Игорь СеверянинСнежеет дружно, снежеет нежно (Фиалка)

Игорь Северянин [severyanin]

Снежеет дружно, снежеет нежно,
Над ручейками хрусталит хрупь.
Куда ни взглянешь — повсюду снежно,
4 И сердце хочет в лесную глубь.

Мне больно-больно... Мне жалко-жалко...
Зачем мне больно? Чего мне жаль?
Ах, я не знаю, ах, я — фиалка,
8 Так тихо-тихо ушла я в шаль.

О ты, чье сердце крылит к раздолью,
Ты, триумфатор, ты, властелин!
Приди, любуйся моей фиолью —
12 Моей печалью в снегах долин.

О ты, чьи мысли всегда крылаты,
Всегда победны, внемли, о ты:
Возьми в ладони меня, как в латы,
16 Моей фиолью святя мечты!..

Другие анализы стихотворений Игоря Северянина

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

сердце всегда чей снежеет фиоль

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

513

Количество символов без пробелов

423

Количество слов

84

Количество уникальных слов

59

Количество значимых слов

29

Количество стоп-слов

33

Количество строк

16

Количество строф

4

Водность

65,5 %

Классическая тошнота

1,41

Академическая тошнота

8,8 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

всегда

2

2,38 %

сердце

2

2,38 %

снежеет

2

2,38 %

фиоль

2

2,38 %

чей

2

2,38 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Snezheyet druzhno, snezheyet nezhno

Igor Severyanin

Fialka

Snezheyet druzhno, snezheyet nezhno,
Nad rucheykami khrustalit khrup.
Kuda ni vzglyanesh — povsyudu snezhno,
I serdtse khochet v lesnuyu glub.

Mne bolno-bolno... Mne zhalko-zhalko...
Zachem mne bolno? Chego mne zhal?
Akh, ya ne znayu, akh, ya — fialka,
Tak tikho-tikho ushla ya v shal.

O ty, chye serdtse krylit k razdolyu,
Ty, triumfator, ty, vlastelin!
Pridi, lyubuysya moyey fiolyu —
Moyey pechalyu v snegakh dolin.

O ty, chyi mysli vsegda krylaty,
Vsegda pobedny, vnemli, o ty:
Vozmi v ladoni menya, kak v laty,
Moyey fiolyu svyatya mechty!..

Cyt;ttn lhe;yj, cyt;ttn yt;yj

Bujhm Ctdthzyby

Abfkrf

Cyt;ttn lhe;yj, cyt;ttn yt;yj,
Yfl hextqrfvb [hecnfkbn [hegm/
Relf yb dpukzytim — gjdc/le cyt;yj,
B cthlwt [jxtn d ktcye/ uke,m/

Vyt ,jkmyj-,jkmyj/// Vyt ;fkrj-;fkrj///
Pfxtv vyt ,jkmyj? Xtuj vyt ;fkm?
F[, z yt pyf/, f[, z — abfkrf,
Nfr nb[j-nb[j eikf z d ifkm/

J ns, xmt cthlwt rhskbn r hfpljkm/,
Ns, nhbevafnjh, ns, dkfcntkby!
Ghblb, k/,eqcz vjtq abjkm/ —
Vjtq gtxfkm/ d cytuf[ ljkby/

J ns, xmb vsckb dctulf rhskfns,
Dctulf gj,tlys, dytvkb, j ns:
Djpmvb d kfljyb vtyz, rfr d kfns,
Vjtq abjkm/ cdznz vtxns!//