Осип МандельштамСловно гуляка с волшебною тростью (Батюшков)

Осип Мандельштам [mandelshtam]

Словно гуляка с волшебною тростью,
Батюшков нежный со мною живет.
Он тополями шагает в замостье,
4 Нюхает розу и Дафну поет.

Ни на минуту не веря в разлуку,
Кажется, я поклонился ему:
В светлой перчатке холодную руку
8 Я с лихорадочной завистью жму.

Он усмехнулся. Я молвил: спасибо.
И не нашел от смущения слов:
— Ни у кого — этих звуков изгибы...
12 — И никогда — этот говор валов...

Наше мученье и наше богатство,
Косноязычный, с собой он принес —
Шум стихотворства и колокол братства
16 И гармонический проливень слез.

И отвечал мне оплакавший Тасса:
— Я к величаньям еще не привык;
Только стихов виноградное мясо
20 Мне освежило случайно язык...

Что ж! Поднимай удивленные брови
Ты, горожанин и друг горожан,
Вечные сны, как образчики крови,
24 Переливай из стакана в стакан...

Другие анализы стихотворений Осипа Мандельштама

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

горожанин стакан

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

772

Количество символов без пробелов

640

Количество слов

121

Количество уникальных слов

94

Количество значимых слов

39

Количество стоп-слов

51

Количество строк

24

Количество строф

6

Водность

67,8 %

Классическая тошнота

1,41

Академическая тошнота

4,0 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

горожанин

2

1,65 %

стакан

2

1,65 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Slovno gulyaka s volshebnoyu trostyu

Osip Mandelshtam

Batyushkov

Slovno gulyaka s volshebnoyu trostyu,
Batyushkov nezhny so mnoyu zhivet.
On topolyami shagayet v zamostye,
Nyukhayet rozu i Dafnu poyet.

Ni na minutu ne verya v razluku,
Kazhetsya, ya poklonilsya yemu:
V svetloy perchatke kholodnuyu ruku
Ya s likhoradochnoy zavistyu zhmu.

On usmekhnulsya. Ya molvil: spasibo.
I ne nashel ot smushchenia slov:
— Ni u kogo — etikh zvukov izgiby...
— I nikogda — etot govor valov...

Nashe muchenye i nashe bogatstvo,
Kosnoyazychny, s soboy on prines —
Shum stikhotvorstva i kolokol bratstva
I garmonichesky proliven slez.

I otvechal mne oplakavshy Tassa:
— Ya k velichanyam yeshche ne privyk;
Tolko stikhov vinogradnoye myaso
Mne osvezhilo sluchayno yazyk...

Chto zh! Podnimay udivlennye brovi
Ty, gorozhanin i drug gorozhan,
Vechnye sny, kak obrazchiki krovi,
Perelivay iz stakana v stakan...

Ckjdyj uekzrf c djkit,yj/ nhjcnm/

Jcbg Vfyltkminfv

,fn/irjd

Ckjdyj uekzrf c djkit,yj/ nhjcnm/,
,fn/irjd yt;ysq cj vyj/ ;bdtn/
Jy njgjkzvb ifuftn d pfvjcnmt,
Y/[ftn hjpe b Lfaye gjtn/

Yb yf vbyene yt dthz d hfpkere,
Rf;tncz, z gjrkjybkcz tve:
D cdtnkjq gthxfnrt [jkjlye/ here
Z c kb[jhfljxyjq pfdbcnm/ ;ve/

Jy ecvt[yekcz/ Z vjkdbk: cgfcb,j/
B yt yfitk jn cveotybz ckjd:
— Yb e rjuj — 'nb[ pderjd bpub,s///
— B ybrjulf — 'njn ujdjh dfkjd///

Yfit vextymt b yfit ,jufncndj,
Rjcyjzpsxysq, c cj,jq jy ghbytc —
Iev cnb[jndjhcndf b rjkjrjk ,hfncndf
B ufhvjybxtcrbq ghjkbdtym cktp/

B jndtxfk vyt jgkfrfdibq Nfccf:
— Z r dtkbxfymzv tot yt ghbdsr;
Njkmrj cnb[jd dbyjuhflyjt vzcj
Vyt jcdt;bkj ckexfqyj zpsr///

Xnj ;! Gjlybvfq elbdktyyst ,hjdb
Ns, ujhj;fyby b lheu ujhj;fy,
Dtxyst cys, rfr j,hfpxbrb rhjdb,
Gthtkbdfq bp cnfrfyf d cnfrfy///