Николай ГумилевСтарый бродяга в Аддис-Абебе (Мои читатели)

Николай Гумилев [gumilev]

Старый бродяга в Аддис-Абебе,
Покоривший многие племена,
Прислал ко мне черного копьеносца
4 С приветом, составленным из моих стихов.
Лейтенант, водивший канонерки
Под огнем неприятельских батарей,
Целую ночь над южным морем
8 Читал мне на память мои стихи.
Человек, среди толпы народа
Застреливший императорского посла,
Подошел пожать мне руку,
12 Поблагодарить за мои стихи.

Много их, сильных, злых и веселых,
Убивавших слонов и людей,
Умиравших от жажды в пустыне,
16 Замерзавших на кромке вечного льда,
Верных нашей планете,
Сильной, веселой и злой,
Возят мои книги в седельной сумке,
20 Читают их в пальмовой роще,
Забывают на тонущем корабле.

Я не оскорбляю их неврастенией,
Не унижаю душевной теплотой,
24 Не надоедаю многозначительными намеками
На содержимое выеденного яйца,
Но когда вокруг свищут пули
Когда волны ломают борта,
28 Я учу их, как не бояться,
Не бояться и делать что надо.

И когда женщина с прекрасным лицом,
Единственно дорогим во вселенной,
32 Скажет: я не люблю вас,
Я учу их, как улыбнуться,
И уйти и не возвращаться больше.
А когда придет их последний час,
36 Ровный, красный туман застелит взоры,
Я научу их сразу припомнить
Всю жестокую, милую жизнь,
Всю родную, странную землю,
40 И, представ перед ликом Бога
С простыми и мудрыми словами,
Ждать спокойно Его суда.

Другие анализы стихотворений Николая Гумилёва

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

веселый стих много учить бояться злой сильный читать

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 272

Количество символов без пробелов

1 074

Количество слов

195

Количество уникальных слов

142

Количество значимых слов

44

Количество стоп-слов

71

Количество строк

42

Количество строф

4

Водность

77,4 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

4,9 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

стих

3

1,54 %

бояться

2

1,03 %

веселый

2

1,03 %

злой

2

1,03 %

много

2

1,03 %

сильный

2

1,03 %

учить

2

1,03 %

читать

2

1,03 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Stary brodyaga v Addis-Abebe

Nikolay Gumilev

Moi chitateli

Stary brodyaga v Addis-Abebe,
Pokorivshy mnogiye plemena,
Prislal ko mne chernogo kopyenostsa
S privetom, sostavlennym iz moikh stikhov.
Leytenant, vodivshy kanonerki
Pod ognem nepriatelskikh batarey,
Tseluyu noch nad yuzhnym morem
Chital mne na pamyat moi stikhi.
Chelovek, sredi tolpy naroda
Zastrelivshy imperatorskogo posla,
Podoshel pozhat mne ruku,
Poblagodarit za moi stikhi.

Mnogo ikh, silnykh, zlykh i veselykh,
Ubivavshikh slonov i lyudey,
Umiravshikh ot zhazhdy v pustyne,
Zamerzavshikh na kromke vechnogo lda,
Vernykh nashey planete,
Silnoy, veseloy i zloy,
Vozyat moi knigi v sedelnoy sumke,
Chitayut ikh v palmovoy roshche,
Zabyvayut na tonushchem korable.

Ya ne oskorblyayu ikh nevrasteniyey,
Ne unizhayu dushevnoy teplotoy,
Ne nadoyedayu mnogoznachitelnymi namekami
Na soderzhimoye vyedennogo yaytsa,
No kogda vokrug svishchut puli
Kogda volny lomayut borta,
Ya uchu ikh, kak ne boyatsya,
Ne boyatsya i delat chto nado.

I kogda zhenshchina s prekrasnym litsom,
Yedinstvenno dorogim vo vselennoy,
Skazhet: ya ne lyublyu vas,
Ya uchu ikh, kak ulybnutsya,
I uyti i ne vozvrashchatsya bolshe.
A kogda pridet ikh posledny chas,
Rovny, krasny tuman zastelit vzory,
Ya nauchu ikh srazu pripomnit
Vsyu zhestokuyu, miluyu zhizn,
Vsyu rodnuyu, strannuyu zemlyu,
I, predstav pered likom Boga
S prostymi i mudrymi slovami,
Zhdat spokoyno Yego suda.

Cnfhsq ,hjlzuf d Fllbc-F,t,t

Ybrjkfq Uevbktd

Vjb xbnfntkb

Cnfhsq ,hjlzuf d Fllbc-F,t,t,
Gjrjhbdibq vyjubt gktvtyf,
Ghbckfk rj vyt xthyjuj rjgmtyjcwf
C ghbdtnjv, cjcnfdktyysv bp vjb[ cnb[jd/
Ktqntyfyn, djlbdibq rfyjythrb
Gjl juytv ytghbzntkmcrb[ ,fnfhtq,
Wtke/ yjxm yfl /;ysv vjhtv
Xbnfk vyt yf gfvznm vjb cnb[b/
Xtkjdtr, chtlb njkgs yfhjlf
Pfcnhtkbdibq bvgthfnjhcrjuj gjckf,
Gjljitk gj;fnm vyt here,
Gj,kfujlfhbnm pf vjb cnb[b/

Vyjuj b[, cbkmys[, pks[ b dtctks[,
E,bdfdib[ ckjyjd b k/ltq,
Evbhfdib[ jn ;f;ls d gecnsyt,
Pfvthpfdib[ yf rhjvrt dtxyjuj kmlf,
Dthys[ yfitq gkfytnt,
Cbkmyjq, dtctkjq b pkjq,
Djpzn vjb rybub d ctltkmyjq cevrt,
Xbnf/n b[ d gfkmvjdjq hjot,
Pf,sdf/n yf njyeotv rjhf,kt/

Z yt jcrjh,kz/ b[ ytdhfcntybtq,
Yt eyb;f/ leitdyjq ntgkjnjq,
Yt yfljtlf/ vyjujpyfxbntkmysvb yfvtrfvb
Yf cjlth;bvjt dstltyyjuj zqwf,
Yj rjulf djrheu cdboen gekb
Rjulf djkys kjvf/n ,jhnf,
Z exe b[, rfr yt ,jznmcz,
Yt ,jznmcz b ltkfnm xnj yflj/

B rjulf ;tyobyf c ghtrhfcysv kbwjv,
Tlbycndtyyj ljhjubv dj dctktyyjq,
Crf;tn: z yt k/,k/ dfc,
Z exe b[, rfr eks,yenmcz,
B eqnb b yt djpdhfofnmcz ,jkmit/
F rjulf ghbltn b[ gjcktlybq xfc,
Hjdysq, rhfcysq nevfy pfcntkbn dpjhs,
Z yfexe b[ chfpe ghbgjvybnm
Dc/ ;tcnjre/, vbke/ ;bpym,
Dc/ hjlye/, cnhfyye/ ptvk/,
B, ghtlcnfd gthtl kbrjv ,juf
C ghjcnsvb b velhsvb ckjdfvb,
;lfnm cgjrjqyj Tuj celf/