Зинаида ГиппиусСтрашное, грубое, липкое, грязное (Все кругом)

Зинаида Гиппиус [gippius]

Страшное, грубое, липкое, грязное,
Жестко тупое, всегда безобразное,
Медленно рвущее, мелко-нечестное,
4 Скользкое, стыдное, низкое, тесное,
Явно-довольное, тайно-блудливое,
Плоско-смешное и тошно-трусливое,
Вязко, болотно и тинно застойное,
8 Жизни и смерти равно недостойное,
Рабское, хамское, гнойное, черное,
Изредка серое, в сером упорное,
Вечно лежачее, дьявольски косное,
12 Глупое, сохлое, сонное, злостное,
Трупно-холодное, жалко-ничтожное,
Непереносное, ложное, ложное!
Но жалоб не надо. Что радости в плаче?
16 Мы знаем, мы знаем: все будет иначе.

Другие анализы стихотворений Зинаиды Гиппиус

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

знать ложный серый

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

549

Количество символов без пробелов

482

Количество слов

67

Количество уникальных слов

60

Количество значимых слов

34

Количество стоп-слов

13

Количество строк

16

Количество строф

1

Водность

49,3 %

Классическая тошнота

1,41

Академическая тошнота

6,4 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

знать

2

2,99 %

ложный

2

2,99 %

серый

2

2,99 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Strashnoye, gruboye, lipkoye, gryaznoye

Zinaida Gippius

Vse krugom

Strashnoye, gruboye, lipkoye, gryaznoye,
Zhestko tupoye, vsegda bezobraznoye,
Medlenno rvushcheye, melko-nechestnoye,
Skolzkoye, stydnoye, nizkoye, tesnoye,
Yavno-dovolnoye, tayno-bludlivoye,
Plosko-smeshnoye i toshno-truslivoye,
Vyazko, bolotno i tinno zastoynoye,
Zhizni i smerti ravno nedostoynoye,
Rabskoye, khamskoye, gnoynoye, chernoye,
Izredka seroye, v serom upornoye,
Vechno lezhacheye, dyavolski kosnoye,
Glupoye, sokhloye, sonnoye, zlostnoye,
Trupno-kholodnoye, zhalko-nichtozhnoye,
Neperenosnoye, lozhnoye, lozhnoye!
No zhalob ne nado. Chto radosti v plache?
My znayem, my znayem: vse budet inache.

Cnhfiyjt, uhe,jt, kbgrjt, uhzpyjt

Pbyfblf Ubggbec

Dct rheujv

Cnhfiyjt, uhe,jt, kbgrjt, uhzpyjt,
;tcnrj negjt, dctulf ,tpj,hfpyjt,
Vtlktyyj hdeott, vtkrj-ytxtcnyjt,
Crjkmprjt, cnslyjt, ybprjt, ntcyjt,
Zdyj-ljdjkmyjt, nfqyj-,kelkbdjt,
Gkjcrj-cvtiyjt b njiyj-nheckbdjt,
Dzprj, ,jkjnyj b nbyyj pfcnjqyjt,
;bpyb b cvthnb hfdyj ytljcnjqyjt,
Hf,crjt, [fvcrjt, uyjqyjt, xthyjt,
Bphtlrf cthjt, d cthjv egjhyjt,
Dtxyj kt;fxtt, lmzdjkmcrb rjcyjt,
Ukegjt, cj[kjt, cjyyjt, pkjcnyjt,
Nhegyj-[jkjlyjt, ;fkrj-ybxnj;yjt,
Ytgthtyjcyjt, kj;yjt, kj;yjt!
Yj ;fkj, yt yflj/ Xnj hfljcnb d gkfxt?
Vs pyftv, vs pyftv: dct ,eltn byfxt/