Иосиф БродскийСатир, покинув бронзовый ручей (Подсвечник)

Иосиф Бродский [brodsky]

Сатир, покинув бронзовый ручей,
сжимает канделябр на шесть свечей,
как вещь, принадлежащую ему.
4 Но, как сурово утверждает опись,
он сам принадлежит ему. Увы,
все виды обладанья таковы.
Сатир — не исключенье. Посему
8 в его мошонке зеленеет окись.

Фантазия подчеркивает явь.
А было так: он перебрался вплавь
через поток, в чьем зеркале давно
12 шестью ветвями дерево шумело.
Он обнял ствол. Но ствол принадлежал
земле. А за спиной уничтожал
следы поток. Просвечивало дно.
16 И где-то щебетала Филомела.

Еще один продлись все это миг,
сатир бы одиночество постиг,
ручьям свою ненужность и земле;
20 но в то мгновенье мысль его ослабла.
Стемнело. Но из каждого угла
«Не умер» повторяли зеркала.
Подсвечник воцарился на столе,
24 пленяя завершенностью ансамбля.

Нас ждет не смерть, а новая среда.
От фотографий бронзовых вреда
сатиру нет. Шагнув за Рубикон,
28 он затвердел от пейс до гениталий.
Наверно, тем искусство и берет,
что только уточняет, а не врет,
поскольку основной его закон,
32 бесспорно, независимость деталей.

Зажжем же свечи. Полно говорить,
что нужно чей-то сумрак озарить.
Никто из нас другим не властелин,
36 хотя поползновения зловещи.
Не мне тебя, красавица, обнять.
И не тебе в слезах меня пенять;
поскольку заливает стеарин
40 не мысли о вещах, но сами вещи.

Другие анализы стихотворений Иосифа Бродского

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

все оно иза земля вещь обнять зеркало мысль сатир бронзовый

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 258

Количество символов без пробелов

1 060

Количество слов

193

Количество уникальных слов

140

Количество значимых слов

64

Количество стоп-слов

65

Количество строк

40

Количество строф

5

Водность

66,8 %

Классическая тошнота

2,24

Академическая тошнота

7,6 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

оно

5

2,59 %

сатир

3

1,55 %

бронзовый

2

1,04 %

вещь

2

1,04 %

все

2

1,04 %

земля

2

1,04 %

зеркало

2

1,04 %

иза

2

1,04 %

мысль

2

1,04 %

обнять

2

1,04 %

поскольку

2

1,04 %

поток

2

1,04 %

принадлежать

2

1,04 %

ручей

2

1,04 %

свеча

2

1,04 %

ствол

2

1,04 %

шесть

2

1,04 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Satir, pokinuv bronzovy ruchey

Iosif Brodsky

Podsvechnik

Satir, pokinuv bronzovy ruchey,
szhimayet kandelyabr na shest svechey,
kak veshch, prinadlezhashchuyu yemu.
No, kak surovo utverzhdayet opis,
on sam prinadlezhit yemu. Uvy,
vse vidy obladanya takovy.
Satir — ne isklyuchenye. Posemu
v yego moshonke zeleneyet okis.

Fantazia podcherkivayet yav.
A bylo tak: on perebralsya vplav
cherez potok, v chyem zerkale davno
shestyu vetvyami derevo shumelo.
On obnyal stvol. No stvol prinadlezhal
zemle. A za spinoy unichtozhal
sledy potok. Prosvechivalo dno.
I gde-to shchebetala Filomela.

Yeshche odin prodlis vse eto mig,
satir by odinochestvo postig,
ruchyam svoyu nenuzhnost i zemle;
no v to mgnovenye mysl yego oslabla.
Stemnelo. No iz kazhdogo ugla
«Ne umer» povtoryali zerkala.
Podsvechnik votsarilsya na stole,
plenyaya zavershennostyu ansamblya.

Nas zhdet ne smert, a novaya sreda.
Ot fotografy bronzovykh vreda
satiru net. Shagnuv za Rubikon,
on zatverdel ot peys do genitaly.
Naverno, tem iskusstvo i beret,
chto tolko utochnyayet, a ne vret,
poskolku osnovnoy yego zakon,
bessporno, nezavisimost detaley.

Zazhzhem zhe svechi. Polno govorit,
chto nuzhno chey-to sumrak ozarit.
Nikto iz nas drugim ne vlastelin,
khotya popolznovenia zloveshchi.
Ne mne tebya, krasavitsa, obnyat.
I ne tebe v slezakh menya penyat;
poskolku zalivayet stearin
ne mysli o veshchakh, no sami veshchi.

Cfnbh, gjrbyed ,hjypjdsq hextq

Bjcba ,hjlcrbq

Gjlcdtxybr

Cfnbh, gjrbyed ,hjypjdsq hextq,
c;bvftn rfyltkz,h yf itcnm cdtxtq,
rfr dtom, ghbyflkt;foe/ tve/
Yj, rfr cehjdj endth;lftn jgbcm,
jy cfv ghbyflkt;bn tve/ Eds,
dct dbls j,kflfymz nfrjds/
Cfnbh — yt bcrk/xtymt/ Gjctve
d tuj vjijyrt ptktyttn jrbcm/

Afynfpbz gjlxthrbdftn zdm/
F ,skj nfr: jy gtht,hfkcz dgkfdm
xthtp gjnjr, d xmtv pthrfkt lfdyj
itcnm/ dtndzvb lthtdj ievtkj/
Jy j,yzk cndjk/ Yj cndjk ghbyflkt;fk
ptvkt/ F pf cgbyjq eybxnj;fk
cktls gjnjr/ Ghjcdtxbdfkj lyj/
B ult-nj ot,tnfkf Abkjvtkf/

Tot jlby ghjlkbcm dct 'nj vbu,
cfnbh ,s jlbyjxtcndj gjcnbu,
hexmzv cdj/ ytye;yjcnm b ptvkt;
yj d nj vuyjdtymt vsckm tuj jckf,kf/
Cntvytkj/ Yj bp rf;ljuj eukf
«Yt evth» gjdnjhzkb pthrfkf/
Gjlcdtxybr djwfhbkcz yf cnjkt,
gktyzz pfdthityyjcnm/ fycfv,kz/

Yfc ;ltn yt cvthnm, f yjdfz chtlf/
Jn ajnjuhfabq ,hjypjds[ dhtlf
cfnbhe ytn/ Ifuyed pf He,brjy,
jy pfndthltk jn gtqc lj utybnfkbq/
Yfdthyj, ntv bcreccndj b ,thtn,
xnj njkmrj enjxyztn, f yt dhtn,
gjcrjkmre jcyjdyjq tuj pfrjy,
,tccgjhyj, ytpfdbcbvjcnm ltnfktq/

Pf;;tv ;t cdtxb/ Gjkyj ujdjhbnm,
xnj ye;yj xtq-nj cevhfr jpfhbnm/
Ybrnj bp yfc lheubv yt dkfcntkby,
[jnz gjgjkpyjdtybz pkjdtob/
Yt vyt nt,z, rhfcfdbwf, j,yznm/
B yt nt,t d cktpf[ vtyz gtyznm;
gjcrjkmre pfkbdftn cntfhby
yt vsckb j dtof[, yj cfvb dtob/