Александр ПушкинПрощай, свободная стихия (К морю)

Александр Пушкин [pushkin]

Прощай, свободная стихия!
В последний раз передо мной
Ты катишь волны голубые
4 И блещешь гордою красой.

Как друга ропот заунывный,
Как зов его в прощальный час,
Твой грустный шум, твой шум призывный
8 Услышал я в последний раз.

Моей души предел желанный!
Как часто по брегам твоим
Бродил я тихий и туманный,
12 Заветным умыслом томим!

Как я любил твои отзывы,
Глухие звуки, бездны глас
И тишину в вечерний час,
16 И своенравные порывы!

Смиренный парус рыбарей,
Твоею прихотью хранимый,
Скользит отважно средь зыбей:
20 Но ты взыграл, неодолимый,
И стая тонет кораблей.

Не удалось навек оставить
Мне скучный, неподвижный брег,
24 Тебя восторгами поздравить
И по хребтам твоим направить
Мой поэтической побег!

Ты ждал, ты звал... я был окован;
28 Вотще рвалась душа моя:
Могучей страстью очарован,
У берегов остался я...

О чем жалеть? Куда бы ныне
32 Я путь беспечный устремил?
Один предмет в твоей пустыне
Мою бы душу поразил.

Одна скала, гробница славы...
36 Там погружались в хладный сон
Воспоминанья величавы:
Там угасал Наполеон.

Там он почил среди мучений.
40 И вслед за ним, как бури шум,
Другой от нас умчался гений,
Другой властитель наших дум.

Исчез, оплаканный свободой,
44 Оставя миру свой венец.
Шуми, взволнуйся непогодой:
Он был, о море, твой певец.

Твой образ был на нем означен,
48 Он духом создан был твоим:
Как ты, могущ, глубок и мрачен,
Как ты, ничем неукротим.

Мир опустел... Теперь куда же
52 Меня б ты вынес, океан?
Судьба людей повсюду та же:
Где капля блага, там на страже
Уж просвещенье иль тиран.

56 Прощай же, море! Не забуду
Твоей торжественной красы
И долго, долго слышать буду
Твой гул в вечерние часы.

60 В леса, в пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полн,
Твои скалы, твои заливы,
И блеск, и тень, и говор волн.

Другие анализы стихотворений Александра Пушкина

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

твой душа час вечерний брег куда волна шум долгий краса

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 714

Количество символов без пробелов

1 421

Количество слов

279

Количество уникальных слов

186

Количество значимых слов

87

Количество стоп-слов

95

Количество строк

63

Количество строф

15

Водность

68,8 %

Классическая тошнота

3,74

Академическая тошнота

9,0 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

твой

14

5,02 %

душа

3

1,08 %

час

3

1,08 %

шум

3

1,08 %

брег

2

0,72 %

вечерний

2

0,72 %

волна

2

0,72 %

долгий

2

0,72 %

краса

2

0,72 %

куда

2

0,72 %

море

2

0,72 %

один

2

0,72 %

оно

2

0,72 %

последний

2

0,72 %

прощать

2

0,72 %

пустыня

2

0,72 %

скала

2

0,72 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Proshchay, svobodnaya stikhia

Aleksandr Pushkin

K moryu

Proshchay, svobodnaya stikhia!
V posledny raz peredo mnoy
Ty katish volny golubye
I bleshchesh gordoyu krasoy.

Kak druga ropot zaunyvny,
Kak zov yego v proshchalny chas,
Tvoy grustny shum, tvoy shum prizyvny
Uslyshal ya v posledny raz.

Moyey dushi predel zhelanny!
Kak chasto po bregam tvoim
Brodil ya tikhy i tumanny,
Zavetnym umyslom tomim!

Kak ya lyubil tvoi otzyvy,
Glukhiye zvuki, bezdny glas
I tishinu v vecherny chas,
I svoyenravnye poryvy!

Smirenny parus rybarey,
Tvoyeyu prikhotyu khranimy,
Skolzit otvazhno sred zybey:
No ty vzygral, neodolimy,
I staya tonet korabley.

Ne udalos navek ostavit
Mne skuchny, nepodvizhny breg,
Tebya vostorgami pozdravit
I po khrebtam tvoim napravit
Moy poeticheskoy pobeg!

Ty zhdal, ty zval... ya byl okovan;
Votshche rvalas dusha moya:
Moguchey strastyu ocharovan,
U beregov ostalsya ya...

O chem zhalet? Kuda by nyne
Ya put bespechny ustremil?
Odin predmet v tvoyey pustyne
Moyu by dushu porazil.

Odna skala, grobnitsa slavy...
Tam pogruzhalis v khladny son
Vospominanya velichavy:
Tam ugasal Napoleon.

