Николай ГумилевТебе никогда не устанем молиться (Андрогин)

Николай Гумилев [gumilev]

Тебе никогда не устанем молиться,
Немыслимо-дивное Бог-Существо.
Мы знаем, Ты здесь, Ты готов проявиться,
4 Мы верим, мы верим в Твое торжество.

Подруга, я вижу, ты жертвуешь много,
Ты в жертву приносишь себя самое,
Ты тело даешь для Великого Бога,
8 Изысканно-нежное тело свое.

Спеши же, подруга! Как духи, нагими,
Должны мы исполнить старинный обет,
Шепнуть, задыхаясь, забытое Имя
12 И, вздрогнув, услышать желанный ответ.

Я вижу, ты медлишь, смущаешься... Что же?!
Пусть двое погибнут, чтоб ожил один,
Чтоб странным и светлым с безумного ложа,
16 Как феникс из пламени, встал Андрогин.

И воздух — как роза, и мы — как виденья,
То близок к отчизне своей пилигрим...
И верь! Не коснется до нас наслажденье
20 Бичом оскорбительно-жгучим своим.

Другие анализы стихотворений Николая Гумилёва

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

чтоб тело верить подруга

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

736

Количество символов без пробелов

618

Количество слов

112

Количество уникальных слов

82

Количество значимых слов

30

Количество стоп-слов

45

Количество строк

20

Количество строф

5

Водность

73,2 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

6,8 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

верить

3

2,68 %

подруга

2

1,79 %

тело

2

1,79 %

чтоб

2

1,79 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Tebe nikogda ne ustanem molitsya

Nikolay Gumilev

Androgin

Tebe nikogda ne ustanem molitsya,
Nemyslimo-divnoye Bog-Sushchestvo.
My znayem, Ty zdes, Ty gotov proyavitsya,
My verim, my verim v Tvoye torzhestvo.

Podruga, ya vizhu, ty zhertvuyesh mnogo,
Ty v zhertvu prinosish sebya samoye,
Ty telo dayesh dlya Velikogo Boga,
Izyskanno-nezhnoye telo svoye.

Speshi zhe, podruga! Kak dukhi, nagimi,
Dolzhny my ispolnit starinny obet,
Shepnut, zadykhayas, zabytoye Imya
I, vzdrognuv, uslyshat zhelanny otvet.

Ya vizhu, ty medlish, smushchayeshsya... Chto zhe?!
Pust dvoye pogibnut, chtob ozhil odin,
Chtob strannym i svetlym s bezumnogo lozha,
Kak feniks iz plameni, vstal Androgin.

I vozdukh — kak roza, i my — kak videnya,
To blizok k otchizne svoyey piligrim...
I ver! Ne kosnetsya do nas naslazhdenye
Bichom oskorbitelno-zhguchim svoim.

Nt,t ybrjulf yt ecnfytv vjkbnmcz

Ybrjkfq Uevbktd

Fylhjuby

Nt,t ybrjulf yt ecnfytv vjkbnmcz,
Ytvsckbvj-lbdyjt ,ju-Ceotcndj/
Vs pyftv, Ns pltcm, Ns ujnjd ghjzdbnmcz,
Vs dthbv, vs dthbv d Ndjt njh;tcndj/

Gjlheuf, z db;e, ns ;thndetim vyjuj,
Ns d ;thnde ghbyjcbim ct,z cfvjt,
Ns ntkj lftim lkz Dtkbrjuj ,juf,
Bpscrfyyj-yt;yjt ntkj cdjt/

Cgtib ;t, gjlheuf! Rfr le[b, yfubvb,
Ljk;ys vs bcgjkybnm cnfhbyysq j,tn,
Itgyenm, pfls[fzcm, pf,snjt Bvz
B, dplhjuyed, ecksifnm ;tkfyysq jndtn/

Z db;e, ns vtlkbim, cveoftimcz/// Xnj ;t?!
Gecnm ldjt gjub,yen, xnj, j;bk jlby,
Xnj, cnhfyysv b cdtnksv c ,tpevyjuj kj;f,
Rfr atybrc bp gkfvtyb, dcnfk Fylhjuby/

B djple[ — rfr hjpf, b vs — rfr dbltymz,
Nj ,kbpjr r jnxbpyt cdjtq gbkbuhbv///
B dthm! Yt rjcytncz lj yfc yfckf;ltymt
,bxjv jcrjh,bntkmyj-;uexbv cdjbv/