Александр БлокСвоими горькими слезами

Александр Блок [blok]

Своими горькими слезами
Над нами плакала весна.
Огонь мерцал за камышами,
4 Дразня лихого скакуна...

Опять звала бесчеловечным,
Ты, отданная мне давно!..
Но ветром буйным, ветром встречным
8 Твое лицо опалено...

Опять — бессильно и напрасно —
Ты отстранялась от огня...
Но даже небо было страстно,
12 И небо было за меня!..

И стало все равно, какие
Лобзать уста, ласкать плеча,
В какие улицы глухие
16 Гнать удалого лихача...

И все равно, чей вздох, чей шопот, —
Быть может, здесь уже не ты...
Лишь скакуна неровный топот,
20 Как бы с далекой высоты...

Так — сведены с ума мгновеньем —
Мы отдавались вновь и вновь,
Гордясь своим уничтоженьем,
24 Твоим превратностям, любовь!
Теперь, когда мне звезды ближе,
Чем та неистовая ночь,
Когда еще безмерно ниже
28 Ты пала, униженья дочь,

Когда один с самим собою
Я проклинаю каждый день, —
Теперь проходит предо мною
32 Твоя развенчанная тень...

С благоволеньем? Иль с укором?
Иль ненавидя, мстя, скорбя?
Иль хочешь быть мне приговором? —
36 Не знаю: я забыл тебя.

Другие анализы стихотворений Александра Блока

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

все твой ветер равный опять небо иль огонь вновь скакун

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

990

Количество символов без пробелов

823

Количество слов

153

Количество уникальных слов

111

Количество значимых слов

49

Количество стоп-слов

61

Количество строк

36

Количество строф

8

Водность

68,0 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

8,0 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

иль

3

1,96 %

твой

3

1,96 %

ветер

2

1,31 %

вновь

2

1,31 %

все

2

1,31 %

небо

2

1,31 %

огонь

2

1,31 %

опять

2

1,31 %

равный

2

1,31 %

скакун

2

1,31 %

чей

2

1,31 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Svoimi gorkimi slezami

Aleksandr Blok

* * *

Svoimi gorkimi slezami
Nad nami plakala vesna.
Ogon mertsal za kamyshami,
Draznya likhogo skakuna...

Opyat zvala beschelovechnym,
Ty, otdannaya mne davno!..
No vetrom buynym, vetrom vstrechnym
Tvoye litso opaleno...

Opyat — bessilno i naprasno —
Ty otstranyalas ot ognya...
No dazhe nebo bylo strastno,
I nebo bylo za menya!..

I stalo vse ravno, kakiye
Lobzat usta, laskat plecha,
V kakiye ulitsy glukhiye
Gnat udalogo likhacha...

I vse ravno, chey vzdokh, chey shopot, —
Byt mozhet, zdes uzhe ne ty...
Lish skakuna nerovny topot,
Kak by s dalekoy vysoty...

Tak — svedeny s uma mgnovenyem —
My otdavalis vnov i vnov,
Gordyas svoim unichtozhenyem,
Tvoim prevratnostyam, lyubov!
Teper, kogda mne zvezdy blizhe,
Chem ta neistovaya noch,
Kogda yeshche bezmerno nizhe
Ty pala, unizhenya doch,

Kogda odin s samim soboyu
Ya proklinayu kazhdy den, —
Teper prokhodit predo mnoyu
Tvoya razvenchannaya ten...

S blagovolenyem? Il s ukorom?
Il nenavidya, mstya, skorbya?
Il khochesh byt mne prigovorom? —
Ne znayu: ya zabyl tebya.

Cdjbvb ujhmrbvb cktpfvb

Fktrcfylh ,kjr

* * *

Cdjbvb ujhmrbvb cktpfvb
Yfl yfvb gkfrfkf dtcyf/
Jujym vthwfk pf rfvsifvb,
Lhfpyz kb[juj crfreyf///

Jgznm pdfkf ,tcxtkjdtxysv,
Ns, jnlfyyfz vyt lfdyj!//
Yj dtnhjv ,eqysv, dtnhjv dcnhtxysv
Ndjt kbwj jgfktyj///

Jgznm — ,tccbkmyj b yfghfcyj —
Ns jncnhfyzkfcm jn juyz///
Yj lf;t yt,j ,skj cnhfcnyj,
B yt,j ,skj pf vtyz!//

B cnfkj dct hfdyj, rfrbt
Kj,pfnm ecnf, kfcrfnm gktxf,
D rfrbt ekbws uke[bt
Uyfnm elfkjuj kb[fxf///

B dct hfdyj, xtq dplj[, xtq ijgjn, —
,snm vj;tn, pltcm e;t yt ns///
Kbim crfreyf ythjdysq njgjn,
Rfr ,s c lfktrjq dscjns///

Nfr — cdtltys c evf vuyjdtymtv —
Vs jnlfdfkbcm dyjdm b dyjdm,
Ujhlzcm cdjbv eybxnj;tymtv,
Ndjbv ghtdhfnyjcnzv, k/,jdm!
Ntgthm, rjulf vyt pdtpls ,kb;t,
Xtv nf ytbcnjdfz yjxm,
Rjulf tot ,tpvthyj yb;t
Ns gfkf, eyb;tymz ljxm,

Rjulf jlby c cfvbv cj,j/
Z ghjrkbyf/ rf;lsq ltym, —
Ntgthm ghj[jlbn ghtlj vyj/
Ndjz hfpdtyxfyyfz ntym///

C ,kfujdjktymtv? Bkm c erjhjv?
Bkm ytyfdblz, vcnz, crjh,z?
Bkm [jxtim ,snm vyt ghbujdjhjv? —
Yt pyf/: z pf,sk nt,z/