Иван БунинТемный ельник снегами, как мехом (Крещенская ночь)

Иван Бунин [bunin]

Темный ельник снегами, как мехом,
Опушили седые морозы,
В блестках инея, точно в алмазах,
4 Задремали, склонившись, березы.

Неподвижно застыли их ветки,
И меж ними на снежное лоно,
Точно сквозь серебро кружевное,
8 Полный месяц глядит с небосклона.
Высоко он поднялся над лесом,
В ярком свете своем цепенея,
И причудливо стелются тени,
12 На снегу под ветвями чернея.
Замело чащи леса метелью, —
Только льются следы и дорожки.
Убегая меж сосен и елок,
16 Меж березок до ветхой сторожки.
Убаюкала вьюга седая
Дикой песнею лес опустелый,
И заснул он, засыпанный вьюгой,
20 Весь сквозной, неподвижный и белый.
Спят таинственно стройные чащи,
Спят, одетые снегом глубоким,
И поляны, и луг, и овраги,
24 Где когда-то шумели потоки.
Тишина, — даже ветка не хрустнет!
А, быть может, за этим оврагом
Пробирается волк по сугробам
28 Осторожным и вкрадчивым шагом.
Тишина, — а, быть может, он близко...
И стою я, исполнен тревоги,
И гляжу напряженно на чащи,
32 На следы и кусты вдоль дороги,
В дальних чащах, где ветви и тени
В лунном свете узоры сплетают,
Все мне чудится что-то живое,
36 Все как будто зверьки пробегают.
Огонек из лесной караулки
Осторожно и робко мерцает,
Точно он притаился под лесом
40 И чего-то в тиши поджидает.
Бриллиантом лучистым и ярким,
То зеленым, то синим играя,
На востоке, у трона господня,
44 Тихо блещет звезда, как живая.
А над лесом все выше и выше
Всходит месяц, — и в дивном покое
Замирает морозная полночь
48 Я хрустальное царство лесное!

Другие анализы стихотворений Ивана Бунина

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

все высокий снег лес вьюга точно ветвь межа чаща ветка

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 437

Количество символов без пробелов

1 203

Количество слов

229

Количество уникальных слов

154

Количество значимых слов

94

Количество стоп-слов

66

Количество строк

48

Количество строф

2

Водность

59,0 %

Классическая тошнота

2,00

Академическая тошнота

7,5 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

лес

4

1,75 %

чаща

4

1,75 %

все

3

1,31 %

высокий

3

1,31 %

межа

3

1,31 %

снег

3

1,31 %

точно

3

1,31 %

ветвь

2

0,87 %

ветка

2

0,87 %

вьюга

2

0,87 %

глядеть

2

0,87 %

живой

2

0,87 %

месяц

2

0,87 %

может

2

0,87 %

над

2

0,87 %

неподвижный

2

0,87 %

овраг

2

0,87 %

осторожный

2

0,87 %

свет

2

0,87 %

седой

2

0,87 %

след

2

0,87 %

спать

2

0,87 %

тенить

2

0,87 %

тишина

2

0,87 %

яркий

2

0,87 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Temny yelnik snegami, kak mekhom

Ivan Bunin

Kreshchenskaya noch

Temny yelnik snegami, kak mekhom,
Opushili sedye morozy,
V blestkakh ineya, tochno v almazakh,
Zadremali, sklonivshis, berezy.

