Федор ТютчевСлыхал ли в сумраке глубоком (Проблеск)

Федор Тютчев [tyutchev]

Слыхал ли в сумраке глубоком
Воздушной арфы легкий звон,
Когда полуночь, ненароком,
4 Дремавших струн встревожит сон?..

То потрясающие звуки,
То замирающие вдруг...
Как бы последний ропот муки,
8 В них отозвавшися, потух!

Дыханье каждое Зефира
Взрывает скорбь в ее струнах...
Ты скажешь: ангельская лира
12 Грустит, в пыли, по небесах!

О, как тогда с земного круга
Душой к бессмертному летим!
Минувшее, как призрак друга,
16 Прижать к груди своей хотим.

Как верим верою живою,
Как сердцу радостно, светло!
Как бы эфирною струею
20 По жилам небо протекло!

Но ах, не нам его судили;
Мы в небе скоро устаем, —
И не дано ничтожной пыли
24 Дышать божественным огнем.

Едва усилием минутным
Прервем на час волшебный сон,
И взором трепетным и смутным,
28 Привстав, окинем небосклон, —

И отягченною главою,
Одним лучом ослеплены,
Вновь упадаем не к покою,
32 Но в утомительные сны.

Другие анализы стихотворений Фёдора Тютчева

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

сон небо струна пыль

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

858

Количество символов без пробелов

716

Количество слов

133

Количество уникальных слов

105

Количество значимых слов

45

Количество стоп-слов

47

Количество строк

32

Количество строф

8

Водность

66,2 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

5,9 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

небо

3

2,26 %

сон

3

2,26 %

пыль

2

1,50 %

струна

2

1,50 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Slykhal li v sumrake glubokom

Fedor Tyutchev

Problesk

Slykhal li v sumrake glubokom
Vozdushnoy arfy legky zvon,
Kogda polunoch, nenarokom,
Dremavshikh strun vstrevozhit son?..

To potryasayushchiye zvuki,
To zamirayushchiye vdrug...
Kak by posledny ropot muki,
V nikh otozvavshisya, potukh!

Dykhanye kazhdoye Zefira
Vzryvayet skorb v yee strunakh...
Ty skazhesh: angelskaya lira
Grustit, v pyli, po nebesakh!

O, kak togda s zemnogo kruga
Dushoy k bessmertnomu letim!
Minuvsheye, kak prizrak druga,
Prizhat k grudi svoyey khotim.

Kak verim veroyu zhivoyu,
Kak serdtsu radostno, svetlo!
Kak by efirnoyu struyeyu
Po zhilam nebo proteklo!

No akh, ne nam yego sudili;
My v nebe skoro ustayem, —
I ne dano nichtozhnoy pyli
Dyshat bozhestvennym ognem.

Yedva usiliyem minutnym
Prervem na chas volshebny son,
I vzorom trepetnym i smutnym,
Privstav, okinem nebosklon, —

I otyagchennoyu glavoyu,
Odnim luchom oslepleny,
Vnov upadayem ne k pokoyu,
No v utomitelnye sny.

Cks[fk kb d cevhfrt uke,jrjv

Atljh N/nxtd

Ghj,ktcr

Cks[fk kb d cevhfrt uke,jrjv
Djpleiyjq fhas kturbq pdjy,
Rjulf gjkeyjxm, ytyfhjrjv,
Lhtvfdib[ cnhey dcnhtdj;bn cjy?//

Nj gjnhzcf/obt pderb,
Nj pfvbhf/obt dlheu///
Rfr ,s gjcktlybq hjgjn verb,
D yb[ jnjpdfdibcz, gjne[!

Ls[fymt rf;ljt Ptabhf
Dphsdftn crjh,m d tt cnheyf[///
Ns crf;tim: fyutkmcrfz kbhf
Uhecnbn, d gskb, gj yt,tcf[!

J, rfr njulf c ptvyjuj rheuf
Leijq r ,tccvthnyjve ktnbv!
Vbyeditt, rfr ghbphfr lheuf,
Ghb;fnm r uhelb cdjtq [jnbv/

Rfr dthbv dthj/ ;bdj/,
Rfr cthlwe hfljcnyj, cdtnkj!
Rfr ,s 'abhyj/ cnhet/
Gj ;bkfv yt,j ghjntrkj!

Yj f[, yt yfv tuj celbkb;
Vs d yt,t crjhj ecnftv, —
B yt lfyj ybxnj;yjq gskb
Lsifnm ,j;tcndtyysv juytv/

Tldf ecbkbtv vbyenysv
Ghthdtv yf xfc djkit,ysq cjy,
B dpjhjv nhtgtnysv b cvenysv,
Ghbdcnfd, jrbytv yt,jcrkjy, —

B jnzuxtyyj/ ukfdj/,
Jlybv kexjv jcktgktys,
Dyjdm egflftv yt r gjrj/,
Yj d enjvbntkmyst cys/