Иван НикитинС глубокою думой (Небо)

Иван Никитин [nikitin]

С глубокою думой
Гляжу я на небо,
Где, в теинов лазури,
4 Так ярко сверкают
Планет мириады.
Чья мощная сила
Вращает их чудно
8 В таинственной сфере?
Когда и откуда
Теда их начало
Свое получили?
12 Какие в составе
Их тел неизвестных
Основою жизни
Положены части?
16 Какое имеют
Они назначенье
И кто бытия их
Всесильный виновник?
20 Уж много минуло
Суровых столетий;
Как легкие тени,
Исчезли народы,
24 Но так же, как прежде,
Прекрасна природа,
И нету песчинку
Нет капли ничтожной,
28 Ненужной в системе
Всего мирозданья;
В ней все служит к цели,
Для нас непонятной...
32 И пусть остается
Во мраке глубоком
Великая тайна
Начала творений;
36 Не ясно ль я вижу
Печать дивной силы
На всем, что доступно
Уму человека
40 И что существует
Так долго и стройно,
Всегда совершая
Процесс своей жизни
44 По общему смыслу
Законов природы;
И как мне поверить
Иль даже подумать,
48 Чтоб случай бессильный
Был первой причиной
Начала, законов
Движенья и жизни
52 Обширной Вселенной?

Другие анализы стихотворений Ивана Никитина

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

все природа сила закон начать глубокий

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

928

Количество символов без пробелов

777

Количество слов

151

Количество уникальных слов

119

Количество значимых слов

32

Количество стоп-слов

61

Количество строк

52

Количество строф

1

Водность

78,8 %

Классическая тошнота

1,41

Академическая тошнота

5,4 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

все

2

1,32 %

глубокий

2

1,32 %

закон

2

1,32 %

начать

2

1,32 %

природа

2

1,32 %

сила

2

1,32 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

S glubokoyu dumoy

Ivan Nikitin

Nebo

S glubokoyu dumoy
Glyazhu ya na nebo,
Gde, v teinov lazuri,
Tak yarko sverkayut
Planet miriady.
Chya moshchnaya sila
Vrashchayet ikh chudno
V tainstvennoy sfere?
Kogda i otkuda
Teda ikh nachalo
Svoye poluchili?
Kakiye v sostave
Ikh tel neizvestnykh
Osnovoyu zhizni
Polozheny chasti?
Kakoye imeyut
Oni naznachenye
I kto bytia ikh
Vsesilny vinovnik?
Uzh mnogo minulo
Surovykh stolety;
Kak legkiye teni,
Ischezli narody,
No tak zhe, kak prezhde,
Prekrasna priroda,
I netu peschinku
Net kapli nichtozhnoy,
Nenuzhnoy v sisteme
Vsego mirozdanya;
V ney vse sluzhit k tseli,
Dlya nas neponyatnoy...
I pust ostayetsya
Vo mrake glubokom
Velikaya tayna
Nachala tvoreny;
Ne yasno l ya vizhu
Pechat divnoy sily
Na vsem, chto dostupno
Umu cheloveka
I chto sushchestvuyet
Tak dolgo i stroyno,
Vsegda sovershaya
Protsess svoyey zhizni
Po obshchemu smyslu
Zakonov prirody;
I kak mne poverit
Il dazhe podumat,
Chtob sluchay bessilny
Byl pervoy prichinoy
Nachala, zakonov
Dvizhenya i zhizni
Obshirnoy Vselennoy?

C uke,jrj/ levjq

Bdfy Ybrbnby

Yt,j

C uke,jrj/ levjq
Ukz;e z yf yt,j,
Ult, d ntbyjd kfpehb,
Nfr zhrj cdthrf/n
Gkfytn vbhbfls/
Xmz vjoyfz cbkf
Dhfoftn b[ xelyj
D nfbycndtyyjq catht?
Rjulf b jnrelf
Ntlf b[ yfxfkj
Cdjt gjkexbkb?
Rfrbt d cjcnfdt
B[ ntk ytbpdtcnys[
Jcyjdj/ ;bpyb
Gjkj;tys xfcnb?
Rfrjt bvt/n
Jyb yfpyfxtymt
B rnj ,snbz b[
Dctcbkmysq dbyjdybr?
E; vyjuj vbyekj
Cehjds[ cnjktnbq;
Rfr kturbt ntyb,
Bcxtpkb yfhjls,
Yj nfr ;t, rfr ght;lt,
Ghtrhfcyf ghbhjlf,
B ytne gtcxbyre
Ytn rfgkb ybxnj;yjq,
Ytye;yjq d cbcntvt
Dctuj vbhjplfymz;
D ytq dct cke;bn r wtkb,
Lkz yfc ytgjyznyjq///
B gecnm jcnftncz
Dj vhfrt uke,jrjv
Dtkbrfz nfqyf
Yfxfkf ndjhtybq;
Yt zcyj km z db;e
Gtxfnm lbdyjq cbks
Yf dctv, xnj ljcnegyj
Eve xtkjdtrf
B xnj ceotcndetn
Nfr ljkuj b cnhjqyj,
Dctulf cjdthifz
Ghjwtcc cdjtq ;bpyb
Gj j,otve cvscke
Pfrjyjd ghbhjls;
B rfr vyt gjdthbnm
Bkm lf;t gjlevfnm,
Xnj, ckexfq ,tccbkmysq
,sk gthdjq ghbxbyjq
Yfxfkf, pfrjyjd
Ldb;tymz b ;bpyb
J,ibhyjq Dctktyyjq?