Алексей ТолстойПрозрачных облаков спокойное движенье

Алексей Толстой [tolstoy]

Прозрачных облаков спокойное движенье,
Как дымкой солнечный перенимая свет,
То бледным золотом, то мягкой синей тенью
4 Окрашивает даль. Нам тихий свой привет
Шлет осень мирная. Ни резких очертаний,
Ни ярких красок нет. Землей пережита
Пора роскошных сил и мощных трепетаний;
8 Стремленья улеглись; иная красота
Сменила прежнюю; ликующего лета
Лучами сильными уж боле не согрета,
Природа вся полна последней теплоты;
12 Еще вдоль влажных меж красуются цветы,
А на пустых полях засохшие былины
Опутывает сеть дрожащей паутины;
Кружася медленно в безветрии лесном,
16 На землю желтый лист спадает за листом;
Невольно я слежу за ними взором думным,
И слышится мне в их падении бесшумном:
— Всему настал покой, прими ж его и ты,
20 Певец, державший стяг во имя красоты;
Проверь, усердно ли ее святое семя
Ты в борозды бросал, оставленные всеми,
По совести ль тобой задача свершена
24 И жатва дней твоих обильна иль скудна?

Другие анализы стихотворений Алексея Толстого

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

земля лист красота

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

903

Количество символов без пробелов

762

Количество слов

140

Количество уникальных слов

123

Количество значимых слов

43

Количество стоп-слов

40

Количество строк

24

Количество строф

1

Водность

69,3 %

Классическая тошнота

1,41

Академическая тошнота

3,5 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

земля

2

1,43 %

красота

2

1,43 %

лист

2

1,43 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Prozrachnykh oblakov spokoynoye dvizhenye

Aleksey Tolstoy

* * *

Prozrachnykh oblakov spokoynoye dvizhenye,
Kak dymkoy solnechny perenimaya svet,
To blednym zolotom, to myagkoy siney tenyu
Okrashivayet dal. Nam tikhy svoy privet
Shlet osen mirnaya. Ni rezkikh ochertany,
Ni yarkikh krasok net. Zemley perezhita
Pora roskoshnykh sil i moshchnykh trepetany;
Stremlenya uleglis; inaya krasota
Smenila prezhnyuyu; likuyushchego leta
Luchami silnymi uzh bole ne sogreta,
Priroda vsya polna posledney teploty;
Yeshche vdol vlazhnykh mezh krasuyutsya tsvety,
A na pustykh polyakh zasokhshiye byliny
Oputyvayet set drozhashchey pautiny;
Kruzhasya medlenno v bezvetrii lesnom,
Na zemlyu zhelty list spadayet za listom;
Nevolno ya slezhu za nimi vzorom dumnym,
I slyshitsya mne v ikh padenii besshumnom:
— Vsemu nastal pokoy, primi zh yego i ty,
Pevets, derzhavshy styag vo imya krasoty;
Prover, userdno li yee svyatoye semya
Ty v borozdy brosal, ostavlennye vsemi,
Po sovesti l toboy zadacha svershena
I zhatva dney tvoikh obilna il skudna?

Ghjphfxys[ j,kfrjd cgjrjqyjt ldb;tymt

Fktrctq Njkcnjq

* * *

Ghjphfxys[ j,kfrjd cgjrjqyjt ldb;tymt,
Rfr lsvrjq cjkytxysq gthtybvfz cdtn,
Nj ,ktlysv pjkjnjv, nj vzurjq cbytq ntym/
Jrhfibdftn lfkm/ Yfv nb[bq cdjq ghbdtn
Iktn jctym vbhyfz/ Yb htprb[ jxthnfybq,
Yb zhrb[ rhfcjr ytn/ Ptvktq gtht;bnf
Gjhf hjcrjiys[ cbk b vjoys[ nhtgtnfybq;
Cnhtvktymz ektukbcm; byfz rhfcjnf
Cvtybkf ght;y//; kbre/otuj ktnf
Kexfvb cbkmysvb e; ,jkt yt cjuhtnf,
Ghbhjlf dcz gjkyf gjcktlytq ntgkjns;
Tot dljkm dkf;ys[ vt; rhfce/ncz wdtns,
F yf gecns[ gjkz[ pfcj[ibt ,skbys
Jgensdftn ctnm lhj;fotq gfenbys;
Rhe;fcz vtlktyyj d ,tpdtnhbb ktcyjv,
Yf ptvk/ ;tknsq kbcn cgflftn pf kbcnjv;
Ytdjkmyj z ckt;e pf ybvb dpjhjv levysv,
B cksibncz vyt d b[ gfltybb ,tcievyjv:
— Dctve yfcnfk gjrjq, ghbvb ; tuj b ns,
Gtdtw, lth;fdibq cnzu dj bvz rhfcjns;
Ghjdthm, ecthlyj kb tt cdznjt ctvz
Ns d ,jhjpls ,hjcfk, jcnfdktyyst dctvb,
Gj cjdtcnb km nj,jq pflfxf cdthityf
B ;fndf lytq ndjb[ j,bkmyf bkm crelyf?