Константин СимоновТы говорила мне «люблю»

Константин Симонов [simonov]

Ты говорила мне «люблю»,
Но это по ночам, сквозь зубы.
А утром горькое «терплю»
4 Едва удерживали губы.

Я верил по ночам губам,
Рукам лукавым и горячим,
Но я не верил по ночам
8 Твоим ночным словам незрячим.

Я знал тебя, ты не лгала,
Ты полюбить меня хотела,
Ты только ночью лгать могла,
12 Когда душою правит тело.

Но утром, в трезвый час, когда
Душа опять сильна, как прежде,
Ты хоть бы раз сказала «да»
16 Мне, ожидавшему в надежде.

И вдруг война, отъезд, перрон,
Где и обняться-то нет места,
И дачный клязьминский вагон,
20 В котором ехать мне до Бреста.

Вдруг вечер без надежд на ночь,
На счастье, на тепло постели.
Как крик: ничем нельзя помочь!
24 Вкус поцелуя на шинели.

Чтоб с теми, в темноте, в хмелю,
Не спутал с прежними словами,
Ты вдруг сказала мне «люблю»
28 Почти спокойными губами.

Такой я раньше не видал
Тебя, до этих слов разлуки:
Люблю, люблю... ночной вокзал,
32 Холодные от горя руки.

Другие анализы стихотворений Константина Симонова

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

любить душа ночь надежда вдруг губа лгать верить утром

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

893

Количество символов без пробелов

732

Количество слов

154

Количество уникальных слов

98

Количество значимых слов

24

Количество стоп-слов

73

Количество строк

32

Количество строф

8

Водность

84,4 %

Классическая тошнота

2,24

Академическая тошнота

11,0 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

ночь

5

3,25 %

любить

4

2,60 %

вдруг

3

1,95 %

губа

3

1,95 %

верить

2

1,30 %

душа

2

1,30 %

лгать

2

1,30 %

надежда

2

1,30 %

утром

2

1,30 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Ty govorila mne «lyublyu»

Konstantin Simonov

* * *

Ty govorila mne «lyublyu»,
No eto po nocham, skvoz zuby.
A utrom gorkoye «terplyu»
Yedva uderzhivali guby.

Ya veril po nocham gubam,
Rukam lukavym i goryachim,
No ya ne veril po nocham
Tvoim nochnym slovam nezryachim.

Ya znal tebya, ty ne lgala,
Ty polyubit menya khotela,
Ty tolko nochyu lgat mogla,
Kogda dushoyu pravit telo.

No utrom, v trezvy chas, kogda
Dusha opyat silna, kak prezhde,
Ty khot by raz skazala «da»
Mne, ozhidavshemu v nadezhde.

I vdrug voyna, otyezd, perron,
Gde i obnyatsya-to net mesta,
I dachny klyazminsky vagon,
V kotorom yekhat mne do Bresta.

Vdrug vecher bez nadezhd na noch,
Na schastye, na teplo posteli.
Kak krik: nichem nelzya pomoch!
Vkus potseluya na shineli.

Chtob s temi, v temnote, v khmelyu,
Ne sputal s prezhnimi slovami,
Ty vdrug skazala mne «lyublyu»
Pochti spokoynymi gubami.

Takoy ya ranshe ne vidal
Tebya, do etikh slov razluki:
Lyublyu, lyublyu... nochnoy vokzal,
Kholodnye ot gorya ruki.

Ns ujdjhbkf vyt «k/,k/»

Rjycnfynby Cbvjyjd

* * *

Ns ujdjhbkf vyt «k/,k/»,
Yj 'nj gj yjxfv, crdjpm pe,s/
F enhjv ujhmrjt «nthgk/»
Tldf elth;bdfkb ue,s/

Z dthbk gj yjxfv ue,fv,
Herfv kerfdsv b ujhzxbv,
Yj z yt dthbk gj yjxfv
Ndjbv yjxysv ckjdfv ytphzxbv/

Z pyfk nt,z, ns yt kufkf,
Ns gjk/,bnm vtyz [jntkf,
Ns njkmrj yjxm/ kufnm vjukf,
Rjulf leij/ ghfdbn ntkj/

Yj enhjv, d nhtpdsq xfc, rjulf
Leif jgznm cbkmyf, rfr ght;lt,
Ns [jnm ,s hfp crfpfkf «lf»
Vyt, j;blfditve d yflt;lt/

B dlheu djqyf, jn]tpl, gthhjy,
Ult b j,yznmcz-nj ytn vtcnf,
B lfxysq rkzpmvbycrbq dfujy,
D rjnjhjv t[fnm vyt lj ,htcnf/

Dlheu dtxth ,tp yflt;l yf yjxm,
Yf cxfcnmt, yf ntgkj gjcntkb/
Rfr rhbr: ybxtv ytkmpz gjvjxm!
Drec gjwtkez yf ibytkb/

Xnj, c ntvb, d ntvyjnt, d [vtk/,
Yt cgenfk c ght;ybvb ckjdfvb,
Ns dlheu crfpfkf vyt «k/,k/»
Gjxnb cgjrjqysvb ue,fvb/

Nfrjq z hfymit yt dblfk
Nt,z, lj 'nb[ ckjd hfpkerb:
K/,k/, k/,k//// yjxyjq djrpfk,
[jkjlyst jn ujhz herb/