Дмитрий МережковскийС усильем тяжким и бесплодным (Проклятие любви)

Дмитрий Мережковский [merezhkovsky]

С усильем тяжким и бесплодным,
Я цепь любви хочу разбить.
О, если б вновь мне быть свободным.
4 О, если б мог я не любить!

Душа полна стыда и страха,
Влачится в прахе и крови.
Очисти душу мне от праха,
8 Избавь, о, Боже, от любви!

Ужель непобедима жалость?
Напрасно Бога я молю:
Все безнадежнее усталость,
12 Все бесконечнее люблю.

И нет свободы, нет прощенья,
Мы все рабами рождены,
Мы все на смерть, и на мученья,
16 И на любовь обречены.

Другие анализы стихотворений Дмитрия Мережковского

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

все бог любить душа любовь прах

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

434

Количество символов без пробелов

354

Количество слов

77

Количество уникальных слов

50

Количество значимых слов

25

Количество стоп-слов

33

Количество строк

16

Количество строф

4

Водность

67,5 %

Классическая тошнота

2,00

Академическая тошнота

14,6 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

все

4

5,19 %

любовь

3

3,90 %

бог

2

2,60 %

душа

2

2,60 %

любить

2

2,60 %

прах

2

2,60 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

S usilyem tyazhkim i besplodnym

Dmitry Merezhkovsky

Proklyatiye lyubvi

S usilyem tyazhkim i besplodnym,
Ya tsep lyubvi khochu razbit.
O, yesli b vnov mne byt svobodnym.
O, yesli b mog ya ne lyubit!

Dusha polna styda i strakha,
Vlachitsya v prakhe i krovi.
Ochisti dushu mne ot prakha,
Izbav, o, Bozhe, ot lyubvi!

Uzhel nepobedima zhalost?
Naprasno Boga ya molyu:
Vse beznadezhneye ustalost,
Vse beskonechneye lyublyu.

I net svobody, net proshchenya,
My vse rabami rozhdeny,
My vse na smert, i na muchenya,
I na lyubov obrecheny.

C ecbkmtv nz;rbv b ,tcgkjlysv

Lvbnhbq Vtht;rjdcrbq

Ghjrkznbt k/,db

C ecbkmtv nz;rbv b ,tcgkjlysv,
Z wtgm k/,db [jxe hfp,bnm/
J, tckb , dyjdm vyt ,snm cdj,jlysv/
J, tckb , vju z yt k/,bnm!

Leif gjkyf cnslf b cnhf[f,
Dkfxbncz d ghf[t b rhjdb/
Jxbcnb leie vyt jn ghf[f,
Bp,fdm, j, ,j;t, jn k/,db!

E;tkm ytgj,tlbvf ;fkjcnm?
Yfghfcyj ,juf z vjk/:
Dct ,tpyflt;ytt ecnfkjcnm,
Dct ,tcrjytxytt k/,k//

B ytn cdj,jls, ytn ghjotymz,
Vs dct hf,fvb hj;ltys,
Vs dct yf cvthnm, b yf vextymz,
B yf k/,jdm j,htxtys/