Александр БлокСмотри: я спутал все страницы (Они читают стихи)

Александр Блок [blok]

Смотри: я спутал все страницы,
Пока глаза твои цвели.
Большие крылья снежной птицы
4 Мой ум метелью замели.

Как странны были речи маски!
Понятны ли тебе? — Бог весть!
Ты твердо знаешь: в книгах — сказки,
8 А в жизни — только проза есть.

Но для меня неразделимы
С тобою — ночь, и мгла реки,
И застывающие дымы,
12 И рифм веселых огоньки.

Не будь и ты со мною строгой
И маской не дразни меня,
И в темной памяти не трогай
16 Иного — страшного — огня.

Другие анализы стихотворений Александра Блока

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

маска

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

441

Количество символов без пробелов

355

Количество слов

77

Количество уникальных слов

60

Количество значимых слов

16

Количество стоп-слов

34

Количество строк

16

Количество строф

4

Водность

79,2 %

Классическая тошнота

1,41

Академическая тошнота

4,7 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

маска

2

2,60 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Smotri: ya sputal vse stranitsy

Aleksandr Blok

Oni chitayut stikhi

Smotri: ya sputal vse stranitsy,
Poka glaza tvoi tsveli.
Bolshiye krylya snezhnoy ptitsy
Moy um metelyu zameli.

Kak stranny byli rechi maski!
Ponyatny li tebe? — Bog vest!
Ty tverdo znayesh: v knigakh — skazki,
A v zhizni — tolko proza yest.

No dlya menya nerazdelimy
S toboyu — noch, i mgla reki,
I zastyvayushchiye dymy,
I rifm veselykh ogonki.

Ne bud i ty so mnoyu strogoy
I maskoy ne drazni menya,
I v temnoy pamyati ne trogay
Inogo — strashnogo — ognya.

Cvjnhb: z cgenfk dct cnhfybws

Fktrcfylh ,kjr

Jyb xbnf/n cnb[b

Cvjnhb: z cgenfk dct cnhfybws,
Gjrf ukfpf ndjb wdtkb/
,jkmibt rhskmz cyt;yjq gnbws
Vjq ev vtntkm/ pfvtkb/

Rfr cnhfyys ,skb htxb vfcrb!
Gjyznys kb nt,t? — ,ju dtcnm!
Ns ndthlj pyftim: d rybuf[ — crfprb,
F d ;bpyb — njkmrj ghjpf tcnm/

Yj lkz vtyz ythfpltkbvs
C nj,j/ — yjxm, b vukf htrb,
B pfcnsdf/obt lsvs,
B hbav dtctks[ jujymrb/

Yt ,elm b ns cj vyj/ cnhjujq
B vfcrjq yt lhfpyb vtyz,
B d ntvyjq gfvznb yt nhjufq
Byjuj — cnhfiyjuj — juyz/