Nepodvizhno zastyli ikh vetki,
I mezh nimi na snezhnoye lono,
Tochno skvoz serebro kruzhevnoye,
Polny mesyats glyadit s nebosklona.
Vysoko on podnyalsya nad lesom,
V yarkom svete svoyem tsepeneya,
I prichudlivo stelyutsya teni,
Na snegu pod vetvyami cherneya.
Zamelo chashchi lesa metelyu, —
Tolko lyutsya sledy i dorozhki.
Ubegaya mezh sosen i yelok,
Mezh berezok do vetkhoy storozhki.
Ubayukala vyuga sedaya
Dikoy pesneyu les opustely,
I zasnul on, zasypanny vyugoy,
Ves skvoznoy, nepodvizhny i bely.
Spyat tainstvenno stroynye chashchi,
Spyat, odetye snegom glubokim,
I polyany, i lug, i ovragi,
Gde kogda-to shumeli potoki.
Tishina, — dazhe vetka ne khrustnet!
A, byt mozhet, za etim ovragom
Probirayetsya volk po sugrobam
Ostorozhnym i vkradchivym shagom.
Tishina, — a, byt mozhet, on blizko...
I stoyu ya, ispolnen trevogi,
I glyazhu napryazhenno na chashchi,
Na sledy i kusty vdol dorogi,
V dalnikh chashchakh, gde vetvi i teni
V lunnom svete uzory spletayut,
Vse mne chuditsya chto-to zhivoye,
Vse kak budto zverki probegayut.
Ogonek iz lesnoy karaulki
Ostorozhno i robko mertsayet,
Tochno on pritailsya pod lesom
I chego-to v tishi podzhidayet.
Brilliantom luchistym i yarkim,
To zelenym, to sinim igraya,
Na vostoke, u trona gospodnya,
Tikho bleshchet zvezda, kak zhivaya.
A nad lesom vse vyshe i vyshe
Vskhodit mesyats, — i v divnom pokoye
Zamirayet moroznaya polnoch
Ya khrustalnoye tsarstvo lesnoye!

Ntvysq tkmybr cytufvb, rfr vt[jv

Bdfy ,eyby

Rhtotycrfz yjxm

Ntvysq tkmybr cytufvb, rfr vt[jv,
Jgeibkb ctlst vjhjps,
D ,ktcnrf[ bytz, njxyj d fkvfpf[,
Pflhtvfkb, crkjybdibcm, ,thtps/

Ytgjldb;yj pfcnskb b[ dtnrb,
B vt; ybvb yf cyt;yjt kjyj,
Njxyj crdjpm ctht,hj rhe;tdyjt,
Gjkysq vtczw ukzlbn c yt,jcrkjyf/
Dscjrj jy gjlyzkcz yfl ktcjv,
D zhrjv cdtnt cdjtv wtgtytz,
B ghbxelkbdj cntk/ncz ntyb,
Yf cytue gjl dtndzvb xthytz/
Pfvtkj xfob ktcf vtntkm/, —
Njkmrj km/ncz cktls b ljhj;rb/
E,tufz vt; cjcty b tkjr,
Vt; ,thtpjr lj dtn[jq cnjhj;rb/
E,f/rfkf dm/uf ctlfz
Lbrjq gtcyt/ ktc jgecntksq,
B pfcyek jy, pfcsgfyysq dm/ujq,
Dtcm crdjpyjq, ytgjldb;ysq b ,tksq/
Cgzn nfbycndtyyj cnhjqyst xfob,
Cgzn, jltnst cytujv uke,jrbv,
B gjkzys, b keu, b jdhfub,
Ult rjulf-nj ievtkb gjnjrb/
Nbibyf, — lf;t dtnrf yt [hecnytn!
F, ,snm vj;tn, pf 'nbv jdhfujv
Ghj,bhftncz djkr gj ceuhj,fv
Jcnjhj;ysv b drhflxbdsv ifujv/
Nbibyf, — f, ,snm vj;tn, jy ,kbprj///
B cnj/ z, bcgjkyty nhtdjub,
B ukz;e yfghz;tyyj yf xfob,
Yf cktls b recns dljkm ljhjub,
D lfkmyb[ xfof[, ult dtndb b ntyb
D keyyjv cdtnt epjhs cgktnf/n,
Dct vyt xelbncz xnj-nj ;bdjt,
Dct rfr ,elnj pdthmrb ghj,tuf/n/
Jujytr bp ktcyjq rfhfekrb
Jcnjhj;yj b hj,rj vthwftn,
Njxyj jy ghbnfbkcz gjl ktcjv
B xtuj-nj d nbib gjl;blftn/
,hbkkbfynjv kexbcnsv b zhrbv,
Nj ptktysv, nj cbybv buhfz,
Yf djcnjrt, e nhjyf ujcgjlyz,
Nb[j ,ktotn pdtplf, rfr ;bdfz/
F yfl ktcjv dct dsit b dsit
Dc[jlbn vtczw, — b d lbdyjv gjrjt
Pfvbhftn vjhjpyfz gjkyjxm
Z [hecnfkmyjt wfhcndj ktcyjt!