Борис ПастернакРазговоры вполголоса (Лето в городе)

Борис Пастернак [pasternak]

Разговоры вполголоса,
И с поспешностью пылкой
Кверху собраны волосы
4 Всей копною с затылка.

Из-под гребня тяжелого
Смотрит женщина в шлеме,
Запрокинувши голову
8 Вместе с косами всеми.

А на улице жаркая
Ночь сулит непогоду,
И расходятся, шаркая,
12 По домам пешеходы.

Гром отрывистый слышится,
Отдающийся резко,
И от ветра колышется
16 На окне занавеска.

Наступает безмолвие,
Но по-прежнему парит,
И по-прежнему молнии
20 В небе шарят и шарят.

А когда светозарное
Утро знойное снова
Сушит лужи бульварные
24 После ливня ночного,

Смотрят хмуро по случаю
Своего недосыпа
Вековые, пахучие
28 Неотцветшие липы.

Другие анализы стихотворений Бориса Пастернака

❤ Аффтар жжот 1💔 КГ/АМ

по-прежний шарить

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

595

Количество символов без пробелов

503

Количество слов

86

Количество уникальных слов

73

Количество значимых слов

42

Количество стоп-слов

26

Количество строк

28

Количество строф

7

Водность

51,2 %

Классическая тошнота

1,41

Академическая тошнота

4,7 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

по-прежний

2

2,33 %

шарить

2

2,33 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Razgovory vpolgolosa

Boris Pasternak

Leto v gorode

Razgovory vpolgolosa,
I s pospeshnostyu pylkoy
Kverkhu sobrany volosy
Vsey kopnoyu s zatylka.

Iz-pod grebnya tyazhelogo
Smotrit zhenshchina v shleme,
Zaprokinuvshi golovu
Vmeste s kosami vsemi.

A na ulitse zharkaya
Noch sulit nepogodu,
I raskhodyatsya, sharkaya,
Po domam peshekhody.

Grom otryvisty slyshitsya,
Otdayushchysya rezko,
I ot vetra kolyshetsya
Na okne zanaveska.

Nastupayet bezmolviye,
No po-prezhnemu parit,
I po-prezhnemu molnii
V nebe sharyat i sharyat.

A kogda svetozarnoye
Utro znoynoye snova
Sushit luzhi bulvarnye
Posle livnya nochnogo,

Smotryat khmuro po sluchayu
Svoyego nedosypa
Vekovye, pakhuchiye
Neottsvetshiye lipy.

Hfpujdjhs dgjkujkjcf

,jhbc Gfcnthyfr

Ktnj d ujhjlt

Hfpujdjhs dgjkujkjcf,
B c gjcgtiyjcnm/ gskrjq
Rdth[e cj,hfys djkjcs
Dctq rjgyj/ c pfnskrf/

Bp-gjl uht,yz nz;tkjuj
Cvjnhbn ;tyobyf d iktvt,
Pfghjrbyedib ujkjde
Dvtcnt c rjcfvb dctvb/

F yf ekbwt ;fhrfz
Yjxm cekbn ytgjujle,
B hfc[jlzncz, ifhrfz,
Gj ljvfv gtit[jls/

Uhjv jnhsdbcnsq cksibncz,
Jnlf/obqcz htprj,
B jn dtnhf rjksitncz
Yf jryt pfyfdtcrf/

Yfcnegftn ,tpvjkdbt,
Yj gj-ght;ytve gfhbn,
B gj-ght;ytve vjkybb
D yt,t ifhzn b ifhzn/

F rjulf cdtnjpfhyjt
Enhj pyjqyjt cyjdf
Ceibn ke;b ,ekmdfhyst
Gjckt kbdyz yjxyjuj,

Cvjnhzn [vehj gj ckexf/
Cdjtuj ytljcsgf
Dtrjdst, gf[exbt
Ytjnwdtnibt kbgs/