Александр ПушкинПрими с улыбкою, мой друг (Кавказский пленник)

Александр Пушкин [pushkin]

Прими с улыбкою, мой друг,
Свободной музы приношенье:
Тебе я посвятил, изгнанной лиры пенье
4 И вдохновенный свой досуг.
Когда я погибал, безвинный, безотрадный,
И шепот клеветы внимал со всех сторон,
Когда кинжал измены хладный,
8 Когда любви тяжелый сон
Меня терзали и мертвили,
Я близ тебя еще спокойство находил;
Я сердцем отдыхал — друг друга мы любили:
12 И бури надо мной свирепость утомили,
Я в мирной пристани богов благословил.

Во дни печальные разлуки
Мои задумчивые звуки
16 Напоминали мне Кавказ,
Где пасмурный Бешту пустынник величавый,
Аулов и полей властитель пятиглавый,
Был новый для меня Парнас.
20 Забуду ли его кремнистые вершины,
Гремучие ключи, увядшие равнины,
Пустыни знойные, края, где ты со мной
Делил души младые впечатленья;
24 Где рыскает в горах воинственный разбой,
И дикий гений вдохновенья
Таится в тишине глухой?
Ты здесь найдешь воспоминанья,
28 Быть может, милых сердцу дней,
Противуречия страстей,
Мечты знакомые, знакомые страданья
И тайный глас души моей.

32 Мы в жизни розно шли: в объятиях покоя
Едва, едва расцвел и вслед отца-героя
В поля кровавые, под тучи вражьих стрел,
Младенец избранный, ты гордо полетел.
36 Отечество тебя ласкало с умиленьем,
Как жертву милую, как верный свет надежд.
Я рано скорбь узнал, постигнут был гоненьем;
Я жертва клеветы и мстительных невежд;
40 Но сердце укрепив свободой и терпеньем,
Я ждал беспечно лучших дней;
И счастие моих друзей
Мне было сладким утешеньем.

Другие анализы стихотворений Александра Пушкина

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

сердце душа жертва милая едва клевета знакомый

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 416

Количество символов без пробелов

1 197

Количество слов

216

Количество уникальных слов

158

Количество значимых слов

86

Количество стоп-слов

79

Количество строк

43

Количество строф

3

Водность

60,2 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

4,2 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

сердце

3

1,39 %

душа

2

0,93 %

едва

2

0,93 %

жертва

2

0,93 %

знакомый

2

0,93 %

клевета

2

0,93 %

милая

2

0,93 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Primi s ulybkoyu, moy drug

Aleksandr Pushkin

Kavkazsky plennik

Primi s ulybkoyu, moy drug,
Svobodnoy muzy prinoshenye:
Tebe ya posvyatil, izgnannoy liry penye
I vdokhnovenny svoy dosug.
Kogda ya pogibal, bezvinny, bezotradny,
I shepot klevety vnimal so vsekh storon,
Kogda kinzhal izmeny khladny,
Kogda lyubvi tyazhely son
Menya terzali i mertvili,
Ya bliz tebya yeshche spokoystvo nakhodil;
Ya serdtsem otdykhal — drug druga my lyubili:
I buri nado mnoy svirepost utomili,
Ya v mirnoy pristani bogov blagoslovil.

Vo dni pechalnye razluki
Moi zadumchivye zvuki
Napominali mne Kavkaz,
Gde pasmurny Beshtu pustynnik velichavy,
Aulov i poley vlastitel pyatiglavy,
Byl novy dlya menya Parnas.
Zabudu li yego kremnistye vershiny,
Gremuchiye klyuchi, uvyadshiye ravniny,
Pustyni znoynye, kraya, gde ty so mnoy
Delil dushi mladye vpechatlenya;
Gde ryskayet v gorakh voinstvenny razboy,
I diky geny vdokhnovenya
Taitsya v tishine glukhoy?
Ty zdes naydesh vospominanya,
Byt mozhet, milykh serdtsu dney,
Protivurechia strastey,
Mechty znakomye, znakomye stradanya
I tayny glas dushi moyey.

My v zhizni rozno shli: v obyatiakh pokoya
Yedva, yedva rastsvel i vsled ottsa-geroya
V polya krovavye, pod tuchi vrazhyikh strel,
Mladenets izbranny, ty gordo poletel.
Otechestvo tebya laskalo s umilenyem,
Kak zhertvu miluyu, kak verny svet nadezhd.
Ya rano skorb uznal, postignut byl gonenyem;
Ya zhertva klevety i mstitelnykh nevezhd;
No serdtse ukrepiv svobodoy i terpenyem,
Ya zhdal bespechno luchshikh dney;
I schastiye moikh druzey
Mne bylo sladkim uteshenyem.

Ghbvb c eks,rj/, vjq lheu

Fktrcfylh Geirby

Rfdrfpcrbq gktyybr

Ghbvb c eks,rj/, vjq lheu,
Cdj,jlyjq veps ghbyjitymt:
Nt,t z gjcdznbk, bpuyfyyjq kbhs gtymt
B dlj[yjdtyysq cdjq ljceu/
Rjulf z gjub,fk, ,tpdbyysq, ,tpjnhflysq,
B itgjn rktdtns dybvfk cj dct[ cnjhjy,
Rjulf rby;fk bpvtys [kflysq,
Rjulf k/,db nz;tksq cjy
Vtyz nthpfkb b vthndbkb,
Z ,kbp nt,z tot cgjrjqcndj yf[jlbk;
Z cthlwtv jnls[fk — lheu lheuf vs k/,bkb:
B ,ehb yflj vyjq cdbhtgjcnm enjvbkb,
Z d vbhyjq ghbcnfyb ,jujd ,kfujckjdbk/

Dj lyb gtxfkmyst hfpkerb
Vjb pflevxbdst pderb
Yfgjvbyfkb vyt Rfdrfp,
Ult gfcvehysq ,tine gecnsyybr dtkbxfdsq,
Fekjd b gjktq dkfcnbntkm gznbukfdsq,
,sk yjdsq lkz vtyz Gfhyfc/
Pf,ele kb tuj rhtvybcnst dthibys,
Uhtvexbt rk/xb, edzlibt hfdybys,
Gecnsyb pyjqyst, rhfz, ult ns cj vyjq
Ltkbk leib vkflst dgtxfnktymz;
Ult hscrftn d ujhf[ djbycndtyysq hfp,jq,
B lbrbq utybq dlj[yjdtymz
Nfbncz d nbibyt uke[jq?
Ns pltcm yfqltim djcgjvbyfymz,
,snm vj;tn, vbks[ cthlwe lytq,
Ghjnbdehtxbz cnhfcntq,
Vtxns pyfrjvst, pyfrjvst cnhflfymz
B nfqysq ukfc leib vjtq/

Vs d ;bpyb hjpyj ikb: d j,]znbz[ gjrjz
Tldf, tldf hfcwdtk b dcktl jnwf-uthjz
D gjkz rhjdfdst, gjl nexb dhf;mb[ cnhtk,
Vkfltytw bp,hfyysq, ns ujhlj gjktntk/
Jntxtcndj nt,z kfcrfkj c evbktymtv,
Rfr ;thnde vbke/, rfr dthysq cdtn yflt;l/
Z hfyj crjh,m epyfk, gjcnbuyen ,sk ujytymtv;
Z ;thndf rktdtns b vcnbntkmys[ ytdt;l;
Yj cthlwt erhtgbd cdj,jljq b nthgtymtv,
Z ;lfk ,tcgtxyj kexib[ lytq;
B cxfcnbt vjb[ lheptq
Vyt ,skj ckflrbv entitymtv/