Иосиф БродскийСтраницу и огонь, зерно и жернова (На столетие Анны Ахматовой)

Иосиф Бродский [brodsky]

Страницу и огонь, зерно и жернова,
секиры острие и усеченный волос —
Бог сохраняет все; особенно — слова
4 прощенья и любви, как собственный свой голос.

В них бьется рваный пульс, в них слышен костный хруст,
и заступ в них стучит; ровны и глуховаты,
затем что жизнь — одна, они из смертных уст
8 звучат отчетливей, чем из надмирной ваты.

Великая душа, поклон через моря
за то, что их нашла, — тебе и части тленной,
что спит в родной земле, тебе благодаря
12 обретшей речи дар в глухонемой вселенной.

Другие анализы стихотворений Иосифа Бродского

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

иза

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

495

Количество символов без пробелов

407

Количество слов

82

Количество уникальных слов

64

Количество значимых слов

29

Количество стоп-слов

30

Количество строк

12

Количество строф

3

Водность

64,6 %

Классическая тошнота

1,41

Академическая тошнота

3,8 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

иза

2

2,44 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Stranitsu i ogon, zerno i zhernova

Iosif Brodsky

Na stoletiye Anny Akhmatovoy

Stranitsu i ogon, zerno i zhernova,
sekiry ostriye i usechenny volos —
Bog sokhranyayet vse; osobenno — slova
proshchenya i lyubvi, kak sobstvenny svoy golos.

V nikh byetsya rvany puls, v nikh slyshen kostny khrust,
i zastup v nikh stuchit; rovny i glukhovaty,
zatem chto zhizn — odna, oni iz smertnykh ust
zvuchat otchetlivey, chem iz nadmirnoy vaty.

Velikaya dusha, poklon cherez morya
za to, chto ikh nashla, — tebe i chasti tlennoy,
chto spit v rodnoy zemle, tebe blagodarya
obretshey rechi dar v glukhonemoy vselennoy.

Cnhfybwe b jujym, pthyj b ;thyjdf

Bjcba ,hjlcrbq

Yf cnjktnbt Fyys F[vfnjdjq

Cnhfybwe b jujym, pthyj b ;thyjdf,
ctrbhs jcnhbt b ectxtyysq djkjc —
,ju cj[hfyztn dct; jcj,tyyj — ckjdf
ghjotymz b k/,db, rfr cj,cndtyysq cdjq ujkjc/

D yb[ ,mtncz hdfysq gekmc, d yb[ cksity rjcnysq [hecn,
b pfcneg d yb[ cnexbn; hjdys b uke[jdfns,
pfntv xnj ;bpym — jlyf, jyb bp cvthnys[ ecn
pdexfn jnxtnkbdtq, xtv bp yflvbhyjq dfns/

Dtkbrfz leif, gjrkjy xthtp vjhz
pf nj, xnj b[ yfikf, — nt,t b xfcnb nktyyjq,
xnj cgbn d hjlyjq ptvkt, nt,t ,kfujlfhz
j,htnitq htxb lfh d uke[jytvjq dctktyyjq/