Николай КарамзинСтрасть нежных, кротких душ, судьбою угнетенных (Меланхолия)

Николай Карамзин [karamzin]

Страсть нежных, кротких душ, судьбою угнетенных.
Несчастных счастие и сладость огорченных!
О Меланхолия! ты им милее всех
4 Искусственных забав и ветреных утех.
Сравнится ль что нибудь с твоею красотою,
С твоей улыбкою и с тихою слезою?
Ты первый скорби врач, ты первый сердца друг:
8 Тебе оно свои печали поверяет;
Но, утешаясь, их еще не забывает.
Когда, освободясь от ига тяжких мук,
Несчастный отдохнет в душе своей унылой,
12 С любовию ему ты руку подаешь
И лучше радости, для горестных немилой,
Ласкаешься к нему и в грудь отраду льешь
С печальной кротостью и с видом умиленья.
16 О Меланхолия! нежнейший перелив
От скорби и тоски к утехам наслажденья!
Веселья нет еще, и нет уже мученья;
Отчаянье прошло... Но слезы осушив,
20 Ты радостно на свет взглянуть еще не смеешь
И матери своей, печали, вид имеешь.
Бежишь, скрываешься от блеска и людей,
И сумерки тебе милее ясных дней.
24 Безмолвие любя, ты слушаешь унылый
Шум листьев, горных вод, шум ветров и морей.
Тебе приятен лес, тебе пустыни милы;
В уединении ты более с собой.
28 Природа мрачная твой нежный взор пленяет:
Она как будто бы печалится с тобой.
Когда светило дня на небе угасает,
В задумчивости ты взираешь на него.
32 Не шумныя весны любезная веселость,
Не лета пышного роскошный блеск и зрелость
Для грусти твоея приятнее всего,
Но осень бледная, когда, изнемогая
36 И томною рукой венок свой обрывая,
Она кончины ждет. Пусть веселится свет
И счастье грубое в рассеянии новом
Старается найти: тебе в нем нужды нет;
40 Ты счастлива мечтой, одною мыслью — словом!
Там музыка гремит, в огнях пылает дом;
Блистают красотой, алмазами, умом:
Там пиршество... но ты не видишь, не внимаешь
44 И голову свою на руку опускаешь;
Веселие твое — задумавшись, молчать
И на прошедшее взор нежный обращать.

Другие анализы стихотворений Николая Карамзина

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

твой оно милый нежный взор красота блеск печаль вид меланхолия

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 734

Количество символов без пробелов

1 451

Количество слов

281

Количество уникальных слов

179

Количество значимых слов

89

Количество стоп-слов

112

Количество строк

46

Количество строф

1

Водность

68,3 %

Классическая тошнота

2,24

Академическая тошнота

6,4 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

оно

5

1,78 %

нежный

4

1,42 %

твой

4

1,42 %

блеск

2

0,71 %

взор

2

0,71 %

вид

2

0,71 %

красота

2

0,71 %

меланхолия

2

0,71 %

милый

2

0,71 %

печаль

2

0,71 %

приятный

2

0,71 %

света

2

0,71 %

скорбь

2

0,71 %

слеза

2

0,71 %

счастие

2

0,71 %

унылый

2

0,71 %

утеха

2

0,71 %

шум

2

0,71 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Strast nezhnykh, krotkikh dush, sudboyu ugnetennykh

Nikolay Karamzin

Melankholia

Strast nezhnykh, krotkikh dush, sudboyu ugnetennykh.
Neschastnykh schastiye i sladost ogorchennykh!
O Melankholia! ty im mileye vsekh
Iskusstvennykh zabav i vetrenykh utekh.
Sravnitsya l chto nibud s tvoyeyu krasotoyu,
S tvoyey ulybkoyu i s tikhoyu slezoyu?
Ty pervy skorbi vrach, ty pervy serdtsa drug:
Tebe ono svoi pechali poveryayet;
No, uteshayas, ikh yeshche ne zabyvayet.
Kogda, osvobodyas ot iga tyazhkikh muk,
Neschastny otdokhnet v dushe svoyey unyloy,
S lyuboviyu yemu ty ruku podayesh
I luchshe radosti, dlya gorestnykh nemiloy,
Laskayeshsya k nemu i v grud otradu lyesh
S pechalnoy krotostyu i s vidom umilenya.
O Melankholia! nezhneyshy pereliv
Ot skorbi i toski k utekham naslazhdenya!
Veselya net yeshche, i net uzhe muchenya;
Otchayanye proshlo... No slezy osushiv,
Ty radostno na svet vzglyanut yeshche ne smeyesh
I materi svoyey, pechali, vid imeyesh.
Bezhish, skryvayeshsya ot bleska i lyudey,
I sumerki tebe mileye yasnykh dney.
Bezmolviye lyubya, ty slushayesh unyly
Shum listyev, gornykh vod, shum vetrov i morey.
Tebe priaten les, tebe pustyni mily;
V uyedinenii ty boleye s soboy.
Priroda mrachnaya tvoy nezhny vzor plenyayet:
Ona kak budto by pechalitsya s toboy.
Kogda svetilo dnya na nebe ugasayet,
V zadumchivosti ty vzirayesh na nego.
Ne shumnyya vesny lyubeznaya veselost,
Ne leta pyshnogo roskoshny blesk i zrelost
Dlya grusti tvoyeya priatneye vsego,
No osen blednaya, kogda, iznemogaya
I tomnoyu rukoy venok svoy obryvaya,
Ona konchiny zhdet. Pust veselitsya svet
I schastye gruboye v rasseyanii novom
Starayetsya nayti: tebe v nem nuzhdy net;
Ty schastliva mechtoy, odnoyu myslyu — slovom!
Tam muzyka gremit, v ognyakh pylayet dom;
Blistayut krasotoy, almazami, umom:
Tam pirshestvo... no ty ne vidish, ne vnimayesh
I golovu svoyu na ruku opuskayesh;
Veseliye tvoye — zadumavshis, molchat
I na proshedsheye vzor nezhny obrashchat.

