Александр БлокТвое лицо мне так знакомо

Александр Блок [blok]

Твое лицо мне так знакомо,
Как будто ты жила со мной.
В гостях, на улице и дома
4 Я вижу тонкий профиль твой.
Твои шаги звенят за мною,
Куда я ни войду, ты там.
Не ты ли легкою стопою
8 За мною ходишь по ночам?
Не ты ль проскальзываешь мимо,
Едва лишь в двери загляну,
Полувоздушна и незрима,
12 Подобна виденному сну?
Я часто думаю, не ты ли
Среди погоста, за гумном,
Сидела, молча, на могиле
16 В платочке ситцевом своем?
Я приближался — ты сидела,
Я подошел — ты отошла,
Спустилась к речке и запела...
20 На голос твой колокола
Откликнулись вечерним звоном...
И плакал я, и робко ждал...
Но за вечерним перезвоном
24 Твой милый голос затихал...
Еще мгновенье — нет ответа,
Платок мелькает за рекой...
Но знаю горестно, что где-то
28 Еще увидимся с тобой.

Другие анализы стихотворений Александра Блока

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ 1

твой голос вечерний

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

739

Количество символов без пробелов

608

Количество слов

128

Количество уникальных слов

87

Количество значимых слов

23

Количество стоп-слов

62

Количество строк

28

Количество строф

1

Водность

82,0 %

Классическая тошнота

2,24

Академическая тошнота

8,7 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

твой

5

3,91 %

вечерний

2

1,56 %

голос

2

1,56 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Tvoye litso mne tak znakomo

Aleksandr Blok

* * *

Tvoye litso mne tak znakomo,
Kak budto ty zhila so mnoy.
V gostyakh, na ulitse i doma
Ya vizhu tonky profil tvoy.
Tvoi shagi zvenyat za mnoyu,
Kuda ya ni voydu, ty tam.
Ne ty li legkoyu stopoyu
Za mnoyu khodish po nocham?
Ne ty l proskalzyvayesh mimo,
Yedva lish v dveri zaglyanu,
Poluvozdushna i nezrima,
Podobna vidennomu snu?
Ya chasto dumayu, ne ty li
Sredi pogosta, za gumnom,
Sidela, molcha, na mogile
V platochke sittsevom svoyem?
Ya priblizhalsya — ty sidela,
Ya podoshel — ty otoshla,
Spustilas k rechke i zapela...
Na golos tvoy kolokola
Otkliknulis vechernim zvonom...
I plakal ya, i robko zhdal...
No za vechernim perezvonom
Tvoy mily golos zatikhal...
Yeshche mgnovenye — net otveta,
Platok melkayet za rekoy...
No znayu gorestno, chto gde-to
Yeshche uvidimsya s toboy.

Ndjt kbwj vyt nfr pyfrjvj

Fktrcfylh ,kjr

* * *

Ndjt kbwj vyt nfr pyfrjvj,
Rfr ,elnj ns ;bkf cj vyjq/
D ujcnz[, yf ekbwt b ljvf
Z db;e njyrbq ghjabkm ndjq/
Ndjb ifub pdtyzn pf vyj/,
Relf z yb djqle, ns nfv/
Yt ns kb kturj/ cnjgj/
Pf vyj/ [jlbim gj yjxfv?
Yt ns km ghjcrfkmpsdftim vbvj,
Tldf kbim d ldthb pfukzye,
Gjkedjpleiyf b ytphbvf,
Gjlj,yf dbltyyjve cye?
Z xfcnj levf/, yt ns kb
Chtlb gjujcnf, pf uevyjv,
Cbltkf, vjkxf, yf vjubkt
D gkfnjxrt cbnwtdjv cdjtv?
Z ghb,kb;fkcz — ns cbltkf,
Z gjljitk — ns jnjikf,
Cgecnbkfcm r htxrt b pfgtkf///
Yf ujkjc ndjq rjkjrjkf
Jnrkbryekbcm dtxthybv pdjyjv///
B gkfrfk z, b hj,rj ;lfk///
Yj pf dtxthybv gthtpdjyjv
Ndjq vbksq ujkjc pfnb[fk///
Tot vuyjdtymt — ytn jndtnf,
Gkfnjr vtkmrftn pf htrjq///
Yj pyf/ ujhtcnyj, xnj ult-nj
Tot edblbvcz c nj,jq/