Александр ТвардовскийСтолько было за спиною (Дом бойца)

Александр Твардовский [tvardovsky]

Столько было за спиною
Городов, местечек, сел,
Что в село свое родное
4 Не заметил, как вошел.

Не один вошел — со взводом,
Не по улице прямой —
Под огнем, по огородам
8 Добирается домой...

Кто подумал бы когда-то,
Что достанется бойцу
С заряженною гранатой
12 К своему ползти крыльцу?

А мечтал он, может статься,
Подойти путем другим,
У окошка постучаться
16 Жданным гостем, дорогим.

На крылечке том с усмешкой
Притаиться, замереть.
Вот жена впотьмах от спешки
20 Дверь не может отпереть.

Видно знает, знает, знает,
Кто тут ждет за косяком...
«Что ж ты, милая, родная,
24 Выбегаешь босиком?..»

И слова, и смех, и слезы —
Все в одно сольется тут.
И к губам, сухим с мороза,
28 Губы теплые прильнут.

Дети кинутся, обнимут...
Младший здорово подрос...
Нет, не так тебе, родимый,
32 Заявиться довелось.

Повернулись по-иному
Все надежды, все дела.
На войну ушел из дому,
36 А война и в дом пришла.

Смерть свистит над головами,
Снег снарядами изрыт.
И жена в холодной яме
40 Где-нибудь с детьми сидит.

И твоя родная хата,
Где ты жил не первый год,
Под огнем из автоматов
44 В борозденках держит взвод.

— До какого ж это срока, —
Говорит боец друзьям, —
Поворачиваться боком
48 Да лежать, да мерзнуть нам?

Это я здесь виноватый,
Хата все-таки моя.
А поэтому, ребята, —
52 Говорит он, — дайте я...

И к своей избе хозяин,
По-хозяйски строг, суров,
За сугробом подползает
56 Вдоль плетня и клетки дров.

И лежат, следят ребята:
Вот он снег отгреб рукой,
Вот привстал. В окно — граната,
60 И гремит разрыв глухой...

И неспешно, деловито
Встал хозяин, вытер пот...
Сизый дым в окне разбитом,
64 И свободен путь вперед.

Затянул ремень потуже,
Отряхнулся над стеной,
Заглянул в окно снаружи —
68 И к своим: Давай за мной...

А когда селенье взяли,
К командиру поскорей:
— Так и так. Теперь нельзя ли
72 Повидать жену, детей?..

Лейтенант, его ровесник,
Воду пьет из котелка.
— Что ж, поскольку житель местный...
76 И мигнул ему слегка.

Но гляди, справляйся срочно,
Тут походу не конец.
И с улыбкой: Это точно, —
80 Отвечал ему боец...

Другие анализы стихотворений Александра Твардовского

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

все знать оно иза окно жена ребенок боец родной тут

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 979

Количество символов без пробелов

1 629

Количество слов

318

Количество уникальных слов

214

Количество значимых слов

78

Количество стоп-слов

120

Количество строк

80

Количество строф

20

Водность

75,5 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

6,2 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

боец

3

0,94 %

все

3

0,94 %

жена

3

0,94 %

знать

3

0,94 %

иза

3

0,94 %

окно

3

0,94 %

оно

3

0,94 %

ребенок

3

0,94 %

родной

3

0,94 %

тут

3

0,94 %

взвод

2

0,63 %

война

2

0,63 %

войти

2

0,63 %

граната

2

0,63 %

губа

2

0,63 %

лежать

2

0,63 %

может

2

0,63 %

над

2

0,63 %

огонь

2

0,63 %

один

2

0,63 %

ребята

2

0,63 %

село

2

0,63 %

снег

2

0,63 %

хата

2

0,63 %

хозяин

2

0,63 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Stolko bylo za spinoyu

Aleksandr Tvardovsky

Dom boytsa

Stolko bylo za spinoyu
Gorodov, mestechek, sel,
Chto v selo svoye rodnoye
Ne zametil, kak voshel.

Ne odin voshel — so vzvodom,
Ne po ulitse pryamoy —
Pod ognem, po ogorodam
Dobirayetsya domoy...

Kto podumal by kogda-to,
Chto dostanetsya boytsu
S zaryazhennoyu granatoy
K svoyemu polzti kryltsu?

A mechtal on, mozhet statsya,
Podoyti putem drugim,
U okoshka postuchatsya
Zhdannym gostem, dorogim.

Na krylechke tom s usmeshkoy
Pritaitsya, zameret.
Vot zhena vpotmakh ot speshki
Dver ne mozhet otperet.

Vidno znayet, znayet, znayet,
Kto tut zhdet za kosyakom...
«Chto zh ty, milaya, rodnaya,
Vybegayesh bosikom?..»

I slova, i smekh, i slezy —
Vse v odno solyetsya tut.
I k gubam, sukhim s moroza,
Guby teplye prilnut.

Deti kinutsya, obnimut...
Mladshy zdorovo podros...
Net, ne tak tebe, rodimy,
Zayavitsya dovelos.

Povernulis po-inomu
Vse nadezhdy, vse dela.
Na voynu ushel iz domu,
A voyna i v dom prishla.

Smert svistit nad golovami,
Sneg snaryadami izryt.
I zhena v kholodnoy yame
Gde-nibud s detmi sidit.

I tvoya rodnaya khata,
Gde ty zhil ne pervy god,
Pod ognem iz avtomatov
V borozdenkakh derzhit vzvod.

