Константин БальмонтТвой смех прозвучал, серебристый (Нежнее всего)

Константин Бальмонт [balmont]

Твой смех прозвучал, серебристый,
Нежней, чем серебряный звон, —
Нежнее, чем ландыш душистый,
4 Когда он в другого влюблен.

Нежней, чем признанье во взгляде,
Где счастье желанья зажглось, —
Нежнее, чем светлые пряди
8 Внезапно упавших волос.

Нежнее, чем блеск водоема,
Где слитное пение струй, —
Чем песня, что с детства знакома,
12 Чем первой любви поцелуй.

Нежнее того, что желанно
Огнем волшебства своего, —
Нежнее, чем Польская панна,
16 И, значит, нежнее всего.

Другие анализы стихотворений Константина Бальмонта

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

нежный

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

460

Количество символов без пробелов

387

Количество слов

66

Количество уникальных слов

49

Количество значимых слов

22

Количество стоп-слов

23

Количество строк

16

Количество строф

4

Водность

66,7 %

Классическая тошнота

2,83

Академическая тошнота

18,6 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

нежный

8

12,12 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Tvoy smekh prozvuchal, serebristy

Konstantin Balmont

Nezhneye vsego

Tvoy smekh prozvuchal, serebristy,
Nezhney, chem serebryany zvon, —
Nezhneye, chem landysh dushisty,
Kogda on v drugogo vlyublen.

Nezhney, chem priznanye vo vzglyade,
Gde schastye zhelanya zazhglos, —
Nezhneye, chem svetlye pryadi
Vnezapno upavshikh volos.

Nezhneye, chem blesk vodoyema,
Gde slitnoye peniye struy, —
Chem pesnya, chto s detstva znakoma,
Chem pervoy lyubvi potseluy.

Nezhneye togo, chto zhelanno
Ognem volshebstva svoyego, —
Nezhneye, chem Polskaya panna,
I, znachit, nezhneye vsego.

Ndjq cvt[ ghjpdexfk, ctht,hbcnsq

Rjycnfynby ,fkmvjyn

Yt;ytt dctuj

Ndjq cvt[ ghjpdexfk, ctht,hbcnsq,
Yt;ytq, xtv ctht,hzysq pdjy, —
Yt;ytt, xtv kfylsi leibcnsq,
Rjulf jy d lheujuj dk/,kty/

Yt;ytq, xtv ghbpyfymt dj dpukzlt,
Ult cxfcnmt ;tkfymz pf;ukjcm, —
Yt;ytt, xtv cdtnkst ghzlb
Dytpfgyj egfdib[ djkjc/

Yt;ytt, xtv ,ktcr djljtvf,
Ult ckbnyjt gtybt cnheq, —
Xtv gtcyz, xnj c ltncndf pyfrjvf,
Xtv gthdjq k/,db gjwtkeq/

Yt;ytt njuj, xnj ;tkfyyj
Juytv djkit,cndf cdjtuj, —
Yt;ytt, xtv Gjkmcrfz gfyyf,
B, pyfxbn, yt;ytt dctuj/