Владимир МаяковскийТоварищ Попов чуть-чуть не от плуга (Столп)

Владимир Маяковский [mayakovsky]

Товарищ Попов чуть-чуть не от плуга.
Чуть не от станка и сохи.
Он — даже партиец, но он перепуган,
4 брюзжит баритоном сухим:
«Раскроешь газетину — в критике вся, —
любая колеблется глыба.
Кроют. Кого? Аж волосья
8 встают от фамилий дыбом.
Ведь это — подрыв, подкоп ведь это...
Критику осторожненько должно вести.
А эти — критикуют, не щадя авторитета,
12 ни чина, ни стажа, ни должности.
Критика снизу — это яд.
Сверху — вот это лекарство!
Ну, можно ль позволить низам, подряд,
16 всем! — заниматься критиканством?
О мерзостях наших трубим и поем.
Иди и в газетах срамись я!
Ну, я ошибся... Так в тресте ж, в моем,
20 имеется ревизионная комиссия.
Ведь можно ж, не задевая столпов,
в кругу своих, братишек, —
вызвать, сказать: — Товарищ Попов,
24 орудуй... тово... потише... —
Пристали до тошноты, до рвот...
Обмазывают кистью густою.
Товарищи, ведь это же ж подорвет
28 государственные устои!
Кого критикуют? — вопит, возомня,
аж голос визжит тенорком. —
Вчера — Иванова, сегодня — меня,
32 а завтра — Совнарком!»

Товарищ Попов, оставьте скулеж.
Болтовня о подрывах — ложь!
Мы всех зовем, чтоб в лоб, а не пятясь,
36 критика дрянь косила.
И это лучшее из доказательств
нашей чистоты и силы.

Другие анализы стихотворений Владимира Маяковского

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

товарищ критика попов критиковать подрыв

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 169

Количество символов без пробелов

974

Количество слов

177

Количество уникальных слов

129

Количество значимых слов

71

Количество стоп-слов

72

Количество строк

38

Количество строф

2

Водность

59,9 %

Классическая тошнота

2,00

Академическая тошнота

6,2 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

товарищ

4

2,26 %

критика

3

1,69 %

попов

3

1,69 %

критиковать

2

1,13 %

подрыв

2

1,13 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Tovarishch Popov chut-chut ne ot pluga

Vladimir Mayakovsky

Stolp

Tovarishch Popov chut-chut ne ot pluga.
Chut ne ot stanka i sokhi.
On — dazhe partiyets, no on perepugan,
bryuzzhit baritonom sukhim:
«Raskroyesh gazetinu — v kritike vsya, —
lyubaya kolebletsya glyba.
Kroyut. Kogo? Azh volosya
vstayut ot family dybom.
Ved eto — podryv, podkop ved eto...
Kritiku ostorozhnenko dolzhno vesti.
A eti — kritikuyut, ne shchadya avtoriteta,
ni china, ni stazha, ni dolzhnosti.
Kritika snizu — eto yad.
Sverkhu — vot eto lekarstvo!
Nu, mozhno l pozvolit nizam, podryad,
vsem! — zanimatsya kritikanstvom?
O merzostyakh nashikh trubim i poyem.
Idi i v gazetakh sramis ya!
Nu, ya oshibsya... Tak v treste zh, v moyem,
imeyetsya revizionnaya komissia.
Ved mozhno zh, ne zadevaya stolpov,
v krugu svoikh, bratishek, —
vyzvat, skazat: — Tovarishch Popov,
oruduy... tovo... potishe... —
Pristali do toshnoty, do rvot...
Obmazyvayut kistyu gustoyu.
Tovarishchi, ved eto zhe zh podorvet
gosudarstvennye ustoi!
Kogo kritikuyut? — vopit, vozomnya,
azh golos vizzhit tenorkom. —
Vchera — Ivanova, segodnya — menya,
a zavtra — Sovnarkom!»

Tovarishch Popov, ostavte skulezh.
Boltovnya o podryvakh — lozh!
My vsekh zovem, chtob v lob, a ne pyatyas,
kritika dryan kosila.
I eto luchsheye iz dokazatelstv
nashey chistoty i sily.

Njdfhbo Gjgjd xenm-xenm yt jn gkeuf

Dkflbvbh Vfzrjdcrbq

Cnjkg

Njdfhbo Gjgjd xenm-xenm yt jn gkeuf/
Xenm yt jn cnfyrf b cj[b/
Jy — lf;t gfhnbtw, yj jy gthtgeufy,
,h/p;bn ,fhbnjyjv ce[bv:
«Hfcrhjtim ufptnbye — d rhbnbrt dcz, —
k/,fz rjkt,ktncz uks,f/
Rhj/n/ Rjuj? F; djkjcmz
dcnf/n jn afvbkbq ls,jv/
Dtlm 'nj — gjlhsd, gjlrjg dtlm 'nj///
Rhbnbre jcnjhj;ytymrj ljk;yj dtcnb/
F 'nb — rhbnbre/n, yt oflz fdnjhbntnf,
yb xbyf, yb cnf;f, yb ljk;yjcnb/
Rhbnbrf cybpe — 'nj zl/
Cdth[e — djn 'nj ktrfhcndj!
Ye, vj;yj km gjpdjkbnm ybpfv, gjlhzl,
dctv! — pfybvfnmcz rhbnbrfycndjv?
J vthpjcnz[ yfib[ nhe,bv b gjtv/
Blb b d ufptnf[ chfvbcm z!
Ye, z jib,cz/// Nfr d nhtcnt ;, d vjtv,
bvttncz htdbpbjyyfz rjvbccbz/
Dtlm vj;yj ;, yt pfltdfz cnjkgjd,
d rheue cdjb[, ,hfnbitr, —
dspdfnm, crfpfnm: — Njdfhbo Gjgjd,
jheleq/// njdj/// gjnbit/// —
Ghbcnfkb lj njiyjns, lj hdjn///
J,vfpsdf/n rbcnm/ uecnj//
Njdfhbob, dtlm 'nj ;t ; gjljhdtn
ujcelfhcndtyyst ecnjb!
Rjuj rhbnbre/n? — djgbn, djpjvyz,
f; ujkjc dbp;bn ntyjhrjv/ —
Dxthf — Bdfyjdf, ctujlyz — vtyz,
f pfdnhf — Cjdyfhrjv!»

Njdfhbo Gjgjd, jcnfdmnt crekt;/
,jknjdyz j gjlhsdf[ — kj;m!
Vs dct[ pjdtv, xnj, d kj,, f yt gznzcm,
rhbnbrf lhzym rjcbkf/
B 'nj kexitt bp ljrfpfntkmcnd
yfitq xbcnjns b cbks/