Александр БлокСтаринные розы

Александр Блок [blok]

Старинные розы
Несу, одинок,
В снега и в морозы,
4 И путь мой далек.
И той же тропою,
С мечом на плече,
Идет он за мною
8 В туманном плаще.
Идет он и знает,
Что снег уже смят,
Что там догорает
12 Последний закат,
Что нет мне исхода
Всю ночь напролет,
Что больше свобода
16 За мной не пойдет.
И где, запоздалый,
Сыщу я ночлег?
Лишь розы на талый
20 Падают снег.
Лишь слезы на алый
Падают снег.
Тоскуя смертельно,
24 Помочь не могу.
Он розы бесцельно
Затопчет в снегу.

Другие анализы стихотворений Александра Блока

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

снег роза лишь падать

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

451

Количество символов без пробелов

367

Количество слов

84

Количество уникальных слов

56

Количество значимых слов

17

Количество стоп-слов

38

Количество строк

26

Количество строф

1

Водность

79,8 %

Классическая тошнота

2,24

Академическая тошнота

14,1 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

снег

5

5,95 %

роза

3

3,57 %

лишь

2

2,38 %

падать

2

2,38 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Starinnye rozy

Aleksandr Blok

* * *

Starinnye rozy
Nesu, odinok,
V snega i v morozy,
I put moy dalek.
I toy zhe tropoyu,
S mechom na pleche,
Idet on za mnoyu
V tumannom plashche.
Idet on i znayet,
Chto sneg uzhe smyat,
Chto tam dogorayet
Posledny zakat,
Chto net mne iskhoda
Vsyu noch naprolet,
Chto bolshe svoboda
Za mnoy ne poydet.
I gde, zapozdaly,
Syshchu ya nochleg?
Lish rozy na taly
Padayut sneg.
Lish slezy na aly
Padayut sneg.
Toskuya smertelno,
Pomoch ne mogu.
On rozy bestselno
Zatopchet v snegu.

Cnfhbyyst hjps

Fktrcfylh ,kjr

* * *

Cnfhbyyst hjps
Ytce, jlbyjr,
D cytuf b d vjhjps,
B genm vjq lfktr/
B njq ;t nhjgj/,
C vtxjv yf gktxt,
Bltn jy pf vyj/
D nevfyyjv gkfot/
Bltn jy b pyftn,
Xnj cytu e;t cvzn,
Xnj nfv ljujhftn
Gjcktlybq pfrfn,
Xnj ytn vyt bc[jlf
Dc/ yjxm yfghjktn,
Xnj ,jkmit cdj,jlf
Pf vyjq yt gjqltn/
B ult, pfgjplfksq,
Csoe z yjxktu?
Kbim hjps yf nfksq
Gflf/n cytu/
Kbim cktps yf fksq
Gflf/n cytu/
Njcrez cvthntkmyj,
Gjvjxm yt vjue/
Jy hjps ,tcwtkmyj
Pfnjgxtn d cytue/