— Do kakogo zh eto sroka, —
Govorit boyets druzyam, —
Povorachivatsya bokom
Da lezhat, da merznut nam?

Eto ya zdes vinovaty,
Khata vse-taki moya.
A poetomu, rebyata, —
Govorit on, — dayte ya...

I k svoyey izbe khozyain,
Po-khozyayski strog, surov,
Za sugrobom podpolzayet
Vdol pletnya i kletki drov.

I lezhat, sledyat rebyata:
Vot on sneg otgreb rukoy,
Vot privstal. V okno — granata,
I gremit razryv glukhoy...

I nespeshno, delovito
Vstal khozyain, vyter pot...
Sizy dym v okne razbitom,
I svoboden put vpered.

Zatyanul remen potuzhe,
Otryakhnulsya nad stenoy,
Zaglyanul v okno snaruzhi —
I k svoim: Davay za mnoy...

A kogda selenye vzyali,
K komandiru poskorey:
— Tak i tak. Teper nelzya li
Povidat zhenu, detey?..

Leytenant, yego rovesnik,
Vodu pyet iz kotelka.
— Chto zh, poskolku zhitel mestny...
I mignul yemu slegka.

No glyadi, spravlyaysya srochno,
Tut pokhodu ne konets.
I s ulybkoy: Eto tochno, —
Otvechal yemu boyets...

Cnjkmrj ,skj pf cgbyj/

Fktrcfylh Ndfhljdcrbq

Ljv ,jqwf

Cnjkmrj ,skj pf cgbyj/
Ujhjljd, vtcntxtr, ctk,
Xnj d ctkj cdjt hjlyjt
Yt pfvtnbk, rfr djitk/

Yt jlby djitk — cj dpdjljv,
Yt gj ekbwt ghzvjq —
Gjl juytv, gj jujhjlfv
Lj,bhftncz ljvjq///

Rnj gjlevfk ,s rjulf-nj,
Xnj ljcnfytncz ,jqwe
C pfhz;tyyj/ uhfyfnjq
R cdjtve gjkpnb rhskmwe?

F vtxnfk jy, vj;tn cnfnmcz,
Gjljqnb gentv lheubv,
E jrjirf gjcnexfnmcz
;lfyysv ujcntv, ljhjubv/

Yf rhsktxrt njv c ecvtirjq
Ghbnfbnmcz, pfvthtnm/
Djn ;tyf dgjnmvf[ jn cgtirb
Ldthm yt vj;tn jngthtnm/

Dblyj pyftn, pyftn, pyftn,
Rnj nen ;ltn pf rjczrjv///
«Xnj ; ns, vbkfz, hjlyfz,
Ds,tuftim ,jcbrjv?//»

B ckjdf, b cvt[, b cktps —
Dct d jlyj cjkmtncz nen/
B r ue,fv, ce[bv c vjhjpf,
Ue,s ntgkst ghbkmyen/

Ltnb rbyencz, j,ybven///
Vkflibq pljhjdj gjlhjc///
Ytn, yt nfr nt,t, hjlbvsq,
Pfzdbnmcz ljdtkjcm/

Gjdthyekbcm gj-byjve
Dct yflt;ls, dct ltkf/
Yf djqye eitk bp ljve,
F djqyf b d ljv ghbikf/

Cvthnm cdbcnbn yfl ujkjdfvb,
Cytu cyfhzlfvb bphsn/
B ;tyf d [jkjlyjq zvt
Ult-yb,elm c ltnmvb cblbn/

B ndjz hjlyfz [fnf,
Ult ns ;bk yt gthdsq ujl,
Gjl juytv bp fdnjvfnjd
D ,jhjpltyrf[ lth;bn dpdjl/

— Lj rfrjuj ; 'nj chjrf, —
Ujdjhbn ,jtw lhepmzv, —
Gjdjhfxbdfnmcz ,jrjv
Lf kt;fnm, lf vthpyenm yfv?

'nj z pltcm dbyjdfnsq,
[fnf dct-nfrb vjz/
F gj'njve, ht,znf, —
Ujdjhbn jy, — lfqnt z///

B r cdjtq bp,t [jpzby,
Gj-[jpzqcrb cnhju, cehjd,
Pf ceuhj,jv gjlgjkpftn
Dljkm gktnyz b rktnrb lhjd/

B kt;fn, cktlzn ht,znf:
Djn jy cytu jnuht, herjq,
Djn ghbdcnfk/ D jryj — uhfyfnf,
B uhtvbn hfphsd uke[jq///

B ytcgtiyj, ltkjdbnj
Dcnfk [jpzby, dsnth gjn///
Cbpsq lsv d jryt hfp,bnjv,
B cdj,jlty genm dgthtl/

Pfnzyek htvtym gjne;t,
Jnhz[yekcz yfl cntyjq,
Pfukzyek d jryj cyfhe;b —
B r cdjbv: Lfdfq pf vyjq///

F rjulf ctktymt dpzkb,
R rjvfylbhe gjcrjhtq:
— Nfr b nfr/ Ntgthm ytkmpz kb
Gjdblfnm ;tye, ltntq?//

Ktqntyfyn, tuj hjdtcybr,
Djle gmtn bp rjntkrf/
— Xnj ;, gjcrjkmre ;bntkm vtcnysq///
B vbuyek tve ckturf/

Yj ukzlb, cghfdkzqcz chjxyj,
Nen gj[jle yt rjytw/
B c eks,rjq: 'nj njxyj, —
Jndtxfk tve ,jtw///