Афанасий ФетСтраницы милые опять персты раскрыли

Афанасий Фет [fet]

Страницы милые опять персты раскрыли;
Я снова умилен и трепетать готов,
Чтоб ветер иль рука чужая не сронили
4 Засохших, одному мне ведомых цветов.

О, как ничтожно все! От жертвы жизни целой,
От этих пылких жертв и подвигов святых
Лишь тайная тоска в душе осиротелой,
8 Да тени бледные у лепестков сухих.

Но ими дорожит мое воспоминанье;
Без них все прошлое — один жестокий бред,
Без них один укор, без них одно терзанье,
12 И нет прощения, и примиренья нет.

Другие анализы стихотворений Афанасия Фета

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

все один жертва

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

454

Количество символов без пробелов

375

Количество слов

76

Количество уникальных слов

60

Количество значимых слов

26

Количество стоп-слов

28

Количество строк

12

Количество строф

3

Водность

65,8 %

Классическая тошнота

2,00

Академическая тошнота

10,2 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

один

4

5,26 %

все

2

2,63 %

жертва

2

2,63 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Stranitsy milye opyat persty raskryli

Afanasy Fet

* * *

Stranitsy milye opyat persty raskryli;
Ya snova umilen i trepetat gotov,
Chtob veter il ruka chuzhaya ne sronili
Zasokhshikh, odnomu mne vedomykh tsvetov.

O, kak nichtozhno vse! Ot zhertvy zhizni tseloy,
Ot etikh pylkikh zhertv i podvigov svyatykh
Lish taynaya toska v dushe osiroteloy,
Da teni blednye u lepestkov sukhikh.

No imi dorozhit moye vospominanye;
Bez nikh vse proshloye — odin zhestoky bred,
Bez nikh odin ukor, bez nikh odno terzanye,
I net proshchenia, i primirenya net.

Cnhfybws vbkst jgznm gthcns hfcrhskb

Fafyfcbq Atn

* * *

Cnhfybws vbkst jgznm gthcns hfcrhskb;
Z cyjdf evbkty b nhtgtnfnm ujnjd,
Xnj, dtnth bkm herf xe;fz yt chjybkb
Pfcj[ib[, jlyjve vyt dtljvs[ wdtnjd/

J, rfr ybxnj;yj dct! Jn ;thnds ;bpyb wtkjq,
Jn 'nb[ gskrb[ ;thnd b gjldbujd cdzns[
Kbim nfqyfz njcrf d leit jcbhjntkjq,
Lf ntyb ,ktlyst e ktgtcnrjd ce[b[/

Yj bvb ljhj;bn vjt djcgjvbyfymt;
,tp yb[ dct ghjikjt — jlby ;tcnjrbq ,htl,
,tp yb[ jlby erjh, ,tp yb[ jlyj nthpfymt,
B ytn ghjotybz, b ghbvbhtymz ytn/