Борис ПастернакС утра жара. Но отведи (Ландыши)

Борис Пастернак [pasternak]

С утра жара. Но отведи
Кусты, и грузный полдень разом
Всей массой хряснет позади,
4 Обламываясь под алмазом.

Он рухнет в ребрах и лучах,
В разгранке зайчиков дрожащих,
Как наземь с потного плеча
8 Опущенный стекольный ящик.

Укрывшись ночью навесной,
Здесь белизна сурьмится углем.
Непревзойденной новизной
12 Весна здесь сказочна, как Углич.

Жары нещадная резня
Сюда не сунется с опушки.
И вот ты входишь в березняк,
16 Вы всматриваетесь друг в дружку.

Но ты уже предупрежден.
Вас кто-то наблюдает снизу:
Сырой овраг сухим дождем
20 Росистых ландышей унизан.

Он отделился и привстал,
Кистями капелек повисши,
На палец, на два от листа,
24 На полтора — от корневища.

Шурша неслышно, как парча,
Льнут лайкою его початки,
Весь сумрак рощи сообща
28 Их разбирает на перчатки.

Другие анализы стихотворений Бориса Пастернака

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

759

Количество символов без пробелов

636

Количество слов

116

Количество уникальных слов

97

Количество значимых слов

51

Количество стоп-слов

39

Количество строк

28

Количество строф

7

Водность

56,0 %

Классическая тошнота

1,00

Академическая тошнота

0,0 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Семантическое ядро отсутствует.

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

S utra zhara. No otvedi

Boris Pasternak

Landyshi

S utra zhara. No otvedi
Kusty, i gruzny polden razom
Vsey massoy khryasnet pozadi,
Oblamyvayas pod almazom.

On rukhnet v rebrakh i luchakh,
V razgranke zaychikov drozhashchikh,
Kak nazem s potnogo plecha
Opushchenny stekolny yashchik.

Ukryvshis nochyu navesnoy,
Zdes belizna surmitsya uglem.
Neprevzoydennoy noviznoy
Vesna zdes skazochna, kak Uglich.

Zhary neshchadnaya reznya
Syuda ne sunetsya s opushki.
I vot ty vkhodish v bereznyak,
Vy vsmatrivayetes drug v druzhku.

No ty uzhe preduprezhden.
Vas kto-to nablyudayet snizu:
Syroy ovrag sukhim dozhdem
Rosistykh landyshey unizan.

On otdelilsya i privstal,
Kistyami kapelek povisshi,
Na palets, na dva ot lista,
Na poltora — ot kornevishcha.

Shursha neslyshno, kak parcha,
Lnut laykoyu yego pochatki,
Ves sumrak roshchi soobshcha
Ikh razbirayet na perchatki.

C enhf ;fhf/ Yj jndtlb

,jhbc Gfcnthyfr

Kfylsib

C enhf ;fhf/ Yj jndtlb
Recns, b uhepysq gjkltym hfpjv
Dctq vfccjq [hzcytn gjpflb,
J,kfvsdfzcm gjl fkvfpjv/

Jy he[ytn d ht,hf[ b kexf[,
D hfpuhfyrt pfqxbrjd lhj;fob[,
Rfr yfptvm c gjnyjuj gktxf
Jgeotyysq cntrjkmysq zobr/

Erhsdibcm yjxm/ yfdtcyjq,
Pltcm ,tkbpyf cehmvbncz euktv/
Ytghtdpjqltyyjq yjdbpyjq
Dtcyf pltcm crfpjxyf, rfr Eukbx/

;fhs ytoflyfz htpyz
C/lf yt ceytncz c jgeirb/
B djn ns d[jlbim d ,thtpyzr,
Ds dcvfnhbdftntcm lheu d lhe;re/

Yj ns e;t ghtleght;lty/
Dfc rnj-nj yf,k/lftn cybpe:
Cshjq jdhfu ce[bv lj;ltv
Hjcbcns[ kfylsitq eybpfy/

Jy jnltkbkcz b ghbdcnfk,
Rbcnzvb rfgtktr gjdbcib,
Yf gfktw, yf ldf jn kbcnf,
Yf gjknjhf — jn rjhytdbof/

Iehif ytcksiyj, rfr gfhxf,
Kmyen kfqrj/ tuj gjxfnrb,
Dtcm cevhfr hjob cjj,of
B[ hfp,bhftn yf gthxfnrb/