Сергей ЕсенинСиний май. Заревая теплынь

Сергей Есенин [yesenin]

Синий май. Заревая теплынь.
Не прозвякнет кольцо у калитки.
Липким запахом веет полынь.
4 Спит черемуха в белой накидке.

В деревянные крылья окна
Вместе с рамами в тонкие шторы
Вяжет взбалмошная луна
8 На полу кружевные узоры.

Наша горница хоть и мала,
Но чиста. Я с собой на досуге...
В этот вечер вся жизнь мне мила,
12 Как приятная память о друге.

Сад полышет, как пенный пожар,
И луна, напрягая все силы,
Хочет так, чтобы каждый дрожал
16 От щемящего слова «милый».

Только я в эту цветь, в эту гладь,
Под тальянку веселого мая,
Ничего не могу пожелать,
20 Все, как есть, без конца принимая.

Принимаю — приди и явись,
Все явись, в чем есть боль и отрада...
Мир тебе, отшумевшая жизнь.
24 Мир тебе, голубая прохлада.

Другие анализы стихотворений Сергея Есенина

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

все милый луна мир явиться принимать

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

708

Количество символов без пробелов

582

Количество слов

120

Количество уникальных слов

92

Количество значимых слов

36

Количество стоп-слов

50

Количество строк

24

Количество строф

6

Водность

70,0 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

7,7 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

все

3

2,50 %

луна

2

1,67 %

милый

2

1,67 %

мир

2

1,67 %

принимать

2

1,67 %

явиться

2

1,67 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Siny may. Zarevaya teplyn

Sergey Yesenin

* * *

Siny may. Zarevaya teplyn.
Ne prozvyaknet koltso u kalitki.
Lipkim zapakhom veyet polyn.
Spit cheremukha v beloy nakidke.

V derevyannye krylya okna
Vmeste s ramami v tonkiye shtory
Vyazhet vzbalmoshnaya luna
Na polu kruzhevnye uzory.

Nasha gornitsa khot i mala,
No chista. Ya s soboy na dosuge...
V etot vecher vsya zhizn mne mila,
Kak priatnaya pamyat o druge.

Sad polyshet, kak penny pozhar,
I luna, napryagaya vse sily,
Khochet tak, chtoby kazhdy drozhal
Ot shchemyashchego slova «mily».

Tolko ya v etu tsvet, v etu glad,
Pod talyanku veselogo maya,
Nichego ne mogu pozhelat,
Vse, kak yest, bez kontsa prinimaya.

Prinimayu — pridi i yavis,
Vse yavis, v chem yest bol i otrada...
Mir tebe, otshumevshaya zhizn.
Mir tebe, golubaya prokhlada.

Cbybq vfq/ Pfhtdfz ntgksym

Cthutq Tctyby

* * *

Cbybq vfq/ Pfhtdfz ntgksym/
Yt ghjpdzrytn rjkmwj e rfkbnrb/
Kbgrbv pfgf[jv dttn gjksym/
Cgbn xthtve[f d ,tkjq yfrblrt/

D lthtdzyyst rhskmz jryf
Dvtcnt c hfvfvb d njyrbt injhs
Dz;tn dp,fkvjiyfz keyf
Yf gjke rhe;tdyst epjhs/

Yfif ujhybwf [jnm b vfkf,
Yj xbcnf/ Z c cj,jq yf ljceut///
D 'njn dtxth dcz ;bpym vyt vbkf,
Rfr ghbznyfz gfvznm j lheut/

Cfl gjksitn, rfr gtyysq gj;fh,
B keyf, yfghzufz dct cbks,
[jxtn nfr, xnj,s rf;lsq lhj;fk
Jn otvzotuj ckjdf «vbksq»/

Njkmrj z d 'ne wdtnm, d 'ne ukflm,
Gjl nfkmzyre dtctkjuj vfz,
Ybxtuj yt vjue gj;tkfnm,
Dct, rfr tcnm, ,tp rjywf ghbybvfz/

Ghbybvf/ — ghblb b zdbcm,
Dct zdbcm, d xtv tcnm ,jkm b jnhflf///
Vbh nt,t, jnievtdifz ;bpym/
Vbh nt,t, ujke,fz ghj[kflf/