Федор ТютчевСын Революции, ты с матерью ужасной (Наполеон)

Федор Тютчев [tyutchev]

Сын Революции, ты с матерью ужасной
Отважно в бой вступил — и изнемог в борьбе...
Не одолел ее твой гений самовластный!..
4 Бой невозможный, труд напрасный!..
Ты всю ее носил в самом себе...

Два демона ему служили,
Две силы чудно в нем слились:
8 В его главе — орлы царили,
В его груди — змии вились...
Ширококрылых вдохновений
Орлиный, дерзостный полет,
12 И в самом буйстве дерзновений
Змииной мудрости расчет.
Но освящающая сила,
Непостижимая уму,
16 Души его не озарила
И не приблизилась к нему...
Он был земной, не божий пламень,
Он гордо плыл — презритель волн, —
20 Но о подводный веры камень
В щепы разбился утлый челн.

И ты стоял — перед тобой Россия!
И, вещий волхв, в предчувствии борьбы,
24 Ты сам слова промолвил роковые:
«Да сбудутся ее судьбы!..»
И не напрасно было заклинанье:
Судьбы откликнулись на голос твой!..
28 Но новою загадкою в изгнанье
Ты возразил на отзыв роковой...

Года прошли — и вот, из ссылки тесной
На родину вернувшийся мертвец,
32 На берегах реки, тебе любезной,
Тревожный дух, почил ты наконец...
Но чуток сон — и по ночам, тоскуя,
Порою встав, ты смотришь на Восток,
36 И вдруг, смутясь, бежишь, как бы почуя
Передрассветный ветерок.

Другие анализы стихотворений Фёдора Тютчева

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

твой оно судьба борьба роковой сила бой

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 149

Количество символов без пробелов

955

Количество слов

183

Количество уникальных слов

130

Количество значимых слов

61

Количество стоп-слов

69

Количество строк

37

Количество строф

4

Водность

66,7 %

Классическая тошнота

2,45

Академическая тошнота

6,8 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

оно

6

3,28 %

бой

2

1,09 %

борьба

2

1,09 %

роковой

2

1,09 %

сила

2

1,09 %

судьба

2

1,09 %

твой

2

1,09 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Syn Revolyutsii, ty s materyu uzhasnoy

Fedor Tyutchev

Napoleon

Syn Revolyutsii, ty s materyu uzhasnoy
Otvazhno v boy vstupil — i iznemog v borbe...
Ne odolel yee tvoy geny samovlastny!..
Boy nevozmozhny, trud naprasny!..
Ty vsyu yee nosil v samom sebe...

Dva demona yemu sluzhili,
Dve sily chudno v nem slilis:
V yego glave — orly tsarili,
V yego grudi — zmii vilis...
Shirokokrylykh vdokhnoveny
Orliny, derzostny polet,
I v samom buystve derznoveny
Zmiinoy mudrosti raschet.
No osvyashchayushchaya sila,
Nepostizhimaya umu,
Dushi yego ne ozarila
I ne priblizilas k nemu...
On byl zemnoy, ne bozhy plamen,
On gordo plyl — prezritel voln, —
No o podvodny very kamen
V shchepy razbilsya utly cheln.

I ty stoyal — pered toboy Rossia!
I, veshchy volkhv, v predchuvstvii borby,
Ty sam slova promolvil rokovye:
«Da sbudutsya yee sudby!..»
I ne naprasno bylo zaklinanye:
Sudby otkliknulis na golos tvoy!..
No novoyu zagadkoyu v izgnanye
Ty vozrazil na otzyv rokovoy...

Goda proshli — i vot, iz ssylki tesnoy
Na rodinu vernuvshysya mertvets,
Na beregakh reki, tebe lyubeznoy,
Trevozhny dukh, pochil ty nakonets...
No chutok son — i po nocham, toskuya,
Poroyu vstav, ty smotrish na Vostok,
I vdrug, smutyas, bezhish, kak by pochuya
Peredrassvetny veterok.

Csy Htdjk/wbb, ns c vfnthm/ e;fcyjq

Atljh N/nxtd

Yfgjktjy

Csy Htdjk/wbb, ns c vfnthm/ e;fcyjq
Jndf;yj d ,jq dcnegbk — b bpytvju d ,jhm,t///
Yt jljktk tt ndjq utybq cfvjdkfcnysq!//
,jq ytdjpvj;ysq, nhel yfghfcysq!//
Ns dc/ tt yjcbk d cfvjv ct,t///

Ldf ltvjyf tve cke;bkb,
Ldt cbks xelyj d ytv ckbkbcm:
D tuj ukfdt — jhks wfhbkb,
D tuj uhelb — pvbb dbkbcm///
Ibhjrjrhsks[ dlj[yjdtybq
Jhkbysq, lthpjcnysq gjktn,
B d cfvjv ,eqcndt lthpyjdtybq
Pvbbyjq velhjcnb hfcxtn/
Yj jcdzof/ofz cbkf,
Ytgjcnb;bvfz eve,
Leib tuj yt jpfhbkf
B yt ghb,kbpbkfcm r ytve///
Jy ,sk ptvyjq, yt ,j;bq gkfvtym,
Jy ujhlj gksk — ghtphbntkm djky, —
Yj j gjldjlysq dths rfvtym
D otgs hfp,bkcz enksq xtky/

B ns cnjzk — gthtl nj,jq Hjccbz!
B, dtobq djk[d, d ghtlxedcndbb ,jhm,s,
Ns cfv ckjdf ghjvjkdbk hjrjdst:
«Lf c,elencz tt celm,s!//»
B yt yfghfcyj ,skj pfrkbyfymt:
Celm,s jnrkbryekbcm yf ujkjc ndjq!//
Yj yjdj/ pfuflrj/ d bpuyfymt
Ns djphfpbk yf jnpsd hjrjdjq///

Ujlf ghjikb — b djn, bp ccskrb ntcyjq
Yf hjlbye dthyedibqcz vthndtw,
Yf ,thtuf[ htrb, nt,t k/,tpyjq,
Nhtdj;ysq le[, gjxbk ns yfrjytw///
Yj xenjr cjy — b gj yjxfv, njcrez,
Gjhj/ dcnfd, ns cvjnhbim yf Djcnjr,
B dlheu, cvenzcm, ,t;bim, rfr ,s gjxez
Gthtlhfccdtnysq dtnthjr/