Tam on pochil sredi mucheny.
I vsled za nim, kak buri shum,
Drugoy ot nas umchalsya geny,
Drugoy vlastitel nashikh dum.

Ischez, oplakanny svobodoy,
Ostavya miru svoy venets.
Shumi, vzvolnuysya nepogodoy:
On byl, o more, tvoy pevets.

Tvoy obraz byl na nem oznachen,
On dukhom sozdan byl tvoim:
Kak ty, mogushch, glubok i mrachen,
Kak ty, nichem neukrotim.

Mir opustel... Teper kuda zhe
Menya b ty vynes, okean?
Sudba lyudey povsyudu ta zhe:
Gde kaplya blaga, tam na strazhe
Uzh prosveshchenye il tiran.

Proshchay zhe, more! Ne zabudu
Tvoyey torzhestvennoy krasy
I dolgo, dolgo slyshat budu
Tvoy gul v vecherniye chasy.

V lesa, v pustyni molchalivy
Perenesu, toboyu poln,
Tvoi skaly, tvoi zalivy,
I blesk, i ten, i govor voln.

Ghjofq, cdj,jlyfz cnb[bz

Fktrcfylh Geirby

R vjh/

Ghjofq, cdj,jlyfz cnb[bz!
D gjcktlybq hfp gthtlj vyjq
Ns rfnbim djkys ujke,st
B ,ktotim ujhlj/ rhfcjq/

Rfr lheuf hjgjn pfeysdysq,
Rfr pjd tuj d ghjofkmysq xfc,
Ndjq uhecnysq iev, ndjq iev ghbpsdysq
Ecksifk z d gjcktlybq hfp/

Vjtq leib ghtltk ;tkfyysq!
Rfr xfcnj gj ,htufv ndjbv
,hjlbk z nb[bq b nevfyysq,
Pfdtnysv evsckjv njvbv!

Rfr z k/,bk ndjb jnpsds,
Uke[bt pderb, ,tplys ukfc
B nbibye d dtxthybq xfc,
B cdjtyhfdyst gjhsds!

Cvbhtyysq gfhec hs,fhtq,
Ndjt/ ghb[jnm/ [hfybvsq,
Crjkmpbn jndf;yj chtlm ps,tq:
Yj ns dpsuhfk, ytjljkbvsq,
B cnfz njytn rjhf,ktq/

Yt elfkjcm yfdtr jcnfdbnm
Vyt crexysq, ytgjldb;ysq ,htu,
Nt,z djcnjhufvb gjplhfdbnm
B gj [ht,nfv ndjbv yfghfdbnm
Vjq gj'nbxtcrjq gj,tu!

Ns ;lfk, ns pdfk/// z ,sk jrjdfy;
Djnot hdfkfcm leif vjz:
Vjuextq cnhfcnm/ jxfhjdfy,
E ,thtujd jcnfkcz z///

J xtv ;fktnm? Relf ,s ysyt
Z genm ,tcgtxysq ecnhtvbk?
Jlby ghtlvtn d ndjtq gecnsyt
Vj/ ,s leie gjhfpbk/

Jlyf crfkf, uhj,ybwf ckfds///
Nfv gjuhe;fkbcm d [kflysq cjy
Djcgjvbyfymz dtkbxfds:
Nfv eufcfk Yfgjktjy/

Nfv jy gjxbk chtlb vextybq/
B dcktl pf ybv, rfr ,ehb iev,
Lheujq jn yfc evxfkcz utybq,
Lheujq dkfcnbntkm yfib[ lev/

Bcxtp, jgkfrfyysq cdj,jljq,
Jcnfdz vbhe cdjq dtytw/
Ievb, dpdjkyeqcz ytgjujljq:
Jy ,sk, j vjht, ndjq gtdtw/

Ndjq j,hfp ,sk yf ytv jpyfxty,
Jy le[jv cjplfy ,sk ndjbv:
Rfr ns, vjueo, uke,jr b vhfxty,
Rfr ns, ybxtv yterhjnbv/

Vbh jgecntk/// Ntgthm relf ;t
Vtyz , ns dsytc, jrtfy?
Celm,f k/ltq gjdc/le nf ;t:
Ult rfgkz ,kfuf, nfv yf cnhf;t
E; ghjcdtotymt bkm nbhfy/

Ghjofq ;t, vjht! Yt pf,ele
Ndjtq njh;tcndtyyjq rhfcs
B ljkuj, ljkuj cksifnm ,ele
Ndjq uek d dtxthybt xfcs/

D ktcf, d gecnsyb vjkxfkbds
Gthtytce, nj,j/ gjky,
Ndjb crfks, ndjb pfkbds,
B ,ktcr, b ntym, b ujdjh djky/