Иван КрыловСенюша, знаешь ли, покамест, как баранов (Два мальчика)

Иван Крылов [krylov]

«Сенюша, знаешь ли, покамест, как баранов.
Опять нас не погнали в класс,
Пойдем-ка да нарвем в саду себе каштанов!»
4 «Нет, Федя, те каштаны не про нас!
Хоть, кажется, они и недалеко,
Ты знаешь ведь, как дерево высоко:
Тебе, ни мне туда не влезть,
8 И нам каштанов тех не есть!»
«И, милой, да на что ж догадка!
Где силой взять нельзя, там надобна ухватка.
Я все придумал: погоди!
12 На ближний сук меня лишь подсади.
А там мы сами умудримся —
И досыта каштанов наедимся».
Вот к дереву друзья со всех несутся ног,
16 Тут Сеня помогать товарищу принялся,
Пыхтел, весь потом обливался
И Феде, наконец, вскарабкаться помог.
Взобрался Федя на приволье:
20 Как мышке в закроме, вверху ему раздолье!
Каштанов там не только всех не съесть, —
Не перечесть!
Найдется чем и поживиться,
24 И с другом поделиться.
Что ж! Сене от того прибыток вышел мал:
Он, бедный, на низу облизывал лишь губки;
Федюша сам вверху каштаны убирал,
28 А другу с дерева бросал одни скорлупки.

Видал Федюш на свете я,
Которым их друзья
Вскарабкаться наверх усердно помогали,
32 А после уж от них — скорлупки не видали!

Другие анализы стихотворений Ивана Крылова

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

знать лишь дерево вверху каштан федя видать вскарабкаться помогать скорлупка

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 064

Количество символов без пробелов

881

Количество слов

179

Количество уникальных слов

117

Количество значимых слов

61

Количество стоп-слов

82

Количество строк

32

Количество строф

2

Водность

65,9 %

Классическая тошнота

2,45

Академическая тошнота

9,3 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

каштан

6

3,35 %

дерево

3

1,68 %

федя

3

1,68 %

вверху

2

1,12 %

видать

2

1,12 %

вскарабкаться

2

1,12 %

знать

2

1,12 %

лишь

2

1,12 %

помогать

2

1,12 %

скорлупка

2

1,12 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Senyusha, znayesh li, pokamest, kak baranov

Ivan Krylov

Dva malchika

«Senyusha, znayesh li, pokamest, kak baranov.
Opyat nas ne pognali v klass,
Poydem-ka da narvem v sadu sebe kashtanov!»
«Net, Fedya, te kashtany ne pro nas!
Khot, kazhetsya, oni i nedaleko,
Ty znayesh ved, kak derevo vysoko:
Tebe, ni mne tuda ne vlezt,
I nam kashtanov tekh ne yest!»
«I, miloy, da na chto zh dogadka!
Gde siloy vzyat nelzya, tam nadobna ukhvatka.
Ya vse pridumal: pogodi!
Na blizhny suk menya lish podsadi.
A tam my sami umudrimsya —
I dosyta kashtanov nayedimsya».
Vot k derevu druzya so vsekh nesutsya nog,
Tut Senya pomogat tovarishchu prinyalsya,
Pykhtel, ves potom oblivalsya
I Fede, nakonets, vskarabkatsya pomog.
Vzobralsya Fedya na privolye:
Kak myshke v zakrome, vverkhu yemu razdolye!
Kashtanov tam ne tolko vsekh ne syest, —
Ne perechest!
Naydetsya chem i pozhivitsya,
I s drugom podelitsya.
Chto zh! Sene ot togo pribytok vyshel mal:
On, bedny, na nizu oblizyval lish gubki;
Fedyusha sam vverkhu kashtany ubiral,
A drugu s dereva brosal odni skorlupki.

Vidal Fedyush na svete ya,
Kotorym ikh druzya
Vskarabkatsya naverkh userdno pomogali,
A posle uzh ot nikh — skorlupki ne vidali!

Cty/if, pyftim kb, gjrfvtcn, rfr ,fhfyjd

Bdfy Rhskjd

Ldf vfkmxbrf

«Cty/if, pyftim kb, gjrfvtcn, rfr ,fhfyjd/
Jgznm yfc yt gjuyfkb d rkfcc,
Gjqltv-rf lf yfhdtv d cfle ct,t rfinfyjd!»
«Ytn, Atlz, nt rfinfys yt ghj yfc!
[jnm, rf;tncz, jyb b ytlfktrj,
Ns pyftim dtlm, rfr lthtdj dscjrj:
Nt,t, yb vyt nelf yt dktpnm,
B yfv rfinfyjd nt[ yt tcnm!»
«B, vbkjq, lf yf xnj ; ljuflrf!
Ult cbkjq dpznm ytkmpz, nfv yflj,yf e[dfnrf/
Z dct ghblevfk: gjujlb!
Yf ,kb;ybq cer vtyz kbim gjlcflb/
F nfv vs cfvb evelhbvcz —
B ljcsnf rfinfyjd yftlbvcz»/
Djn r lthtde lhepmz cj dct[ ytcencz yju,
Nen Ctyz gjvjufnm njdfhboe ghbyzkcz,
Gs[ntk, dtcm gjnjv j,kbdfkcz
B Atlt, yfrjytw, dcrfhf,rfnmcz gjvju/
Dpj,hfkcz Atlz yf ghbdjkmt:
Rfr vsirt d pfrhjvt, ddth[e tve hfpljkmt!
Rfinfyjd nfv yt njkmrj dct[ yt c]tcnm, —
Yt gthtxtcnm!
Yfqltncz xtv b gj;bdbnmcz,
B c lheujv gjltkbnmcz/
Xnj ;! Ctyt jn njuj ghb,snjr dsitk vfk:
Jy, ,tlysq, yf ybpe j,kbpsdfk kbim ue,rb;
Atl/if cfv ddth[e rfinfys e,bhfk,
F lheue c lthtdf ,hjcfk jlyb crjhkegrb/

Dblfk Atl/i yf cdtnt z,
Rjnjhsv b[ lhepmz
Dcrfhf,rfnmcz yfdth[ ecthlyj gjvjufkb,
F gjckt e; jn yb[ — crjhkegrb yt dblfkb!