjkbnds b cktps
Hjrjde/ cnhtke jndtkb///
Lf b dhtvz eikj, — z ecnfk///
Gecnm z yt ,sk ,jqwjv ,tp eghtrf,
Yj z cbks d ct,t cjpyfdfk,
Z dj vyjujt dthbk uke,jrj,
F ntgthm — vyt gjhf evbhfnm///
Yt pfntv ;t gecrfnmcz d ljhjue,
Xnj,s d k/,zotv cthlwt jgznm
Ghj,elbnm hjrjde/ nhtdjue///

Ghbcvbhtdie/ Vepe vj/
Z b cfv ytj[jnyj kfcrf////
Z gjcktly// gtcy/ gj/
Lkz nt,z — b nt,t gjcdzof//
Yj yt ,eltn jyf dtctktq,
,eltn vyjuj gtxfkmytt ght;ytq,
Gjnjve xnj yf cthlwt ntvytq
B d uhzleotv tot ,tpyflt;ytq///

,ehz djtn d cfle, ,ehz kjvbncz d ljv,
Z ,j/cm, xnj, jyf yt ckjvbkf
Cnfhsq le,, xnj gjcf;ty jnwjv,
B ne bde, xnj vfnm gjcflbkf,
'ne bde, rjnjhe/ ns
C yfitq exfcnm/ cnhfyyj cdzpfkf,
Yf rjnjhjq gj,ktrkb kbcns
D yjxm, rfr ,tlyfz vfnm evbhfkf///

B lhj;bn b gtcnhttn jryj///
Xe! rfr rhegyst uhflbys crfxen!
Vbksq lheu, gjyzkf ns lfdyj —
Pltcm jlyb njkmrj rfvyb yt gkfxen///