Иосиф БродскийСдав все свои экзамены, она (Дебют)

Иосиф Бродский [brodsky]

Сдав все свои экзамены, она
к себе в субботу пригласила друга,
был вечер, и закупорена туго
4 была бутылка красного вина.

А воскресенье началось с дождя,
и гость, на цыпочках прокравшись между
скрипучих стульев, снял свою одежду
8 с непрочно в стену вбитого гвоздя.

Она достала чашку со стола
и выплеснула в рот остатки чая.
Квартира в этот час еще спала.
12 Она лежала в ванне, ощущая

всей кожей облупившееся дно,
и пустота, благоухая мылом,
ползла в нее через еще одно
16 отверстие, знакомящее с миром.

Дверь тихо притворившая рука
была — он вздрогнул — выпачкана; пряча
ее в карман, он услыхал, как сдача
20 с вина плеснула в недрах пиджака.

Проспект был пуст. Из водосточных труб
лилась вода, сметавшая окурки.
Он вспомнил гвоздь и струйку штукатурки,
24 и почему-то вдруг с набрякших губ

сорвалось слово (Боже упаси
от всякого его запечатленья),
и если б тут не подошло такси,
28 остолбенел бы он от изумленья.

Он раздевался в комнате своей,
не глядя на припахивавший потом
ключ, подходящий к множеству дверей,
32 ошеломленный первым оборотом.

слетела ругань. Глядя в пустоту,
он покраснел и, осознав нелепость,
так удивился собственному рту,
36 что врос бы в грунт, не покажись троллейбус.

Другие анализы стихотворений Иосифа Бродского

❤ Аффтар жжот 1💔 КГ/АМ

дверь рот вина глядя пустота

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 179

Количество символов без пробелов

983

Количество слов

186

Количество уникальных слов

139

Количество значимых слов

64

Количество стоп-слов

67

Количество строк

36

Количество строф

9

Водность

65,6 %

Классическая тошнота

1,41

Академическая тошнота

3,8 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

вина

2

1,08 %

глядя

2

1,08 %

дверь

2

1,08 %

пустота

2

1,08 %

рот

2

1,08 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Sdav vse svoi ekzameny, ona

Iosif Brodsky

Debyut

Sdav vse svoi ekzameny, ona
k sebe v subbotu priglasila druga,
byl vecher, i zakuporena tugo
byla butylka krasnogo vina.

A voskresenye nachalos s dozhdya,
i gost, na tsypochkakh prokravshis mezhdu
skripuchikh stulyev, snyal svoyu odezhdu
s neprochno v stenu vbitogo gvozdya.

Ona dostala chashku so stola
i vyplesnula v rot ostatki chaya.
Kvartira v etot chas yeshche spala.
Ona lezhala v vanne, oshchushchaya

vsey kozhey oblupivsheyesya dno,
i pustota, blagoukhaya mylom,
polzla v neye cherez yeshche odno
otverstiye, znakomyashcheye s mirom.

Dver tikho pritvorivshaya ruka
byla — on vzdrognul — vypachkana; pryacha
yee v karman, on uslykhal, kak sdacha
s vina plesnula v nedrakh pidzhaka.

Prospekt byl pust. Iz vodostochnykh trub
lilas voda, smetavshaya okurki.
On vspomnil gvozd i struyku shtukaturki,
i pochemu-to vdrug s nabryakshikh gub

sorvalos slovo (Bozhe upasi
ot vsyakogo yego zapechatlenya),
i yesli b tut ne podoshlo taksi,
ostolbenel by on ot izumlenya.

On razdevalsya v komnate svoyey,
ne glyadya na pripakhivavshy potom
klyuch, podkhodyashchy k mnozhestvu dverey,
oshelomlenny pervym oborotom.

sletela rugan. Glyadya v pustotu,
on pokrasnel i, osoznav nelepost,
tak udivilsya sobstvennomu rtu,
chto vros by v grunt, ne pokazhis trolleybus.

Clfd dct cdjb 'rpfvtys, jyf

Bjcba ,hjlcrbq

Lt,/n

Clfd dct cdjb 'rpfvtys, jyf
r ct,t d ce,,jne ghbukfcbkf lheuf,
,sk dtxth, b pfregjhtyf neuj
,skf ,enskrf rhfcyjuj dbyf/

F djcrhtctymt yfxfkjcm c lj;lz,
b ujcnm, yf wsgjxrf[ ghjrhfdibcm vt;le
crhbgexb[ cnekmtd, cyzk cdj/ jlt;le
c ytghjxyj d cntye d,bnjuj udjplz/

Jyf ljcnfkf xfire cj cnjkf
b dsgktcyekf d hjn jcnfnrb xfz/
Rdfhnbhf d 'njn xfc tot cgfkf/
Jyf kt;fkf d dfyyt, joeofz

dctq rj;tq j,kegbdittcz lyj,
b gecnjnf, ,kfuje[fz vskjv,
gjkpkf d ytt xthtp tot jlyj
jndthcnbt, pyfrjvzott c vbhjv/

Ldthm nb[j ghbndjhbdifz herf
,skf — jy dplhjuyek — dsgfxrfyf; ghzxf
tt d rfhvfy, jy ecks[fk, rfr clfxf
c dbyf gktcyekf d ytlhf[ gbl;frf/

Ghjcgtrn ,sk gecn/ Bp djljcnjxys[ nhe,
kbkfcm djlf, cvtnfdifz jrehrb/
Jy dcgjvybk udjplm b cnheqre inerfnehrb,
b gjxtve-nj dlheu c yf,hzrib[ ue,

cjhdfkjcm ckjdj (,j;t egfcb
jn dczrjuj tuj pfgtxfnktymz),
b tckb , nen yt gjljikj nfrcb,
jcnjk,tytk ,s jy jn bpevktymz/

Jy hfpltdfkcz d rjvyfnt cdjtq,
yt ukzlz yf ghbgf[bdfdibq gjnjv
rk/x, gjl[jlzobq r vyj;tcnde ldthtq,
jitkjvktyysq gthdsv j,jhjnjv/

cktntkf heufym/ Ukzlz d gecnjne,
jy gjrhfcytk b, jcjpyfd ytktgjcnm,
nfr elbdbkcz cj,cndtyyjve hne,
xnj dhjc ,s d uheyn, yt gjrf;bcm nhjkktq,ec/