Александр БлокРанним утром, когда люди ленились шевелиться (Последний день)

Александр Блок [blok]

Ранним утром, когда люди ленились шевелиться
Серый сон предчувствуя последних дней зимы,
Пробудились в комнате мужчина и блудница,
4 Медленно очнулись среди угарной тьмы.

Утро копошилось. Безнадежно догорели свечи,
Оплывший огарок маячил в оплывших глазах.
За холодным окном дрожали женские плечи,
8 Мужчина перед зеркалом расчесывал пробор в волосах.

Но серое утро уже не обмануло:
Сегодня была она, как смерть, бледна.
Еще вечером у фонаря ее лицо блеснуло,
12 В этой самой комнате была влюблена.

Сегодня безобразно повисли складки рубашки,
На всем был серый постылый налет.
Углами торчала мебель, валялись окурки, бумажки,
16 Всех ужасней в комнате был красный комод.

И вдруг влетели звуки. Верба, раздувшая почки,
Раскачнулась под ветром, осыпая снег.
В церкви ударил колокол. Распахнулись форточки,
20 И внизу стал слышен торопливый бег.

Люди суетливо выбегали за ворота
(Улицу скрывал дощатый забор).
Мальчишки, женщины, дворники заметили что-то,
24 Махали руками, чертя незнакомый узор.

Бился колокол. Гудели крики, лай и ржанье.
Там, на грязной улице, где люди собрались,
Женщина-блудница — от ложа пьяного желанья —
28 На коленях, в рубашке, поднимала руки ввысь...

Высоко — над домами — в тумане снежной бури,
На месте полуденных туч и полунощных звезд,
Розовым зигзагом в разверстой лазури
32 Тонкая рука распластала тонкий крест.

Другие анализы стихотворений Александра Блока

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

сегодня серый утро улица тонкий комната колокол мужчина оплыть рубашка

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 327

Количество символов без пробелов

1 127

Количество слов

189

Количество уникальных слов

153

Количество значимых слов

63

Количество стоп-слов

52

Количество строк

32

Количество строф

8

Водность

66,7 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

5,2 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

комната

3

1,59 %

серый

3

1,59 %

колокол

2

1,06 %

мужчина

2

1,06 %

оплыть

2

1,06 %

рубашка

2

1,06 %

сегодня

2

1,06 %

тонкий

2

1,06 %

улица

2

1,06 %

утро

2

1,06 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Rannim utrom, kogda lyudi lenilis shevelitsya

Aleksandr Blok

Posledny den

Rannim utrom, kogda lyudi lenilis shevelitsya
Sery son predchuvstvuya poslednikh dney zimy,
Probudilis v komnate muzhchina i bludnitsa,
Medlenno ochnulis sredi ugarnoy tmy.

Utro koposhilos. Beznadezhno dogoreli svechi,
Oplyvshy ogarok mayachil v oplyvshikh glazakh.
Za kholodnym oknom drozhali zhenskiye plechi,
Muzhchina pered zerkalom raschesyval probor v volosakh.

No seroye utro uzhe ne obmanulo:
Segodnya byla ona, kak smert, bledna.
Yeshche vecherom u fonarya yee litso blesnulo,
V etoy samoy komnate byla vlyublena.

Segodnya bezobrazno povisli skladki rubashki,
Na vsem byl sery postyly nalet.
Uglami torchala mebel, valyalis okurki, bumazhki,
Vsekh uzhasney v komnate byl krasny komod.

I vdrug vleteli zvuki. Verba, razduvshaya pochki,
Raskachnulas pod vetrom, osypaya sneg.
V tserkvi udaril kolokol. Raspakhnulis fortochki,
I vnizu stal slyshen toroplivy beg.

Lyudi suyetlivo vybegali za vorota
(Ulitsu skryval doshchaty zabor).
Malchishki, zhenshchiny, dvorniki zametili chto-to,
Makhali rukami, chertya neznakomy uzor.

Bilsya kolokol. Gudeli kriki, lay i rzhanye.
Tam, na gryaznoy ulitse, gde lyudi sobralis,
Zhenshchina-bludnitsa — ot lozha pyanogo zhelanya —
Na kolenyakh, v rubashke, podnimala ruki vvys...

Vysoko — nad domami — v tumane snezhnoy buri,
Na meste poludennykh tuch i polunoshchnykh zvezd,
Rozovym zigzagom v razverstoy lazuri
Tonkaya ruka rasplastala tonky krest.

Hfyybv enhjv, rjulf k/lb ktybkbcm itdtkbnmcz

Fktrcfylh ,kjr

Gjcktlybq ltym

Hfyybv enhjv, rjulf k/lb ktybkbcm itdtkbnmcz
Cthsq cjy ghtlxedcndez gjcktlyb[ lytq pbvs,
Ghj,elbkbcm d rjvyfnt ve;xbyf b ,kelybwf,
Vtlktyyj jxyekbcm chtlb eufhyjq nmvs/

Enhj rjgjibkjcm/ ,tpyflt;yj ljujhtkb cdtxb,
Jgksdibq jufhjr vfzxbk d jgksdib[ ukfpf[/
Pf [jkjlysv jryjv lhj;fkb ;tycrbt gktxb,
Ve;xbyf gthtl pthrfkjv hfcxtcsdfk ghj,jh d djkjcf[/

Yj cthjt enhj e;t yt j,vfyekj:
Ctujlyz ,skf jyf, rfr cvthnm, ,ktlyf/
Tot dtxthjv e ajyfhz tt kbwj ,ktcyekj,
D 'njq cfvjq rjvyfnt ,skf dk/,ktyf/

Ctujlyz ,tpj,hfpyj gjdbckb crkflrb he,firb,
Yf dctv ,sk cthsq gjcnsksq yfktn/
Eukfvb njhxfkf vt,tkm, dfkzkbcm jrehrb, ,evf;rb,
Dct[ e;fcytq d rjvyfnt ,sk rhfcysq rjvjl/

B dlheu dktntkb pderb/ Dth,f, hfpledifz gjxrb,
Hfcrfxyekfcm gjl dtnhjv, jcsgfz cytu/
D wthrdb elfhbk rjkjrjk/ Hfcgf[yekbcm ajhnjxrb,
B dybpe cnfk cksity njhjgkbdsq ,tu/

K/lb cetnkbdj ds,tufkb pf djhjnf
(Ekbwe crhsdfk ljofnsq pf,jh)/
Vfkmxbirb, ;tyobys, ldjhybrb pfvtnbkb xnj-nj,
Vf[fkb herfvb, xthnz ytpyfrjvsq epjh/

,bkcz rjkjrjk/ Ueltkb rhbrb, kfq b h;fymt/
Nfv, yf uhzpyjq ekbwt, ult k/lb cj,hfkbcm,
;tyobyf-,kelybwf — jn kj;f gmzyjuj ;tkfymz —
Yf rjktyz[, d he,firt, gjlybvfkf herb ddscm///

Dscjrj — yfl ljvfvb — d nevfyt cyt;yjq ,ehb,
Yf vtcnt gjkeltyys[ nex b gjkeyjoys[ pdtpl,
Hjpjdsv pbupfujv d hfpdthcnjq kfpehb
Njyrfz herf hfcgkfcnfkf njyrbq rhtcn/