Борис ПастернакСтояли как перед витриной (В больнице)

Борис Пастернак [pasternak]

Стояли как перед витриной,
Почти запрудив тротуар.
Носилки втолкнули в машину.
4 В кабину вскочил санитар.

И скорая помощь, минуя
Панели, подъезды, зевак,
Сумятицу улиц ночную,
8 Нырнула огнями во мрак.

Милиция, улицы, лица
Мелькали в свету фонаря.
Покачивалась фельдшерица
12 Со склянкою нашатыря.

Шел дождь, и в приемном покое
Уныло шумел водосток,
Меж тем как строка за строкою
16 Марали опросный листок.

Его положили у входа.
Все в корпусе было полно.
Разило парами иода,
20 И с улицы дуло в окно.

Окно обнимало квадратом
Часть сада и неба клочок.
К палатам, полам и халатам
24 Присматривался новичок.

Как вдруг из расспросов сиделки,
Покачивавшей головой,
Он понял, что из переделки
28 Едва ли он выйдет живой.

Тогда он взглянул благодарно
В окно, за которым стена
Была точно искрой пожарной
32 Из города озарена.

Там в зареве рдела застава,
И, в отсвете города, клен
Отвешивал веткой корявой
36 Больному прощальный поклон.

«О господи, как совершенны
Дела твои, — думал больной, —
Постели, и люди, и стены,
40 Ночь смерти и город ночной.

Я принял снотворного дозу
И плачу, платок теребя.
О боже, волнения слезы
44 Мешают мне видеть тебя.

Мне сладко при свете неярком,
Чуть падающем на кровать,
Себя и свой жребий подарком
48 Бесценным твоим сознавать.

Кончаясь в больничной постели,
Я чувствую рук твоих жар.
Ты держишь меня, как изделье,
52 И прячешь, как перстень, в футляр».

Другие анализы стихотворений Бориса Пастернака

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

твой иза окно больной город ночной стена улица постель строка

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 358

Количество символов без пробелов

1 132

Количество слов

212

Количество уникальных слов

161

Количество значимых слов

68

Количество стоп-слов

69

Количество строк

52

Количество строф

13

Водность

67,9 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

5,6 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

город

3

1,42 %

иза

3

1,42 %

окно

3

1,42 %

твой

3

1,42 %

улица

3

1,42 %

больной

2

0,94 %

ночной

2

0,94 %

постель

2

0,94 %

стена

2

0,94 %

строка

2

0,94 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Stoyali kak pered vitrinoy

Boris Pasternak

V bolnitse

Stoyali kak pered vitrinoy,
Pochti zaprudiv trotuar.
Nosilki vtolknuli v mashinu.
V kabinu vskochil sanitar.

I skoraya pomoshch, minuya
Paneli, podyezdy, zevak,
Sumyatitsu ulits nochnuyu,
Nyrnula ognyami vo mrak.

Militsia, ulitsy, litsa
Melkali v svetu fonarya.
Pokachivalas feldsheritsa
So sklyankoyu nashatyrya.

Shel dozhd, i v priyemnom pokoye
Unylo shumel vodostok,
Mezh tem kak stroka za strokoyu
Marali oprosny listok.

Yego polozhili u vkhoda.
Vse v korpuse bylo polno.
Razilo parami ioda,
I s ulitsy dulo v okno.

Okno obnimalo kvadratom
Chast sada i neba klochok.
K palatam, polam i khalatam
Prismatrivalsya novichok.

Kak vdrug iz rassprosov sidelki,
Pokachivavshey golovoy,
On ponyal, chto iz peredelki
Yedva li on vydet zhivoy.

Togda on vzglyanul blagodarno
V okno, za kotorym stena
Byla tochno iskroy pozharnoy
Iz goroda ozarena.

Tam v zareve rdela zastava,
I, v otsvete goroda, klen
Otveshival vetkoy koryavoy
Bolnomu proshchalny poklon.

«O gospodi, kak sovershenny
Dela tvoi, — dumal bolnoy, —
Posteli, i lyudi, i steny,
Noch smerti i gorod nochnoy.

Ya prinyal snotvornogo dozu
I plachu, platok terebya.
O bozhe, volnenia slezy
Meshayut mne videt tebya.

Mne sladko pri svete neyarkom,
Chut padayushchem na krovat,
Sebya i svoy zhreby podarkom
Bestsennym tvoim soznavat.

Konchayas v bolnichnoy posteli,
Ya chuvstvuyu ruk tvoikh zhar.
Ty derzhish menya, kak izdelye,
I pryachesh, kak persten, v futlyar».

Cnjzkb rfr gthtl dbnhbyjq

,jhbc Gfcnthyfr

D ,jkmybwt

Cnjzkb rfr gthtl dbnhbyjq,
Gjxnb pfghelbd nhjnefh/
Yjcbkrb dnjkryekb d vfibye/
D rf,bye dcrjxbk cfybnfh/

B crjhfz gjvjom, vbyez
Gfytkb, gjl]tpls, ptdfr,
Cevznbwe ekbw yjxye/,
Yshyekf juyzvb dj vhfr/

Vbkbwbz, ekbws, kbwf
Vtkmrfkb d cdtne ajyfhz/
Gjrfxbdfkfcm atkmlithbwf
Cj crkzyrj/ yfifnshz/

Itk lj;lm, b d ghbtvyjv gjrjt
Eyskj ievtk djljcnjr,
Vt; ntv rfr cnhjrf pf cnhjrj/
Vfhfkb jghjcysq kbcnjr/

Tuj gjkj;bkb e d[jlf/
Dct d rjhgect ,skj gjkyj/
Hfpbkj gfhfvb bjlf,
B c ekbws lekj d jryj/

Jryj j,ybvfkj rdflhfnjv
Xfcnm cflf b yt,f rkjxjr/
R gfkfnfv, gjkfv b [fkfnfv
Ghbcvfnhbdfkcz yjdbxjr/

Rfr dlheu bp hfccghjcjd cbltkrb,
Gjrfxbdfditq ujkjdjq,
Jy gjyzk, xnj bp gthtltkrb
Tldf kb jy dsqltn ;bdjq/

Njulf jy dpukzyek ,kfujlfhyj
D jryj, pf rjnjhsv cntyf
,skf njxyj bcrhjq gj;fhyjq
Bp ujhjlf jpfhtyf/

Nfv d pfhtdt hltkf pfcnfdf,
B, d jncdtnt ujhjlf, rkty
Jndtibdfk dtnrjq rjhzdjq
,jkmyjve ghjofkmysq gjrkjy/

«J ujcgjlb, rfr cjdthityys
Ltkf ndjb, — levfk ,jkmyjq, —
Gjcntkb, b k/lb, b cntys,
Yjxm cvthnb b ujhjl yjxyjq/

Z ghbyzk cyjndjhyjuj ljpe
B gkfxe, gkfnjr ntht,z/
J ,j;t, djkytybz cktps
Vtif/n vyt dbltnm nt,z/

Vyt ckflrj ghb cdtnt ytzhrjv,
Xenm gflf/otv yf rhjdfnm,
Ct,z b cdjq ;ht,bq gjlfhrjv
,tcwtyysv ndjbv cjpyfdfnm/

Rjyxfzcm d ,jkmybxyjq gjcntkb,
Z xedcnde/ her ndjb[ ;fh/
Ns lth;bim vtyz, rfr bpltkmt,
B ghzxtim, rfr gthcntym, d aenkzh»/