Cnhfcnm yt;ys[, rhjnrb[ lei, celm,j/ euytntyys[

Ybrjkfq Rfhfvpby

Vtkfy[jkbz

Cnhfcnm yt;ys[, rhjnrb[ lei, celm,j/ euytntyys[/
Ytcxfcnys[ cxfcnbt b ckfljcnm jujhxtyys[!
J Vtkfy[jkbz! ns bv vbktt dct[
Bcreccndtyys[ pf,fd b dtnhtys[ ent[/
Chfdybncz km xnj yb,elm c ndjt/ rhfcjnj/,
C ndjtq eks,rj/ b c nb[j/ cktpj/?
Ns gthdsq crjh,b dhfx, ns gthdsq cthlwf lheu:
Nt,t jyj cdjb gtxfkb gjdthztn;
Yj, entifzcm, b[ tot yt pf,sdftn/
Rjulf, jcdj,jlzcm jn buf nz;rb[ ver,
Ytcxfcnysq jnlj[ytn d leit cdjtq eyskjq,
C k/,jdb/ tve ns here gjlftim
B kexit hfljcnb, lkz ujhtcnys[ ytvbkjq,
Kfcrftimcz r ytve b d uhelm jnhfle kmtim
C gtxfkmyjq rhjnjcnm/ b c dbljv evbktymz/
J Vtkfy[jkbz! yt;ytqibq gthtkbd
Jn crjh,b b njcrb r ent[fv yfckf;ltymz!
Dtctkmz ytn tot, b ytn e;t vextymz;
Jnxfzymt ghjikj/// Yj cktps jceibd,
Ns hfljcnyj yf cdtn dpukzyenm tot yt cvttim
B vfnthb cdjtq, gtxfkb, dbl bvttim/
,t;bim, crhsdftimcz jn ,ktcrf b k/ltq,
B cevthrb nt,t vbktt zcys[ lytq/
,tpvjkdbt k/,z, ns ckeiftim eysksq
Iev kbcnmtd, ujhys[ djl, iev dtnhjd b vjhtq/
Nt,t ghbznty ktc, nt,t gecnsyb vbks;
D etlbytybb ns ,jktt c cj,jq/
Ghbhjlf vhfxyfz ndjq yt;ysq dpjh gktyztn:
Jyf rfr ,elnj ,s gtxfkbncz c nj,jq/
Rjulf cdtnbkj lyz yf yt,t eufcftn,
D pflevxbdjcnb ns dpbhftim yf ytuj/
Yt ievysz dtcys k/,tpyfz dtctkjcnm,
Yt ktnf gsiyjuj hjcrjiysq ,ktcr b phtkjcnm
Lkz uhecnb ndjtz ghbznytt dctuj,
Yj jctym ,ktlyfz, rjulf, bpytvjufz
B njvyj/ herjq dtyjr cdjq j,hsdfz,
Jyf rjyxbys ;ltn/ Gecnm dtctkbncz cdtn
B cxfcnmt uhe,jt d hfcctzybb yjdjv
Cnfhftncz yfqnb: nt,t d ytv ye;ls ytn;
Ns cxfcnkbdf vtxnjq, jlyj/ vsckm/ — ckjdjv!
Nfv vepsrf uhtvbn, d juyz[ gskftn ljv;
,kbcnf/n rhfcjnjq, fkvfpfvb, evjv:
Nfv gbhitcndj/// yj ns yt dblbim, yt dybvftim
B ujkjde cdj/ yf here jgecrftim;
Dtctkbt ndjt — pflevfdibcm, vjkxfnm
B yf ghjitlitt dpjh yt;ysq j,hfofnm/