Сергей ЕсенинТы меня не любишь, не жалеешь

Сергей Есенин [yesenin]

Ты меня не любишь, не жалеешь,
Разве я немного не красив?
Не смотря в лицо, от страсти млеешь,
4 Мне на плечи руки опустив.

Молодая, с чувственным оскалом,
Я с тобой не нежен и не груб.
Расскажи мне, скольких ты ласкала?
8 Сколько рук ты помнишь? Сколько губ?

Знаю я — они прошли, как тени,
Не коснувшись твоего огня,
Многим ты садилась на колени,
12 А теперь сидишь вот у меня.

Пусть твои полузакрыты очи
И ты думаешь о ком-нибудь другом,
Я ведь сам люблю тебя не очень,
16 Утопая в дальнем дорогом.

Этот пыл не называй судьбою,
Легкодумна вспыльчивая связь, —
Как случайно встретился с тобою,
20 Улыбнусь, спокойно разойдясь.

Да и ты пойдешь своей дорогой
Распылять безрадостные дни,
Только нецелованных не трогай,
24 Только негоревших не мани.

И когда с другим по переулку
Ты пройдешь, болтая про любовь,
Может быть, я выйду на прогулку,
28 И с тобою встретимся мы вновь.

Отвернув к другому ближе плечи
И немного наклонившись вниз,
Ты мне скажешь тихо: «Добрый вечер!»
32 Я отвечу: «Добры вечер, miss».

И ничто души не потревожит,
И ничто ее не бросит в дрожь, —
Кто любил, уж тот любить не может,
36 Кто сгорел, того не подожжешь.

Другие анализы стихотворений Сергея Есенина

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

любить может дорогой добрый сколько плечи пройти вечер немного встретиться

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 118

Количество символов без пробелов

919

Количество слов

188

Количество уникальных слов

117

Количество значимых слов

34

Количество стоп-слов

97

Количество строк

36

Количество строф

9

Водность

81,9 %

Классическая тошнота

2,00

Академическая тошнота

8,6 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

любить

4

2,13 %

сколько

3

1,60 %

вечер

2

1,06 %

встретиться

2

1,06 %

добрый

2

1,06 %

дорогой

2

1,06 %

может

2

1,06 %

немного

2

1,06 %

плечи

2

1,06 %

пройти

2

1,06 %

твой

2

1,06 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Ty menya ne lyubish, ne zhaleyesh

Sergey Yesenin

* * *

Ty menya ne lyubish, ne zhaleyesh,
Razve ya nemnogo ne krasiv?
Ne smotrya v litso, ot strasti mleyesh,
Mne na plechi ruki opustiv.

Molodaya, s chuvstvennym oskalom,
Ya s toboy ne nezhen i ne grub.
Rasskazhi mne, skolkikh ty laskala?
Skolko ruk ty pomnish? Skolko gub?

Znayu ya — oni proshli, kak teni,
Ne kosnuvshis tvoyego ognya,
Mnogim ty sadilas na koleni,
A teper sidish vot u menya.

Pust tvoi poluzakryty ochi
I ty dumayesh o kom-nibud drugom,
Ya ved sam lyublyu tebya ne ochen,
Utopaya v dalnem dorogom.

Etot pyl ne nazyvay sudboyu,
Legkodumna vspylchivaya svyaz, —
Kak sluchayno vstretilsya s toboyu,
Ulybnus, spokoyno razoydyas.

Da i ty poydesh svoyey dorogoy
Raspylyat bezradostnye dni,
Tolko netselovannykh ne trogay,
Tolko negorevshikh ne mani.

I kogda s drugim po pereulku
Ty proydesh, boltaya pro lyubov,
Mozhet byt, ya vydu na progulku,
I s toboyu vstretimsya my vnov.

Otvernuv k drugomu blizhe plechi
I nemnogo naklonivshis vniz,
Ty mne skazhesh tikho: «Dobry vecher!»
Ya otvechu: «Dobry vecher, miss».

I nichto dushi ne potrevozhit,
I nichto yee ne brosit v drozh, —
Kto lyubil, uzh tot lyubit ne mozhet,
Kto sgorel, togo ne podozhzhesh.

Ns vtyz yt k/,bim, yt ;fkttim

Cthutq Tctyby

* * *

Ns vtyz yt k/,bim, yt ;fkttim,
Hfpdt z ytvyjuj yt rhfcbd?
Yt cvjnhz d kbwj, jn cnhfcnb vkttim,
Vyt yf gktxb herb jgecnbd/

Vjkjlfz, c xedcndtyysv jcrfkjv,
Z c nj,jq yt yt;ty b yt uhe,/
Hfccrf;b vyt, crjkmrb[ ns kfcrfkf?
Crjkmrj her ns gjvybim? Crjkmrj ue,?

Pyf/ z — jyb ghjikb, rfr ntyb,
Yt rjcyedibcm ndjtuj juyz,
Vyjubv ns cflbkfcm yf rjktyb,
F ntgthm cblbim djn e vtyz/

Gecnm ndjb gjkepfrhsns jxb
B ns levftim j rjv-yb,elm lheujv,
Z dtlm cfv k/,k/ nt,z yt jxtym,
Enjgfz d lfkmytv ljhjujv/

'njn gsk yt yfpsdfq celm,j/,
Kturjlevyf dcgskmxbdfz cdzpm, —
Rfr ckexfqyj dcnhtnbkcz c nj,j/,
Eks,yecm, cgjrjqyj hfpjqlzcm/

Lf b ns gjqltim cdjtq ljhjujq
Hfcgskznm ,tphfljcnyst lyb,
Njkmrj ytwtkjdfyys[ yt nhjufq,
Njkmrj ytujhtdib[ yt vfyb/

B rjulf c lheubv gj gthtekre
Ns ghjqltim, ,jknfz ghj k/,jdm,
Vj;tn ,snm, z dsqle yf ghjuekre,
B c nj,j/ dcnhtnbvcz vs dyjdm/

Jndthyed r lheujve ,kb;t gktxb
B ytvyjuj yfrkjybdibcm dybp,
Ns vyt crf;tim nb[j: «Lj,hsq dtxth!»
Z jndtxe: «Lj,hs dtxth, miss»/

B ybxnj leib yt gjnhtdj;bn,
B ybxnj tt yt ,hjcbn d lhj;m, —
Rnj k/,bk, e; njn k/,bnm yt vj;tn,
Rnj cujhtk, njuj yt gjlj;;tim/