Николай НекрасовТак это шутка? Милая моя

Николай Некрасов [nekrasov]

Так это шутка? Милая моя,
Как боязлив, как недогадлив я!
Я плакал над твоим рассчитано суровым,
4 Коротким и сухим письмом;
Ни лаской дружеской, ни откровенным словом
Ты сердца не порадовала в нем.
Я спрашивал: не демон ли раздора
8 Твоей рукой насмешливо водил?
Я говорил: «Когда б нас разлучила ссора —
Но так тяжел, так горек, так уныл,
Так нежен был последний час разлуки...
12 Еще твой друг забыть его не мог,
И вновь ему ты посылаешь муки
Сомнения, догадок и тревог, —
Скажи, зачем?.. Не ложью ли пустою,
16 Рассеянной досужей клеветою
Возмущена душа твоя была?
И, мучима томительным недугом,
Ты над своим отсутствующим другом
20 Без оправданья суд произнесла?
Или то был один каприз случайный,
Иль давний гнев?..» Неразрешимой тайной
Я мучился: я плакал и страдал,
24 В догадках ум испуганный блуждал,
Я жалок был в отчаянье суровом...

Всему конец! Своим единым словом
Душе моей ты возвратила вновь
28 И прежний мир, и прежнюю любовь;
И сердце шлет тебе благословенья,
Как вестнице нежданного спасенья...

Так няня в лес ребенка заведет
32 И спрячется сама за куст высокой;
Встревоженный, он ищет и зовет,
И мечется в тоске жестокой,
И падает, бессильный, на траву...
36 А няня вдруг: ау! ау!
В нем радостью внезапной сердце бьется,
Он все забыл: он плачет и смеется,
И прыгает, и весело бежит,
40 И падает — и няню не бранит,
Но к сердцу жмет виновницу испуга,
Как от беды избавившего друга...

Другие анализы стихотворений Николая Некрасова

❤ Аффтар жжот 2💔 КГ/АМ

твой оно над сердце забыть плакать падать вновь няня догадка

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 375

Количество символов без пробелов

1 145

Количество слов

225

Количество уникальных слов

148

Количество значимых слов

60

Количество стоп-слов

92

Количество строк

42

Количество строф

3

Водность

73,3 %

Классическая тошнота

2,00

Академическая тошнота

7,4 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

оно

4

1,78 %

сердце

4

1,78 %

твой

4

1,78 %

няня

3

1,33 %

плакать

3

1,33 %

вновь

2

0,89 %

догадка

2

0,89 %

забыть

2

0,89 %

над

2

0,89 %

падать

2

0,89 %

прежний

2

0,89 %

словом

2

0,89 %

суровый

2

0,89 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Tak eto shutka? Milaya moya

Nikolay Nekrasov

* * *

Tak eto shutka? Milaya moya,
Kak boyazliv, kak nedogadliv ya!
Ya plakal nad tvoim rasschitano surovym,
Korotkim i sukhim pismom;
Ni laskoy druzheskoy, ni otkrovennym slovom
Ty serdtsa ne poradovala v nem.
Ya sprashival: ne demon li razdora
Tvoyey rukoy nasmeshlivo vodil?
Ya govoril: «Kogda b nas razluchila ssora —
No tak tyazhel, tak gorek, tak unyl,
Tak nezhen byl posledny chas razluki...
Yeshche tvoy drug zabyt yego ne mog,
I vnov yemu ty posylayesh muki
Somnenia, dogadok i trevog, —
Skazhi, zachem?.. Ne lozhyu li pustoyu,
Rasseyannoy dosuzhey klevetoyu
Vozmushchena dusha tvoya byla?
I, muchima tomitelnym nedugom,
Ty nad svoim otsutstvuyushchim drugom
Bez opravdanya sud proiznesla?
Ili to byl odin kapriz sluchayny,
Il davny gnev?..» Nerazreshimoy taynoy
Ya muchilsya: ya plakal i stradal,
V dogadkakh um ispuganny bluzhdal,
Ya zhalok byl v otchayanye surovom...

Vsemu konets! Svoim yedinym slovom
Dushe moyey ty vozvratila vnov
I prezhny mir, i prezhnyuyu lyubov;
I serdtse shlet tebe blagoslovenya,
Kak vestnitse nezhdannogo spasenya...

Tak nyanya v les rebenka zavedet
I spryachetsya sama za kust vysokoy;
Vstrevozhenny, on ishchet i zovet,
I mechetsya v toske zhestokoy,
I padayet, bessilny, na travu...
A nyanya vdrug: au! au!
V nem radostyu vnezapnoy serdtse byetsya,
On vse zabyl: on plachet i smeyetsya,
I prygayet, i veselo bezhit,
I padayet — i nyanyu ne branit,
No k serdtsu zhmet vinovnitsu ispuga,
Kak ot bedy izbavivshego druga...

Nfr 'nj ienrf? Vbkfz vjz

Ybrjkfq Ytrhfcjd

* * *

Nfr 'nj ienrf? Vbkfz vjz,
Rfr ,jzpkbd, rfr ytljuflkbd z!
Z gkfrfk yfl ndjbv hfccxbnfyj cehjdsv,
Rjhjnrbv b ce[bv gbcmvjv;
Yb kfcrjq lhe;tcrjq, yb jnrhjdtyysv ckjdjv
Ns cthlwf yt gjhfljdfkf d ytv/
Z cghfibdfk: yt ltvjy kb hfpljhf
Ndjtq herjq yfcvtikbdj djlbk?
Z ujdjhbk: «Rjulf , yfc hfpkexbkf ccjhf —
Yj nfr nz;tk, nfr ujhtr, nfr eysk,
Nfr yt;ty ,sk gjcktlybq xfc hfpkerb///
Tot ndjq lheu pf,snm tuj yt vju,
B dyjdm tve ns gjcskftim verb
Cjvytybz, ljufljr b nhtdju, —
Crf;b, pfxtv?// Yt kj;m/ kb gecnj/,
Hfcctzyyjq ljce;tq rktdtnj/
Djpveotyf leif ndjz ,skf?
B, vexbvf njvbntkmysv ytleujv,
Ns yfl cdjbv jncencnde/obv lheujv
,tp jghfdlfymz cel ghjbpytckf?
Bkb nj ,sk jlby rfghbp ckexfqysq,
Bkm lfdybq uytd?//» Ythfphtibvjq nfqyjq
Z vexbkcz: z gkfrfk b cnhflfk,
D ljuflrf[ ev bcgeufyysq ,ke;lfk,
Z ;fkjr ,sk d jnxfzymt cehjdjv///

Dctve rjytw! Cdjbv tlbysv ckjdjv
Leit vjtq ns djpdhfnbkf dyjdm
B ght;ybq vbh, b ght;y// k/,jdm;
B cthlwt iktn nt,t ,kfujckjdtymz,
Rfr dtcnybwt yt;lfyyjuj cgfctymz///

Nfr yzyz d ktc ht,tyrf pfdtltn
B cghzxtncz cfvf pf recn dscjrjq;
Dcnhtdj;tyysq, jy botn b pjdtn,
B vtxtncz d njcrt ;tcnjrjq,
B gflftn, ,tccbkmysq, yf nhfde///
F yzyz dlheu: fe! fe!
D ytv hfljcnm/ dytpfgyjq cthlwt ,mtncz,
Jy dct pf,sk: jy gkfxtn b cvttncz,
B ghsuftn, b dtctkj ,t;bn,
B gflftn — b yzy/ yt ,hfybn,
Yj r cthlwe ;vtn dbyjdybwe bcgeuf,
Rfr jn ,tls bp,fdbdituj lheuf///