Булат ОкуджаваСиняя крона, малиновый ствол (Прощание с новогодней елкой)

Булат Окуджава [okudzhava]

Синяя крона, малиновый ствол,
звяканье шишек зеленых.
Где-то по комнатам ветер прошел:
4 там поздравляли влюбленных.
Где-то он старые струны задел —
тянется их перекличка...
Вот и январь накатил-налетел,
8 бешеный как электричка.

Мы в пух и прах наряжали тебя,
мы тебе верно служили.
Громко в картонные трубы трубя,
12 словно на подвиг спешили.
Даже поверилось где-то на миг
(знать, в простодушьи сердечном):
женщины той очарованный лик
16 слит с твоим празднеством вечным.

В миг расставания, в час платежа,
в день увяданья недели
чем это стала ты нехороша?
20 Что они все, одурели?!
И утонченные как соловьи,
гордые, как гренадеры,
что же надежные руки свои
24 прячут твои кавалеры?

Нет бы собраться им — время унять,
нет бы им всем — расстараться...
Но начинают колеса стучать:
28 как тяжело расставаться!
Но начинается вновь суета.
Время по-своему судит.
И в суете тебя сняли с креста,
32 и воскресенья не будет.

Ель моя, Ель — уходящий олень,
зря ты, наверно, старалась:
женщины той осторожная тень
36 в хвое твоей затерялась!
Ель моя, Ель, словно Спас-на-крови,
твой силуэт отдаленный,
будто бы след удивленной любви,
40 вспыхнувшей, неутоленной.

Другие анализы стихотворений Булата Окуджавы

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

все имя твой словно миг женщина ель где-то

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 128

Количество символов без пробелов

950

Количество слов

170

Количество уникальных слов

127

Количество значимых слов

61

Количество стоп-слов

58

Количество строк

40

Количество строф

5

Водность

64,1 %

Классическая тошнота

2,00

Академическая тошнота

7,0 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

ель

4

2,35 %

твой

4

2,35 %

где-то

3

1,76 %

все

2

1,18 %

женщина

2

1,18 %

имя

2

1,18 %

миг

2

1,18 %

словно

2

1,18 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Sinyaya krona, malinovy stvol

Bulat Okudzhava

Proshchaniye s novogodney yelkoy

Sinyaya krona, malinovy stvol,
zvyakanye shishek zelenykh.
Gde-to po komnatam veter proshel:
tam pozdravlyali vlyublennykh.
Gde-to on starye struny zadel —
tyanetsya ikh pereklichka...
Vot i yanvar nakatil-naletel,
besheny kak elektrichka.

My v pukh i prakh naryazhali tebya,
my tebe verno sluzhili.
Gromko v kartonnye truby trubya,
slovno na podvig speshili.
Dazhe poverilos gde-to na mig
(znat, v prostodushyi serdechnom):
zhenshchiny toy ocharovanny lik
slit s tvoim prazdnestvom vechnym.

V mig rasstavania, v chas platezha,
v den uvyadanya nedeli
chem eto stala ty nekhorosha?
Chto oni vse, odureli?!
I utonchennye kak solovyi,
gordye, kak grenadery,
chto zhe nadezhnye ruki svoi
pryachut tvoi kavalery?

Net by sobratsya im — vremya unyat,
net by im vsem — rasstaratsya...
No nachinayut kolesa stuchat:
kak tyazhelo rasstavatsya!
No nachinayetsya vnov suyeta.
Vremya po-svoyemu sudit.
I v suyete tebya snyali s kresta,
i voskresenya ne budet.

Yel moya, Yel — ukhodyashchy olen,
zrya ty, naverno, staralas:
zhenshchiny toy ostorozhnaya ten
v khvoye tvoyey zateryalas!
Yel moya, Yel, slovno Spas-na-krovi,
tvoy siluet otdalenny,
budto by sled udivlennoy lyubvi,
vspykhnuvshey, neutolennoy.

Cbyzz rhjyf, vfkbyjdsq cndjk

,ekfn Jrel;fdf

Ghjofybt c yjdjujlytq tkrjq

Cbyzz rhjyf, vfkbyjdsq cndjk,
pdzrfymt ibitr ptktys[/
Ult-nj gj rjvyfnfv dtnth ghjitk:
nfv gjplhfdkzkb dk/,ktyys[/
Ult-nj jy cnfhst cnheys pfltk —
nzytncz b[ gthtrkbxrf///
Djn b zydfhm yfrfnbk-yfktntk,
,titysq rfr 'ktrnhbxrf/

Vs d ge[ b ghf[ yfhz;fkb nt,z,
vs nt,t dthyj cke;bkb/
Uhjvrj d rfhnjyyst nhe,s nhe,z,
ckjdyj yf gjldbu cgtibkb/
Lf;t gjdthbkjcm ult-nj yf vbu
(pyfnm, d ghjcnjleimb cthltxyjv):
;tyobys njq jxfhjdfyysq kbr
ckbn c ndjbv ghfplytcndjv dtxysv/

D vbu hfccnfdfybz, d xfc gkfnt;f,
d ltym edzlfymz ytltkb
xtv 'nj cnfkf ns yt[jhjif?
Xnj jyb dct, jlehtkb?!
B enjyxtyyst rfr cjkjdmb,
ujhlst, rfr uhtyflths,
xnj ;t yflt;yst herb cdjb
ghzxen ndjb rfdfkths?

Ytn ,s cj,hfnmcz bv — dhtvz eyznm,
ytn ,s bv dctv — hfccnfhfnmcz///
Yj yfxbyf/n rjktcf cnexfnm:
rfr nz;tkj hfccnfdfnmcz!
Yj yfxbyftncz dyjdm cetnf/
Dhtvz gj-cdjtve celbn/
B d cetnt nt,z cyzkb c rhtcnf,
b djcrhtctymz yt ,eltn/

Tkm vjz, Tkm — e[jlzobq jktym,
phz ns, yfdthyj, cnfhfkfcm:
;tyobys njq jcnjhj;yfz ntym
d [djt ndjtq pfnthzkfcm!
Tkm vjz, Tkm, ckjdyj Cgfc-yf-rhjdb,
ndjq cbke'n jnlfktyysq,
,elnj ,s cktl elbdktyyjq k/,db,
dcgs[yeditq, ytenjktyyjq/