Николай ГумилевСон меня сегодня не разнежил (Кенгуру)

Николай Гумилев [gumilev]

Сон меня сегодня не разнежил,
Я проснулась рано поутру
И пошла, вдыхая воздух свежий,
4 Посмотреть ручного кенгуру.

Он срывал пучки смолистых игол,
Глупый, для чего-то их жевал,
И смешно, смешно ко мне запрыгал,
8 И еще смешнее закричал.

У него так неуклюжи ласки
Но и я люблю ласкать его,
Чтоб его коричневые глазки
12 Мигом осветило торжество.

А потом, охвачена истомой,
Я мечтать уселась на скамью;
Что ж нейдет он, дальний, незнакомый,
16 Тот один, которого люблю!

Мысли так отчетливо ложатся,
Словно тени листьев поутру.
Я хочу к кому-нибудь ласкаться,
20 Как ко мне ласкался кенгуру.

Другие анализы стихотворений Николая Гумилёва

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

оно любить кенгуру ласкаться поутру смешно

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

581

Количество символов без пробелов

485

Количество слов

92

Количество уникальных слов

73

Количество значимых слов

28

Количество стоп-слов

32

Количество строк

20

Количество строф

5

Водность

69,6 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

9,0 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

оно

3

3,26 %

кенгуру

2

2,17 %

ласкаться

2

2,17 %

любить

2

2,17 %

поутру

2

2,17 %

смешно

2

2,17 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Son menya segodnya ne raznezhil

Nikolay Gumilev

Kenguru

Son menya segodnya ne raznezhil,
Ya prosnulas rano poutru
I poshla, vdykhaya vozdukh svezhy,
Posmotret ruchnogo kenguru.

On sryval puchki smolistykh igol,
Glupy, dlya chego-to ikh zheval,
I smeshno, smeshno ko mne zaprygal,
I yeshche smeshneye zakrichal.

U nego tak neuklyuzhi laski
No i ya lyublyu laskat yego,
Chtob yego korichnevye glazki
Migom osvetilo torzhestvo.

A potom, okhvachena istomoy,
Ya mechtat uselas na skamyu;
Chto zh neydet on, dalny, neznakomy,
Tot odin, kotorogo lyublyu!

Mysli tak otchetlivo lozhatsya,
Slovno teni listyev poutru.
Ya khochu k komu-nibud laskatsya,
Kak ko mne laskalsya kenguru.

Cjy vtyz ctujlyz yt hfpyt;bk

Ybrjkfq Uevbktd

Rtyuehe

Cjy vtyz ctujlyz yt hfpyt;bk,
Z ghjcyekfcm hfyj gjenhe
B gjikf, dls[fz djple[ cdt;bq,
Gjcvjnhtnm hexyjuj rtyuehe/

Jy chsdfk gexrb cvjkbcns[ bujk,
Ukegsq, lkz xtuj-nj b[ ;tdfk,
B cvtiyj, cvtiyj rj vyt pfghsufk,
B tot cvtiytt pfrhbxfk/

E ytuj nfr yterk/;b kfcrb
Yj b z k/,k/ kfcrfnm tuj,
Xnj, tuj rjhbxytdst ukfprb
Vbujv jcdtnbkj njh;tcndj/

F gjnjv, j[dfxtyf bcnjvjq,
Z vtxnfnm ectkfcm yf crfvm/;
Xnj ; ytqltn jy, lfkmybq, ytpyfrjvsq,
Njn jlby, rjnjhjuj k/,k/!

Vsckb nfr jnxtnkbdj kj;fncz,
Ckjdyj ntyb kbcnmtd gjenhe/
Z [jxe r rjve-yb,elm kfcrfnmcz,
Rfr rj vyt kfcrfkcz rtyuehe/