Николай ЗаболоцкийСреди других играющих детей (Некрасивая девочка)

Николай Заболоцкий [zabolotsky]

Среди других играющих детей
Она напоминает лягушонка.
Заправлена в трусы худая рубашонка,
4 Колечки рыжеватые кудрей
Рассыпаны, рот длинен, зубки кривы,
Черты лица остры и некрасивы.
Двум мальчуганам, сверстникам ее,
8 Отцы купили по велосипеду.
Сегодня мальчики, не торопясь к обеду,
Гоняют по двору, забывши про нее,
Она ж за ними бегает по следу.
12 Чужая радость так же, как своя,
Томит ее и вон из сердца рвется,
И девочка ликует и смеется,
Охваченная счастьем бытия.
16 Ни тени зависти, ни умысла худого
Еще не знает это существо.
Ей все на свете так безмерно ново,
Так живо все, что для иных мертво!
20 И не хочу я думать, наблюдая,
Что будет день, когда она, рыдая,
Увидит с ужасом, что посреди подруг
Она всего лишь бедная дурнушка!
24 Мне верить хочется, что сердце не игрушка,
Сломать его едва ли можно вдруг!
Мне верить хочется, что чистый этот пламень,
Который в глубине ее горит,
28 Всю боль свою один переболит
И перетопит самый тяжкий камень!
И пусть черты ее нехороши
И нечем ей прельстить воображенье, —
32 Младенческая грация души
Уже сквозит в любом ее движенье.
А если это так, то что есть красота
И почему ее обожествляют люди?
36 Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?

Другие анализы стихотворений Николая Заболоцкого

❤ Аффтар жжот 1💔 КГ/АМ

все сердце хотеться верить черта сосуд худой

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 189

Количество символов без пробелов

990

Количество слов

198

Количество уникальных слов

145

Количество значимых слов

43

Количество стоп-слов

88

Количество строк

37

Количество строф

1

Водность

78,3 %

Классическая тошнота

1,41

Академическая тошнота

4,8 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

верить

2

1,01 %

все

2

1,01 %

сердце

2

1,01 %

сосуд

2

1,01 %

хотеться

2

1,01 %

худой

2

1,01 %

черта

2

1,01 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Sredi drugikh igrayushchikh detey

Nikolay Zabolotsky

Nekrasivaya devochka

Sredi drugikh igrayushchikh detey
Ona napominayet lyagushonka.
Zapravlena v trusy khudaya rubashonka,
Kolechki ryzhevatye kudrey
Rassypany, rot dlinen, zubki krivy,
Cherty litsa ostry i nekrasivy.
Dvum malchuganam, sverstnikam yee,
Ottsy kupili po velosipedu.
Segodnya malchiki, ne toropyas k obedu,
Gonyayut po dvoru, zabyvshi pro neye,
Ona zh za nimi begayet po sledu.
Chuzhaya radost tak zhe, kak svoya,
Tomit yee i von iz serdtsa rvetsya,
I devochka likuyet i smeyetsya,
Okhvachennaya schastyem bytia.
Ni teni zavisti, ni umysla khudogo
Yeshche ne znayet eto sushchestvo.
Yey vse na svete tak bezmerno novo,
Tak zhivo vse, chto dlya inykh mertvo!
I ne khochu ya dumat, nablyudaya,
Chto budet den, kogda ona, rydaya,
Uvidit s uzhasom, chto posredi podrug
Ona vsego lish bednaya durnushka!
Mne verit khochetsya, chto serdtse ne igrushka,
Slomat yego yedva li mozhno vdrug!
Mne verit khochetsya, chto chisty etot plamen,
Kotory v glubine yee gorit,
Vsyu bol svoyu odin perebolit
I peretopit samy tyazhky kamen!
I pust cherty yee nekhoroshi
I nechem yey prelstit voobrazhenye, —
Mladencheskaya gratsia dushi
Uzhe skvozit v lyubom yee dvizhenye.
A yesli eto tak, to chto yest krasota
I pochemu yee obozhestvlyayut lyudi?
Sosud ona, v kotorom pustota,
Ili ogon, mertsayushchy v sosude?

Chtlb lheub[ buhf/ob[ ltntq

Ybrjkfq Pf,jkjwrbq

Ytrhfcbdfz ltdjxrf

Chtlb lheub[ buhf/ob[ ltntq
Jyf yfgjvbyftn kzueijyrf/
Pfghfdktyf d nhecs [elfz he,fijyrf,
Rjktxrb hs;tdfnst relhtq
Hfccsgfys, hjn lkbyty, pe,rb rhbds,
Xthns kbwf jcnhs b ytrhfcbds/
Ldev vfkmxeufyfv, cdthcnybrfv tt,
Jnws regbkb gj dtkjcbgtle/
Ctujlyz vfkmxbrb, yt njhjgzcm r j,tle,
Ujyz/n gj ldjhe, pf,sdib ghj ytt,
Jyf ; pf ybvb ,tuftn gj cktle/
Xe;fz hfljcnm nfr ;t, rfr cdjz,
Njvbn tt b djy bp cthlwf hdtncz,
B ltdjxrf kbretn b cvttncz,
J[dfxtyyfz cxfcnmtv ,snbz/
Yb ntyb pfdbcnb, yb evsckf [eljuj
Tot yt pyftn 'nj ceotcndj/
Tq dct yf cdtnt nfr ,tpvthyj yjdj,
Nfr ;bdj dct, xnj lkz bys[ vthndj!
B yt [jxe z levfnm, yf,k/lfz,
Xnj ,eltn ltym, rjulf jyf, hslfz,
Edblbn c e;fcjv, xnj gjchtlb gjlheu
Jyf dctuj kbim ,tlyfz lehyeirf!
Vyt dthbnm [jxtncz, xnj cthlwt yt buheirf,
Ckjvfnm tuj tldf kb vj;yj dlheu!
Vyt dthbnm [jxtncz, xnj xbcnsq 'njn gkfvtym,
Rjnjhsq d uke,byt tt ujhbn,
Dc/ ,jkm cdj/ jlby gtht,jkbn
B gthtnjgbn cfvsq nz;rbq rfvtym!
B gecnm xthns tt yt[jhjib
B ytxtv tq ghtkmcnbnm djj,hf;tymt, —
Vkfltyxtcrfz uhfwbz leib
E;t crdjpbn d k/,jv tt ldb;tymt/
F tckb 'nj nfr, nj xnj tcnm rhfcjnf
B gjxtve tt j,j;tcndkz/n k/lb?
Cjcel jyf, d rjnjhjv gecnjnf,
Bkb jujym, vthwf/obq d cjcelt?