Иннокентий АнненскийТо было на Валлен-Коски

Иннокентий Анненский [annensky]

То было на Валлен-Коски.
Шел дождик из дымных туч,
И желтые мокрые доски
4 Сбегали с печальных круч.

Мы с ночи холодной зевали,
И слезы просились из глаз;
В утеху нам куклу бросали
8 В то утро в четвертый раз.

Разбухшая кукла ныряла
Послушно в седой водопад,
И долго кружилась сначала,
12 Все будто рвалася назад.

Но даром лизала пена
Суставы прижатых рук, —
Спасенье ее неизменно
16 Для новых и новых мук.

Гляди, уж поток бурливый
Желтеет, покорен и вял;
Чухонец-то был справедливый,
20 За дело полтину взял.

И вот уж кукла на камне,
И дальше идет река...
Комедия эта была мне
24 В то серое утро тяжка.

Бывает такое небо,
Такая игра лучей,
Что сердцу обида куклы
28 Обиды своей жалчей.

Как листья тогда мы чутки:
Нам камень седой, ожив,
Стал другом, а голос друга,
32 Как детская скрипка, фальшив.

И в сердце сознанье глубоко,
Что с ним родился только страх,
Что в мире оно одиноко,
36 Как старая кукла в волнах...

Другие анализы стихотворений Иннокентия Анненского

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

сердце иза камень обида утро кукла новое седой

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

899

Количество символов без пробелов

736

Количество слов

154

Количество уникальных слов

111

Количество значимых слов

47

Количество стоп-слов

60

Количество строк

36

Количество строф

9

Водность

69,5 %

Классическая тошнота

2,24

Академическая тошнота

7,7 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

кукла

5

3,25 %

иза

2

1,30 %

камень

2

1,30 %

новое

2

1,30 %

обида

2

1,30 %

седой

2

1,30 %

сердце

2

1,30 %

утро

2

1,30 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

To bylo na Vallen-Koski

Innokenty Annensky

* * *

To bylo na Vallen-Koski.
Shel dozhdik iz dymnykh tuch,
I zheltye mokrye doski
Sbegali s pechalnykh kruch.

My s nochi kholodnoy zevali,
I slezy prosilis iz glaz;
V utekhu nam kuklu brosali
V to utro v chetverty raz.

Razbukhshaya kukla nyryala
Poslushno v sedoy vodopad,
I dolgo kruzhilas snachala,
Vse budto rvalasya nazad.

No darom lizala pena
Sustavy prizhatykh ruk, —
Spasenye yee neizmenno
Dlya novykh i novykh muk.

Glyadi, uzh potok burlivy
Zhelteyet, pokoren i vyal;
Chukhonets-to byl spravedlivy,
Za delo poltinu vzyal.

I vot uzh kukla na kamne,
I dalshe idet reka...
Komedia eta byla mne
V to seroye utro tyazhka.

Byvayet takoye nebo,
Takaya igra luchey,
Chto serdtsu obida kukly
Obidy svoyey zhalchey.

Kak listya togda my chutki:
Nam kamen sedoy, ozhiv,
Stal drugom, a golos druga,
Kak detskaya skripka, falshiv.

I v serdtse soznanye gluboko,
Chto s nim rodilsya tolko strakh,
Chto v mire ono odinoko,
Kak staraya kukla v volnakh...

Nj ,skj yf Dfkkty-Rjcrb

Byyjrtynbq Fyytycrbq

* * *

Nj ,skj yf Dfkkty-Rjcrb/
Itk lj;lbr bp lsvys[ nex,
B ;tknst vjrhst ljcrb
C,tufkb c gtxfkmys[ rhex/

Vs c yjxb [jkjlyjq ptdfkb,
B cktps ghjcbkbcm bp ukfp;
D ent[e yfv rerke ,hjcfkb
D nj enhj d xtndthnsq hfp/

Hfp,e[ifz rerkf yshzkf
Gjckeiyj d ctljq djljgfl,
B ljkuj rhe;bkfcm cyfxfkf,
Dct ,elnj hdfkfcz yfpfl/

Yj lfhjv kbpfkf gtyf
Cecnfds ghb;fns[ her, —
Cgfctymt tt ytbpvtyyj
Lkz yjds[ b yjds[ ver/

Ukzlb, e; gjnjr ,ehkbdsq
;tknttn, gjrjhty b dzk;
Xe[jytw-nj ,sk cghfdtlkbdsq,
Pf ltkj gjknbye dpzk/

B djn e; rerkf yf rfvyt,
B lfkmit bltn htrf///
Rjvtlbz 'nf ,skf vyt
D nj cthjt enhj nz;rf/

,sdftn nfrjt yt,j,
Nfrfz buhf kextq,
Xnj cthlwe j,blf rerks
J,bls cdjtq ;fkxtq/

Rfr kbcnmz njulf vs xenrb:
Yfv rfvtym ctljq, j;bd,
Cnfk lheujv, f ujkjc lheuf,
Rfr ltncrfz crhbgrf, afkmibd/

B d cthlwt cjpyfymt uke,jrj,
Xnj c ybv hjlbkcz njkmrj cnhf[,
Xnj d vbht jyj jlbyjrj,
Rfr cnfhfz rerkf d djkyf[///